جستجو:

لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 9.5 میل (68 inch spiral steel pipe 9.5 mm thickness) چیست؟ کاربرد و طرز کار لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 9.5 میل (68 inch spiral steel pipe 9.5 mm thickness) چگونه است؟

لوله اسپیرال فولادی - لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 9.5 میل چیست؟ کاربرد و طرز کار لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 9.5 میل چگونه است؟ لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 2,412 کیلویی درز اسپیرال

لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 2,412 کیلویی درز اسپیرال. قیمت لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 9.5 میل. لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,272 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,344 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,416 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1050 میلیمتر جوشی 1,488 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 350 میلیمتر جوشی 487 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1100 میلیمتر جوشی 1,560 کیلویی درز اسپیرال.

  • لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 9.5 میل لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 9.5 میل
  • لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 9.5 میل لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 9.5 میل
  • لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 9.5 میل لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 9.5 میل
  • لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 9.5 میل لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 9.5 میل
  • لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 9.5 میل لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 9.5 میل
  • لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 9.5 میل لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 9.5 میل
  • لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 9.5 میل لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 9.5 میل

لوله فولادی 400 میلیمتر جوشی 558 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1150 میلیمتر جوشی 1,626 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 450 میلیمتر جوشی 629 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1200 میلیمتر جوشی 1,698 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1300 میلیمتر جوشی 1,842 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 500 میلیمتر جوشی 701 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1400 میلیمتر جوشی 1,986 کیلویی درز اسپیرال.

لوله فولادی 550 میلیمتر جوشی 772 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1500 میلیمتر جوشی 2,130 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 600 میلیمتر جوشی 844 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1600 میلیمتر جوشی 2,274 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 2,034 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 2,136 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 2,238 کیلویی درز اسپیرال.

لوله فولادی 650 میلیمتر جوشی 914 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 2,286 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 2,538 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 2,616 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 2,820 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 3,048 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 3,168 کیلویی درز اسپیرال.

لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 3,222 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 3,546 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 3,618 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 4,050 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1800 میلیمتر جوشی 2,556 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 700 میلیمتر جوشی 984 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1900 میلیمتر جوشی 2,700 کیلویی درز اسپیرال.

لوله فولادی 750 میلیمتر جوشی 1,056 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 2000 میلیمتر جوشی 2,844 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 800 میلیمتر جوشی 1,128 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 2400 میلیمتر جوشی 3,414 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 850 میلیمتر جوشی 1,200 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,206 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,338 کیلویی درز اسپیرال.

لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,380 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,482 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,602 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,668 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,692 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,866 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,902 کیلویی درز اسپیرال.

لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 9.5 میل
1700 mm welded steel pipe 2,412 kg spiral welded

کاربرد لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 9.5 میل
طرز کار لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 9.5 میل

سوالات کاربران در مورد لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 9.5 میل (لوله اسپیرال فولادی) چیست؟