جستجو:

لوله خمکن 4 اینچ (4 inch pipe bender) چیست؟ کاربرد و طرز کار لوله خمکن 4 اینچ (4 inch pipe bender) چگونه است؟

لوله خم کن - لوله خمکن 4 اینچ چیست؟ کاربرد و طرز کار لوله خمکن 4 اینچ چگونه است؟ دستگاه لوله خم کن برقی 2 اسب، ظرفیت 20 تن از 1 تا 4 اینچ

دستگاه لوله خم کن برقی 2 اسب، ظرفیت 20 تن از 1 تا 4 اینچ. قیمت لوله خمکن 4 اینچ. دستگاه لوله خم کن برقی 2 اسب، ظرفیت 15 تن از 1/2 تا 3 اینچ. دستگاه لوله خم کن برقی 3 اسب، ظرفیت 30 تن از 2 تا 6 اینچ. دستگاه لوله خم کن برقی 5 اسب، ظرفیت 45 تن از 2 تا 8 اینچ. لوله آهنی 600 میلیمتر سیملس به ضخامت 14.27 میلیمتر 209.37 کیلوگرم در سایز 609.6 میلیمتر 30. لوله آهنی 600 میلیمتر سیملس به ضخامت 17.48 میلیمتر 254.92 کیلوگرم در سایز 609.6 میلیمتر 40. لوله آهنی 600 میلیمتر سیملس به ضخامت 24.61 میلیمتر 354.72 کیلوگرم در سایز 609.6 میلیمتر 60.

  • لوله فولادی 24 اینچ مانیسمان رده 30 بدون درز لوله فولادی 24 اینچ مانیسمان رده 30 بدون درز
  • لوله فولادی 24 اینچ مانیسمان رده 40 بدون درز لوله فولادی 24 اینچ مانیسمان رده 40 بدون درز
  • لوله فولادی 24 اینچ مانیسمان رده 60 بدون درز لوله فولادی 24 اینچ مانیسمان رده 60 بدون درز

شرکت های تولید کننده لوله خمکن 4 اینچ

  • صنعت پایار - دستگاه لوله خم کن cnc

لوله آهنی 600 میلیمتر سیملس به ضخامت 30.96 میلیمتر 441.39 کیلوگرم در سایز 609.6 میلیمتر 80. لوله آهنی 600 میلیمتر سیملس به ضخامت 38.89 میلیمتر 546.77 کیلوگرم در سایز 609.6 میلیمتر 100. لوله آهنی 600 میلیمتر سیملس به ضخامت 46.02 میلیمتر 639.04 کیلوگرم در سایز 609.6 میلیمتر 120. لوله آهنی 600 میلیمتر سیملس به ضخامت 52.37 میلیمتر 718.97 کیلوگرم در سایز 609.6 میلیمتر 140. لوله آهنی 600 میلیمتر سیملس به ضخامت 59.54 میلیمتر 806.83 کیلوگرم در سایز 609.6 میلیمتر 160. لوله آهنی 600 میلیمتر سیملس به ضخامت 9.53 میلیمتر 140.82 کیلوگرم در سایز 609.6 میلیمتر STD/20/40S. لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,866 کیلویی درز اسپیرال.

لوله آهنی 600 میلیمتر سیملس به ضخامت 12.70 میلیمتر 186.76 کیلوگرم در سایز 609.6 میلیمتر XS/80S. لوله فولادی 250 میلیمتر جوشی 159 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال. لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,902 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 250 میلیمتر جوشی 174 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال. لوله فولادی 250 میلیمتر جوشی 179 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال. لوله آهنی 750 میلیمتر سیملس به ضخامت 9.53 میلیمتر 176.58 کیلوگرم در سایز 762 میلیمتر STD/40S. لوله فولادی 250 میلیمتر جوشی 193 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال.

لوله فولادی 250 میلیمتر جوشی 214 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال. لوله آهنی 900 میلیمتر سیملس به ضخامت 9.53 میلیمتر 212.34 کیلوگرم در سایز 914.4 میلیمتر STD/40S. لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,188 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,968 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 2,010 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 300 میلیمتر جوشی 190 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال. لوله فولادی 300 میلیمتر جوشی 206 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال.

لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 948 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 300 میلیمتر جوشی 212 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال. لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,062 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 300 میلیمتر جوشی 229 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال. لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,164 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,194 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 300 میلیمتر جوشی 254 کیلویی درز مستقیم و اسپیرال.

لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,254 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,314 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,338 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,416 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,488 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,530 کیلویی درز اسپیرال. لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,650 کیلویی درز اسپیرال.

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 52.00 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر. لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,782 کیلویی درز اسپیرال. لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 42.800 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر. لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,854 کیلویی درز اسپیرال. لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 51.100 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر. لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,884 کیلویی درز اسپیرال. لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 61.00 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر.

لوله خمکن 4 اینچ
2 hp electric bender tube machine the capacity 20 tons from 1 to 4 inches

کاربرد لوله خمکن 4 اینچ
طرز کار لوله خمکن 4 اینچ

سوالات کاربران در مورد لوله خمکن 4 اینچ (لوله خم کن) چیست؟