جستجو:

لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 14.27 میل (40 inch spiral steel pipe 14.27 mm thickness) چیست؟ کاربرد و طرز کار لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 14.27 میل (40 inch spiral steel pipe 14.27 mm thickness) چگونه است؟

لوله اسپیرال فولادی - لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 14.27 میل چیست؟ کاربرد و طرز کار لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 14.27 میل چگونه است؟ لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 2,118 کیلویی درز اسپیرال

لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 2,118 کیلویی درز اسپیرال. قیمت لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 14.27 میل. لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,902 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 2,010 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 948 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,062 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,164 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,194 کیلویی درز اسپیرال.

  • لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 14.27 میل لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 14.27 میل
  • لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 14.27 میل لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 14.27 میل
  • لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 14.27 میل لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 14.27 میل
  • لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 6.35 میل لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 6.35 میل
  • لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 7.11 میل لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 7.11 میل
  • لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 7.8 میل لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 7.8 میل
  • لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 8 میل لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 8 میل

لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,254 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,314 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,338 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,416 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,488 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,530 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,650 کیلویی درز اسپیرال.

لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,782 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,854 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,884 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 2,076 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 2,370 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1050 میلیمتر جوشی 2,220 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1100 میلیمتر جوشی 2,328 کیلویی درز اسپیرال.

لوله فولادی 1150 میلیمتر جوشی 2,436 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1200 میلیمتر جوشی 2,544 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1300 میلیمتر جوشی 2,760 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1400 میلیمتر جوشی 2,970 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 550 میلیمتر جوشی 1,150 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1500 میلیمتر جوشی 3,186 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 600 میلیمتر جوشی 1,258 کیلویی درز اسپیرال.

لوله فولادی 1600 میلیمتر جوشی 3,402 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 650 میلیمتر جوشی 1,363 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 3,618 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1800 میلیمتر جوشی 3,834 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 700 میلیمتر جوشی 1,470 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1900 میلیمتر جوشی 4,044 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 750 میلیمتر جوشی 1,578 کیلویی درز اسپیرال.

لوله فولادی 2000 میلیمتر جوشی 4,260 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 800 میلیمتر جوشی 1,686 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 2400 میلیمتر جوشی 5,118 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 850 میلیمتر جوشی 1,794 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,206 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,272 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,338 کیلویی درز اسپیرال.

لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,380 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,482 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,602 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,668 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,692 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,866 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 2,124 کیلویی درز اسپیرال.

لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 14.27 میل
1000 mm welded steel pipe 2,118 kg spiral welded

کاربرد لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 14.27 میل
طرز کار لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 14.27 میل

سوالات کاربران در مورد لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 14.27 میل (لوله اسپیرال فولادی) چیست؟