دنبال چه میگردید؟

قیمت لوله گالوانیزه

بازار لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود ایران - کارخانه تولید کننده لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود - استعلام قیمت لوله گالوانیزه - لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

لوله گالوانیزه چیست؟

لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه

لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 3 وزن هر شاخه 9.650 کیلوگرم و قطر خارجی 33.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 3 وزن هر شاخه 11.900 کیلوگرم و قطر خارجی 33.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 3 وزن هر شاخه 14.100 کیلوگرم و قطر خارجی 33.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 6 وزن هر شاخه 17.850 کیلوگرم و قطر خارجی 60.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 6 وزن هر شاخه 22.100 کیلوگرم و قطر خارجی 60.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 6 وزن هر شاخه 26.330 کیلوگرم و قطر خارجی 60.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 33.100 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 39.500 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 47.00 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 8 وزن هر شاخه 52.00 کیلوگرم و قطر خارجی 88.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 42.800 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 51.100 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 61.00 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 67.700 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 75.630 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 10 وزن هر شاخه 83.830 کیلوگرم و قطر خارجی 114.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 62.700 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 74.900 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 83.200 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 93.150 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 12 وزن هر شاخه 103.100 کیلوگرم و قطر خارجی 139.7 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 75.750 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 88.100 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 100.600 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 112.150 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 124.800 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 15 وزن هر شاخه 148.300 کیلوگرم و قطر خارجی 168.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 3.6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 118.250 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 131.00 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 4.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 147.00 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 5 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 163.150 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 6 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 6 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 194.600 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 8 میلیمتر
لوله گالوانیزه 8 اینچ ضخامت 8 میلیمتر

لوله های گالوانیزه نمره 20 وزن هر شاخه 257.00 کیلوگرم و قطر خارجی 219.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1/2 اینچ وزن هر شاخه 5.900 کیلوگرم و قطر خارجی 21.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1/2 اینچ وزن هر شاخه 7.200 کیلوگرم و قطر خارجی 21.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 3/4 اینچ وزن هر شاخه 7.600 کیلوگرم و قطر خارجی 26.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 2.5 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 3/4 اینچ وزن هر شاخه 9.300 کیلوگرم و قطر خارجی 26.9 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/4 اینچ وزن هر شاخه 12.350 کیلوگرم و قطر خارجی 42.4 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/4 اینچ وزن هر شاخه 15.250 کیلوگرم و قطر خارجی 42.4 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 4 ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/4 اینچ وزن هر شاخه 18.100 کیلوگرم و قطر خارجی 42.4 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/2 اینچ وزن هر شاخه 14.150 کیلوگرم و قطر خارجی 48.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/2 اینچ وزن هر شاخه 17.500 کیلوگرم و قطر خارجی 48.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 5 ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 1-1/2 اینچ وزن هر شاخه 20.800 کیلوگرم و قطر خارجی 48.3 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 2-1/2 اینچ وزن هر شاخه 22.660 کیلوگرم و قطر خارجی 76.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2.5 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 2.5 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 2-1/2 اینچ وزن هر شاخه 28.190 کیلوگرم و قطر خارجی 76.1 میلیمتر

لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 3 میلیمتر
لوله گالوانیزه نمره 7 ضخامت 3 میلیمتر

لوله های گالوانیزه سایز 2-1/2 اینچ وزن هر شاخه 33.590 کیلوگرم و قطر خارجی 76.1 میلیمتر

