ضایعات لوله اسپیرال فولادی

خرید و فروش ضایعات لوله اسپیرال فولادی

فرم ثبت خرید، فروش ضایعاتبازیافت زباله لوله اسپیرال فولادی

خرید ضایعات لوله اسپیرال فولادی فروش ضایعات لوله اسپیرال فولادی بازیافت لوله اسپیرال فولادی لوله های فولادی که به روش اسپیرال (درز جوش مارپیچ) تولید می شوند بورس ضایعات لوله اسپیرال فولادی
خرید ضایعات لوله اسپیرال فولادی
فروش ضایعات لوله اسپیرال فولادی
بازیافت لوله اسپیرال فولادی

لوله اسپیرال فولادی بازیافتی
لوله اسپیرال فولادی ضایعاتی
لوله اسپیرال فولادی دست دوم
لوله اسپیرال فولادی کارکرده

مزایدات لوله اسپیرال فولادی

 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 6.35 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 7.11 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 7.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 8.4 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 8.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 9 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 9.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 10 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 10.3 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 11.1 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 12 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 6.35 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 7.11 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 7.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 8.4 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 8.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 9 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 9.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 10 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 10.3 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 11.1 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 12 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 12.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 5.4 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 5.6 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 6 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 6.35 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 7.11 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 7.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 8.4 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 8.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 9 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 9.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 10 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 10.3 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 11.1 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 12 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 12.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 12.7 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 5.4 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 5.6 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 6 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 6.35 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 7.11 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 7.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 8.4 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 8.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 9 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 9.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 10 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 10.3 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 11.1 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 12 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 12.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 12.7 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 14 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 5.4 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 5.6 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 6 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 6.35 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 7.11 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 7.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 8.4 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 8.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 9 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 9.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 10 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 10.3 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 11.1 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 12 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 12.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 12.7 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 14 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 14.27 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 5.4 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 5.6 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 6 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 6.35 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 7.11 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 7.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 8.4 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 8.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 9 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 9.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 10 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 10.3 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 11.1 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 12 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 12.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 12.7 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 14 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 14.27 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 16 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 5.6 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 6 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 6.35 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 7.11 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 7.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 8.4 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 8.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 9 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 9.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 10 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 10.3 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 11.1 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 12 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 12.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 12.7 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 14 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 14.27 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 16 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 6.35 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 7.11 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 7.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 8.4 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 8.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 9 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 9.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 10 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 10.3 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 11.1 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 12 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 12.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 12.7 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 14 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 14.27 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 16 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 6.35 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 7.11 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 7.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 8.4 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 8.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 9 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 9.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 10 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 10.3 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 11.1 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 12 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 12.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 12.7 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 14 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 14.27 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 16 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 6.35 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 7.11 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 7.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 8.4 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 8.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 9 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 9.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 10 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 10.3 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 11.1 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 12 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 12.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 12.7 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 14 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 14.27 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 16 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 6.35 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 7.11 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 7.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 8.4 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 8.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 9 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 9.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 10 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 10.3 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 11.1 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 12 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 12.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 12.7 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 14 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 14.27 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 16 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 6.35 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 7.11 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 7.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 8.4 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 8.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 9 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 9.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 10 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 10.3 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 11.1 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 12 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 12.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 12.7 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 14 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 14.27 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 16 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 6.35 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 7.11 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 7.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 8.4 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 8.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 9 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 9.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 10 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 10.3 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 11.1 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 12 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 12.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 12.7 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 14 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 14.27 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 16 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 6.35 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 7.11 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 7.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 8.4 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 8.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 9 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 9.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 10 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 10.3 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 11.1 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 12 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 12.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 12.7 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 14 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 14.27 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 16 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 6.35 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 7.11 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 7.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 8.4 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 8.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 9 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 9.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 10 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 10.3 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 11.1 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 12 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 12.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 12.7 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 14 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 14.27 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 16 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 7.11 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 7.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 8.4 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 8.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 9 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 9.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 10 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 10.3 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 11.1 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 12 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 12.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 12.7 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 14 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 14.27 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 16 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 7.11 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 7.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 8.4 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 8.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 9 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 9.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 10 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 10.3 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 11.1 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 12 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 12.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 12.7 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 14 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 14.27 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 16 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 7.11 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 7.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 8.4 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 8.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 9 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 9.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 10 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 10.3 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 11.1 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 12 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 12.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 12.7 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 14 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 14.27 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 16 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 7.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 8.4 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 8.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 9 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 9.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 10 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 10.3 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 11.1 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 12 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 12.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 12.7 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 14 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 14.27 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 16 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 7.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 8.4 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 8.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 9 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 9.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 10 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 10.3 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 11.1 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 12 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 12.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 12.7 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 14 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 14.27 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 16 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 7.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 8.4 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 8.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 9 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 9.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 10 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 10.3 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 11.1 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 12 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 12.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 12.7 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 14 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 14.27 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 16 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 8.4 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 8.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 9 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 9.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 10 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 10.3 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 11.1 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 12 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 12.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 12.7 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 14 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 14.27 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 16 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 8.4 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 8.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 9 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 9.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 10 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 10.3 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 11.1 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 12 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 12.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 12.7 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 14 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 14.27 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 16 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 8.4 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 8.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 9 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 9.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 10 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 10.3 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 11.1 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 12 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 12.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 12.7 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 14 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 14.27 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 16 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 8.4 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 8.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 9 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 9.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 10 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 10.3 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 11.1 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 12 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 12.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 12.7 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 14 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 14.27 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 16 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 8.4 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 8.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 9 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 9.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 10 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 10.3 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 11.1 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 12 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 12.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 12.7 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 14 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 14.27 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 16 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 8.4 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 8.8 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 9 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 9.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 10 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 10.3 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 11.1 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 12 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 12.5 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 12.7 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 14 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 14.27 میل
 • ضایعات لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 16 میل