جستجو:

لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 14 میل (68 inch spiral steel pipe 14 mm thickness) چیست؟ کاربرد و طرز کار لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 14 میل (68 inch spiral steel pipe 14 mm thickness) چگونه است؟

لوله اسپیرال فولادی - لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 14 میل چیست؟ کاربرد و طرز کار لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 14 میل چگونه است؟ لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 3,546 کیلویی درز اسپیرال

لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 3,546 کیلویی درز اسپیرال. قیمت لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 14 میل. لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 3,618 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,866 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,902 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,968 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 2,010 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 2,076 کیلویی درز اسپیرال.

  • لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 14 میل لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 14 میل
  • لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 14.27 میل لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 14.27 میل
  • لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 14 میل لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 14 میل
  • لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 14.27 میل لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 14.27 میل
  • لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 14 میل لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 14 میل
  • لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 14.27 میل لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 14.27 میل
  • لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 14 میل لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 14 میل

لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 2,118 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 350 میلیمتر جوشی 328 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 350 میلیمتر جوشی 367 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 350 میلیمتر جوشی 401 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 350 میلیمتر جوشی 412 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 350 میلیمتر جوشی 431 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 350 میلیمتر جوشی 452 کیلویی درز اسپیرال.

لوله فولادی 1050 میلیمتر جوشی 2,184 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 350 میلیمتر جوشی 461 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1050 میلیمتر جوشی 2,220 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 350 میلیمتر جوشی 487 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 350 میلیمتر جوشی 511 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 350 میلیمتر جوشی 526 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 350 میلیمتر جوشی 566 کیلویی درز اسپیرال.

لوله فولادی 350 میلیمتر جوشی 610 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1100 میلیمتر جوشی 2,286 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1100 میلیمتر جوشی 2,328 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1150 میلیمتر جوشی 2,388 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1150 میلیمتر جوشی 2,436 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1200 میلیمتر جوشی 2,496 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1200 میلیمتر جوشی 2,544 کیلویی درز اسپیرال.

لوله فولادی 1300 میلیمتر جوشی 2,706 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 500 میلیمتر جوشی 1,023 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1300 میلیمتر جوشی 2,760 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1400 میلیمتر جوشی 2,916 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1400 میلیمتر جوشی 2,970 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 550 میلیمتر جوشی 1,129 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 550 میلیمتر جوشی 1,150 کیلویی درز اسپیرال.

لوله فولادی 1500 میلیمتر جوشی 3,126 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1500 میلیمتر جوشی 3,186 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 600 میلیمتر جوشی 1,235 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 600 میلیمتر جوشی 1,258 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1600 میلیمتر جوشی 3,342 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1600 میلیمتر جوشی 3,402 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 2,034 کیلویی درز اسپیرال.

لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 2,136 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 2,238 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 2,286 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 2,412 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 2,538 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 2,616 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 2,820 کیلویی درز اسپیرال.

لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 14 میل
1700 mm welded steel pipe 3,546 kg spiral welded

کاربرد لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 14 میل
طرز کار لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 14 میل

سوالات کاربران در مورد لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 14 میل (لوله اسپیرال فولادی) چیست؟