جدول وزنی لوله های گالوانیزه گرم و سرد (تست و...)
سایز (اینچ) نمره (سانتی متر) وزن یک شاخه (کیلوگرم) قطر خارجی (میلیمتر) ضخامت (میلیمتر)
1/225.90021.32
1/227.20021.32.5
3/42.57.60026.92
3/42.59.30026.92.5
139.65033.72
1311.90033.72.5
1314.10033.73
1-1/4412.35042.42
1-1/4415.25042.42.5
1-1/4418.10042.43
1-1/2514.15048.32
1-1/2517.50048.32.5
1-1/2520.80048.33
2617.85060.32
2622.10060.32.5
2626.33060.33
2-1/2722.66076.12
2-1/2728.19076.12.5
2-1/2733.59076.13
3833.10088.92.5
3839.50088.93
3847.0088.93.6
3852.0088.94
41042.800114.32.5
41051.100114.33
41061.00114.33.6
41067.700114.34
41075.630114.34.5
41083.830114.35
51262.700139.73
51274.900139.73.6
51283.200139.74
51293.150139.74.5
512103.100139.75
61575.750168.33
61588.100168.33.6
615100.600168.34
615112.150168.34.5
615124.800168.35
615148.300168.36
820118.250219.13.6
820131.00219.14
820147.00219.14.5
820163.150219.15
820194.600219.16
820257.00219.18
کانال بازار لوله
  • استان: ارسال به تمام ایران
  • فروش: بازرگانی نگار
  • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
  • تلفن: 03142442856
  • همراه: 09033669991 - 09033669992

لیست قیمت لوله گالوانیزه
قیمت لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
لوله گالوانیزه

ثبت سفارش خرید لوله گالوانیزه:

  • خریدار لوله گالوانیزه
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله گالوانیزه

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله گالوانیزه هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود

لیست قیمت انواع لوله گالوانیزه

نام کالا قیمت (ریال) برند
فروش لوله گالوانیزه 0 بازرگانی پایپ فیتینگ
لوله محفظه 70 با لوله گالوانیزه 0 مجتمع تولیدی صنعتی چدن پلیمر پاتیل مشهدنوآور
لوله محفظه 90 با لوله گالوانیزه 0 مجتمع تولیدی صنعتی چدن پلیمر پاتیل مشهدنوآور
لوله گالوانیزه 8 اینچ به ضخامت 6 میلیمتر 30,500 شرکت فولاد آراد
لوله گالوانیزه از سایز 1/2 الی 2 اینچ با ضخامت 2 میل 36,000 روی پوشان قزوین
لوله گالوانیزه از سایز 1/2 الی 2 اینچ با ضخامت 2.5میل 35,000 روی پوشان قزوین
شرکت های تولید کننده لوله گالوانیزه

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران لوله گالوانیزه
خریدار لوله گالوانیزه (سید) 28707

سلام لوله 4 بدون درز برای گلخانه چه قیمتیه


خریدار خط تولید لوله (سعید یعقوب خانی) 28517 در تهران

خط لوله گالوانیزه


خریدار لوله گالوانیزه (میلاد مزرعه فراهانی) 28435 در استان مرکزی شهر اراک

لطفا قیمت لوله و ارسال


خریدار لوله گالوانیزه (حیدری) 28411

سلام وقتتون بخیر . میخواستم برای یکی از پروژه هام از لوله گالوانیزه استفاده کنم نیاز به اعلام قیمت از سمت شما دارم


خریدار لوله گالوانیزه دسته دوم (علیزاده) 28324 در تبریز -مرند

یکو یک دوم و سه چهارم ضخامت ترجیحا بالای 2 میلی... و طول 6 متری


خریدار لوله گالوانیزه دست دوم 28301
خریدار لوله گالوانیزه (شاه ورانی) 28072

نرخ و وزن لوله گالوانیزه نمره 3(سانت)با ضخامت 2 و2/5میل برای فنس کشی به تعداد 45شاخه تبدیل به 90شاخه 3متری


خریدار لوله گالوانیزه (میثم) 28033 در زاهدان
خریدار لوله گالوانیزه 28001 در اصفهان
خریدار لوله گالوانیزه (مویدی) 27995

سلام لوله گالوانیزه 4 دست دوم سراغ دارید


خریدار لوله گالوانیزه 27704
خریدار لوله گالوانیزه (رضا آسوده) 27553 در مازندران-ساری
خریدار لوله گالوانیزه (کنعان امان الهی) 27379 در کردستان. سقز

توضیح . قیمت لوله گالوانیزه سایز 2 و 1/5 هستم. از نوع سبکش


خریدار لوله گالوانیزه (کاظمی) 27277

قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ گلخانه ای را می خواستم


خریدار لوله گالوانیزه دست دوم 27219
سفارش لوله گالوانیزه (حسینی) 27184

سلام قیمت لوله گالوانیزه 110سبک چند هست


سفارش لوله گالوانیزه برای ساخت گلخانه (علی) 27175

لوله گالوانیزه برای ساخت گلخانه متراژ 800متر مربع


خریدار لوله گالوانیزه 27092 در اصفهان
خریدار لوله گالوانیزه (شرکت بازرگانی شه بخش ) 27080

درخواست خرید لوله گالوانیزه دارم


خریدار لوله گالوانیزه 27012

سلام مقداری لوله دست دوم گالوانیزه 2 اینچ و 1.5 و1 اینچ میخوام لطفا راهنمائی کنید


خریدار لوله گالوانیزه 26820 در اصفهان
خریدار لوله پلی اتیلن و گالوانیزه (مسعود کیانی) 26817 در خوزستان

1000 متر لوله 2 اینچ فشار قوی نیاز دارم و 600 متر لوله گالوانیزه 1 اینچ و 600 متر لوله نیم اینچ گالوانیزه


خریدار لوله گالوانیزه 26792
خریدار لوله گالوانیزه (خورسندی) 26784
خریدار لوله گالوانیزه 26720 در شهرضا
خریدار لوله گالوانیزه (شهبازی) 26649 در قم

لوله 2 و3و 4 سیاه هم باشه مشکلی نداره


خریدار لوله گالوانیزه 26603

قیمت لوله 8 میل قطر 50 ولوله 6میل قطر 60


خریدارلوله گالوانیزه (گیلان رایانه) 26425 در رشت

برای کابل کشی شبکه در محیط ازاد


خریدار 26269

سلاملوله گالوانیزه اب میخواستم


خریدار لوله گالوانیزه (فرید نصیری) 26114 در گیلان
خریدار لوله گالوانیزه (مجتمع گلخانه‌ای شمس آباد ) 26111 در سیستان وبلوچستان شهر ستان سراوان

ساخت گلخآنه برای گشت محصولات کشاورزی


خریدار لوله گالوانیزه (محمد) 26084

قیمت لوله گانوانیزه سایز 4\3


خریدارلوله گالوانیزه (دیلمی- اهواز) 26070

سلام. اطلاعاتی در مورد لوله های گالوانیزه میخواستم.. اینکه تا چه قطری تولید میشه و اتصالاتش چطوریه؟فرق سبک و سنگینش چیه؟ با تشکر


خریدار لوله گالوانیزه 26042
خریدار لوله گالوانیزه (امرالله جلیلی ) 26014 در اهواز

لوله ها برای کار فنس کشی وسر لوله ها نیاز به دایس نداره


خریدار لوله گالوانیزه 25875 در شیراز
خریدار لوله گالوانیزه دست دوم 25862 در کرمانشاه

خریدارلوله گالوانیزه 4اینچ


خریدار لوله گالوانیزه (امین حبیبی) 25852 در اهواز ایذه

پنجاه عدد لوله یک نیم


خریدار لوله گالوانیزه 25719 در اصفهان
خریدار لوله گالوانیزه (سرخوش) 25466

لطفا تامین کنندگان لوله گالوانیزه برق در اصفهان را معرفی کنید


خریدارلوله گالوانیزه (ماندگار صنعت جنوب ) 25339 در خوزستان

130 شاخه لوله گالوانیزه قیمت پایین میخوام برا فنس کشی لوله 1.5 اینچ با ضخامت 2.9 میل


خریدار لوله گالوانیزه 25324

سلام من اهواز هستم جهت انجام کاری نیاز به لوله دارم میخواستم قیمت شاخه 6متری لوله گالوانیزه رو بدونم


خریدار لوله گالوانیزه (متین یار) 25180 در بندرعباس
خریدار 25055

قیمت لوله گالوانیزه 1/5 اینچ با ضخامت 2/9 میلیمت چند است


خریدار لوله گالوانیزه (مهندس شیخی) 25006 در بوکان

با سلام بنده تولید کننده تجهیزات مرغداری هستم، واسه یکی از محصولاتم نیازمند 20 شاخه لوله 20 ، هفتاد هستم قیمت هر شاخه لطفا


خریدار لوله گالوانیزه 24991 در شیراز

120 شاخه ی یک متر ونیمی لوله ی گالوانیزه جهت تکیه گاه درخت انگور


خریدار لوله گالوانیزه (عبدالهی) 24971 در دهلران

مقدار 120 متر لوله گالوانیزه گرم میخواهم قیمتش چقدر میشه؟


خریدار لوله گالوانیزه (محمدی ) 24803 در هرمزگان

دویست شاخه لوله میخوام تعدادی یک دوم و سه چهارم و یک اینچ


خریدار لوله گالوانیزه دست دوم 24789 در هرمزگان

نیاز به 200 عددلوله گلخانه میخوام متفاوت از سه چهارم تا یک اینچ


خریدار بست لوله گالوانیزه (اافرا صنعت ) 24747

سلام من یک سری بست لوله گالوانیزه در مشهد لازم دارم میتونید راهنماییم کنید متشکرم


خریدار لوله گالوانیزه 24644

با سلام لوله گالوانیزه 1/2 می خواستم


خریدار لوله گالوانیزه 24634 در مازندران
خریدار لوله گالوانیزه (عبدالمالک سالارزهی) 24399 در اصفهان

خرید لوله گالوانیزه 4اینچ


خریدار لوله گالوانیزه (اشرفی) 24393 در جهت ارسال به اطراف رشت

250شاخه 2 اینچ و85 شاخه نیم اینچ مورد نیاز است


خریدار لوله گالوانیزه 24353 در شیراز
خریدار لوله گالوانیزه (شرکت نیک شهر گستر) 24326 در سیستان وبلوچستان

لوله گالوانیزه نمره٦


خریدار لوله گالوانیزه 24303 در اصفهان
خریدار لوله گالوانیزه (شرکت جهش راه بیشه) 24298 در نجف آباد

خریدار لوله گالوانیزه 3اینچ تا6اینچ به ضخامت 4میل


خریدار 24186

قیمت لوله گالوانیزه گرم دماوند رو میخواستم


خریدار لوله گالوانیزه 23894
خریدار لوله گالوانیزه 23874

سلام، لوله گالوانیزه 8 اینچ متری 3050 تومان یا کیلویی حساب می شود ؟


خریدار لوله گالوانیزه (یاسر) 23823 در طبس گلشن

به لوله های دست دوم به قطر یک اینچ و دو اینچ جهت ساخت شاسی گلخانه نیازمندم


خریدار لوله گالوانیزه 23819 در اصفهان
خریدار لوله گالوانیزه (ایوان رایان هرمز) 23801

قیمت لوله گالوانیزه گرم رو میخوام بدونم


خریدار لوله گالوانیزه 23674

سلام قیمت لوله گالوانیزه گرم 6 اینچ


خریدار لوله گالوانیزه 23639

قیمت لوله گالوانیزه 6 اینچ سبک وسنگین چقدراست.؟


خریدار لوله گالوانیزه (موسوی) 23608

سلام یک شاخه لوله 12 اینچ ضخامت 6 گالوانیزه نیاز دارم. دارید قیمت چنده


خریدار لوله گالوانیزه (جعفری - شرکت درگاه صنعت) 23564 در اصفهان
خریدار لوله گالوانیزه 23562

قیمت لوله گالوانیزه گرم سایز 1/5 اینچ ضخامت 3 میلیمتر را می خواستم


خریداراتصالات لوله گالوانیزه (محسن کریمی) 23509 در اصفهان

فروشنده و مجری تاسیسات


خریدار لوله گالوانیزه (رحمان رنجبر) 23296 در کهگلویه بویراحمد شهرستان بهمه ای

لوله دو اینچ و یک اینچ و فنس واسه حیات اردوگاه تفریحی میراث فرهنگی میخوام


خریدار لوله گالوانیزه 23150

سلام. قیمت لوله گالوانیزه دو یک دوم اینچ لطفا


خریدار لوله گالوانیزه و اتصالات کامل (مهران) 22880

خرید لوله گالوانیزه و اتصالات کامل


خریدار لوله گالوانیزه 22807

سلام لوله گالوانیزه اهواز لوله دو اینچ سه میل قیمت خواستم


خریدار لوله گالوانیزه (شرکت رهاب عمران مهر( مومنی نژاد) ) 22766 در لرستان

خرید لوله گالوانیزه 4 و 2،1/2 اینچ به متراژ 3000 متر


خریدار لوله گالوانیزه دست دوم (سلیمی) 22724 در تنکابن

برای گلخونه دسته دوم گالوانیزه


خریدار لوله گالوانیزه (مهدی) 22693

سلام وقتتون بخیر لوله گالوانیزه یک اینچ قیمتش چنده؟


خریدار لوله گالوانیزه 22652 در شیراز
خریدار لوله گالوانیزه (شرکت آب ابزار) 22605 در خراسان جنوبی

لوله 6 اینچ‌مانیسمان 7میل گالوانیزه بادنده و بوشن 4 اینچ 5 میل با ونده و بوشن گالوانیزه


خریدار لوله گالوانیزه 22558

02188708830


خریدار لوله گالوانیزه 22491 در اراک
خریدار لوله گالوانیزه 22271 در زاهدان
خریدار لوله گالوانیزه 22230

سلام می خواستم قیمت لوله گالوانیزه گرم 2 اینچ ضخامت 3 میل و بدونم تشکر


خریدار لوله گالوانیزه 21872

قیمت لوله گالوانیزه 4" سنگین دوسر فلنج برای چاه میخواستم


خریدار لوله گالوانیزه (مهدى غمگسار) 21836

قسمت لوله گالوانىزه برق ساىز 18


خریدار لوله گالوانیزه 21833 در شیراز
خریدار لوله گالوانیزه (قیومی) 21688

سلام لوله 3/8 رده 40 موجود هست ؟؟


خریدار لوله گالوانیزه (کارت اعتبار فارس) 21677 در شیراز
خریدار لوله گالوانیزه (نعمت آوشکی) 21577

سلام لیست قیمت لوله ها گالوانیزه سپنتا


خریدار لوله گالوانیزه سرد (دهقان) 21570

سلام لطفا قیمت لوله گالوانیزه سرد دو اینچ 4 میل و 1.5 اینچ 4 میل در حجم بالا را با ذکر نام کارخانه اعلام کنید


خریدار لوله گالوانیزه 21543 در اصفهان
خریدار لوله گالوانیزه 21455 در اصفهان
خریدار لوله گالوانیزه 21404

بهترین برند لوله گالوانیزه سرد رو میخوام در ایران


خریدار لوله گالوانیزه (تیموری) 21182

لطفالوله"4گالوانیزه سبک وسنگین چقدر هست


خریدار لوله گالوانیزه 20994

سلام صبح بخیر من آدرس و شماره تماس فروشگاه لوله گالوانیزه در شیراز را میخوام


خریدار لوله گالوانیزه 20419 در اصفهان
خریدار لوله گالوانیزه (ایروان) 19754

سلام قیمت لوله 2 اینچ گالوانیزه جهت لوله آتش نشایی لطف میکنید متراژ حدود 30 متر


خریدار لوله گالوانیزه 19673 در شیراز
خریدار لوله گالوانیزه 19639

قیمت لوله گالوانیزه 5 و 6 برای سازه گلخانه


خریدار لوله گالوانیزه 19583

قیمت لوله گالوانیزه 4 چند میباشد


ست 6 عددی اسپره ی اپل با قیمت عالی فقط 25000 تومان تحویل درب منزل شیشه کریستال و 6 رایحه عطر خوش بو با موندگاری بالا شماره تماس برای سفارشبجای رفتن به دانشگاه، چه کار مفید و سودمند دیگری انجام دهیم؟ موسس Rich20Something مخالفِ دانشگاه لوله نیست! اما پیشنهادات دیگری برای شما دارد. لینک مطلباین گروه مخصوص نیازمندی های دوستان یزدی میباشد خرید و فروش معرفی شغل یا حرفه ای که دارید و مایلید آن را به دیگران معرفی کنیدوقتی خواستین آتیش روشن کنین و کبریت نداشتین ولی باتری و آدامس داشتین اینکارو کنید!!! وارد کانال فروش لوله گالوانیزه بشیددنبال کار خاص ولی ارزون میگردی؟ میخای خونت قشنگ و زیبا بنظر بیاد؟ محل کارت جای یه چیزی خالیه؟ با ما همراه شوید... چاپ روی بوم تخصص ماست با 2000 طرح مختلف و بکر!!! "خاص باشید" ☎️ 02632230302بس منے سئخدے زمانہ اورگیم قان اولدے سرداشیم اولمادے عالم منہ زندان اولدے اوتورا بولمدیم ایودہ قاپویا بویلاندیم بلڪہ جان صاحبے بیر لحظہ نمایان اولدی ♓️ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﻗﺸﻨﮕﺘﺮﯾﻦ ﻋﺸ❤️ـﻖ نگاﻩ ﻣﻬﺮباﻥ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺍﺳﺖ! ﺯﻧـﺪﮔﯽ ﺭﺍ به ﺍﻭ ﺑﺴـﭙﺎﺭ ﻭ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﮔﺮﻡ ﺍﺳﺖ؛ ﺗﻤﺎﻡ ﻫﺮﺍﺱ ﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿا ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ شبتون بخیر

#رایزرآلومینومی و گالوانیزه همراه با قلاب اهرمی و فروش لوله گالوانیزه ساده در اندازه و سایز های مختلف تولید می شود. - 087/36212638- نمایندگی در آذربایجان غربی: قلندری#دریا_دل #مهدیه_محمدخانی ترانه #لایق_شیر_علی آهنگ لوله #مجید_درخشانی t.me/joinchat/AAAAADzo0o4d1xRwSeN9bg گروه و کانال #دلاواز_سروستان موسیقی اصیل t.me/delavaaz_sarvestan ⬇️#دریا_دل #مهدیه_محمدخانی ترانه #لایق_شیر_علی آهنگ #مجید_درخشانی t.me/joinchat/AAAAADzo0o4d1xRwSeN9bg گروه و کانال #دلاواز_سروستان موسیقی اصیل t.me/delavaaz_sarvestanظرف تنها سی و هفت سال 200 قیمت لوله گالوانیزه میلیارد تومان نقدینگی به عدد یک میلیون و دویست هزار میلیارد تومان نزدیک شده است.مرد هم که باشی!؟ گاهی شبها انقدر درد ناک میشودکه بایک فنجان قهوه یک پاکت سیگار تا صبح به دوست فروش لوله گالوانیزه داشتن کسی فکر میکنی!؟ که چند خیابان آن طرف تر به فراموش کردن تو فکر میکند! قیمت دوستان خریدار بیل هیدرومک 220 مدل 2011 رنگ قیمت لوله گالوانیزه زرد ، دوسان DX نیوهلند 215 هستم . لطفا پیام بدهید. شماره تماس کریمیاگر روزانه بیشتر از 1.5 ساعت از ایران پایپ مارکت استفاده میکنید فروش لوله گالوانیزه حتما این چند حرکت رو برا جلوگیری از خشکی چشم ، تاری دید و ضعیف شدن چشم انجام بدید

چهار چيز را هرگز فراموش نكن 1. به همه نمى توانى كمك كنى 2. همه چيز را نمى توانى عوض كنى 3. همه تو را دوست نخواهند داشت 4. لوله همه را نمى توانى راضى نگه دارى آنطور كه خودت دوست دارى زندگى کن‍ من به اینکه روبرویم می نشینی قانعم روبرویم باشی و من را نبینی قانعم زیر یک سقف و کنار تو چه رویایی! ولی در کنارت روی یک تکه زمینی قانعم گفته بودی من لوله "همینم" یا بمان یا دل بکن من به این جمله که می گویی "همینی" قانعم دور باشی هم برای من کفایت میکند بشنوم اینجا و در این سرزمینی قانعم من نمی گویم که بنشین و فقط من را ببین گوشه چشمی هم بیندازی، ببینی قانعم #مرضیه_فریدونیبا قیمت اپليكيشن اندرويد اپليكيشن آي او فروش لوله گالوانیزه اس(آیفون و آیپد) وبسايت www.takchinco.com تلفن 02126405810 ایران پایپ مارکت www.telegram.me/takchinco اينستاگرام www.instagram.com/takchinco قیمت دوستان قیمت لوله گالوانیزه ممنون میشم اگه کسی گروهی داره یا بهم لینگ بده تو پی فی یا من حقیرو دعوت بده سپاسگذارمیشم از محبتتونشال نخی دورتادور مغز دوزی شده ودستک گیپور 12 رنگ سایز 180×60 قیمت 52000 ویژه عید نوروز همیشه با ما بهترین باشیدالحمدلله روضه ای برپاست ازچهارشنبه 11 اسفند ساعت 20:15 بمدت سه شب سخنران:حجت الا قیمت شیخ هادی میرعرب با نوای: کربلایی حسین مظلومی-کربلایی بهروز غفاری آزادشهرخیابان امام ولایت ششم هیئت انصارالمهدی(عج)Telegram.me/showman1 Instagram.com/hosseinitv ري استارت قسمت 70 -تقسيمات جهان هستي. عالم جبروت و ملك و ملكوت -عراقي صوفي-بعد چهارم به بعد..به ميليونها ري استارتي بپيونديد.

⭕️30مترمغازه شیک در قلب تجاری چالوس داخل پاساژ مرکز شهر طبقه دوم درب سکوریت کف سنگ برق،تلفن ارتفاع 3.50 نگهبانی درب کشویی متری8میلیونو500 قابل معاوضه نقد و اقساطدر تنهاترین تنهاییم تنهای تنهایم گذاشتی . الهی تنهاترین تنها کست در تنها ترین تنهاییت تنهای تنهایت گذارد . . .تعرفه افزایش ممبر واقعی 100ممبر5هزارتومن 200ممبر10هزارتومن 300ممبر15هزارتومن 400ممبر20هزارتومن 500ممبر25هزارتومن 1000ممبر50هزارتومن جهت سفارش به این ایدی پی ام بدید دوستانی که ریپورت هستن به گپ زیر بیانادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت لوله فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرماید ادمین های عزیز حقوق را رعایت فرمایداجراى سرود اى ايران در خيابانهاى نيويورك توسط پليس نيويورك / ما هم سرود مرگ بر آمريكا براشون فروش لوله گالوانیزه تو ايران سر ميديم قیمت و عرض ادب خدمت دوستان عزیزم ناهار روز سه شنبه: گوشت نخود ، گوشت لوبیا پلوشوید ، قورمه سبزی ، مرغ ، جوجه و فسنجان هست لطفاًجهت دادن سفارش با شماره تلفن : ویا تماس بگیریداستیل شماره یک دوقابه ساده رنگ:سفید استخوانی ساعت و شمعدان:4شاخه معمولی ⭐️تولیدو پخش آراز⭐️ جهت ارتباط با فروش

#نیازمندیها خواستار یک ماشین وانت پیکان یانیسان یامزدا تک کابین یادوکابین فروش لوله گالوانیزه هستم يه مقدار از پولش رامیدم بقیه بايه چک معتبر به سه چهارماه بعد اگرکسی بااين شرایط ما ماشینی داشت لطفاً بااين شماره تلفن تماس بگيره هفته بازار آذربایجان#املاک زمین مناسب برای ویلا واقع در اراضی روستای یالقوزاغاج که از جاده بین المللی پنجاه متر فاصله داره(پشت بر) به متراژ 1100 متر مربع و نیم ساعت آب دینام تلفن تماس قیمت حدود شصت میلیون هفته بازار آذربایجان❤️