دنبال چه میگردید؟

مهر اتصال صفاهان

تولید کننده اتصالات آبیاری تحت فشار

مهر اتصال صفاهان

این شرکت با دارا بودن سبد کالایی حاوی 24 گروه در 180 نوع اتصالات از سایزهای 20 تا250 میلی متر در رده فشاری 10 بار مفتخر ارائه خدمات به مشتریان محترم میباشد.

کانال بازار لوله
درخواست همکاری با مهر اتصال صفاهان
نام شما:
شماره تماس:
توضیح:

لیست قیمت مهر اتصال صفاهان تولید کننده اتصالات آبیاری تحت فشار

اتصال ماده مهر اتصال صفاهان

 • اتصال ماده
نام کالا قیمت (ریال)
اتصال ماده 20 به 1/2 0 ریال
اتصال ماده 25 به 1/2 0 ریال
اتصال ماده 25 به 3/4 0 ریال
اتصال ماده 32 به 1 اینچ 0 ریال
اتصال ماده 40 به 1/25 اینچ 0 ریال
اتصال ماده 50 به 1/5 اینچ 0 ریال
اتصال ماده 63 به 2 0 ریال
اتصال ماده 75 0 ریال
اتصال ماده 90 0 ریال

اتصال نر مهر اتصال صفاهان

 • اتصال نر
نام کالا قیمت (ریال)
اتصال نر 110 0 ریال
اتصال نر 20 به 1/2 0 ریال
اتصال نر 25 به 1/2 0 ریال
اتصال نر 25 به 3/4 0 ریال
اتصال نر 32 به 1 اینچ 0 ریال
اتصال نر 40 به 1/25 اینچ 0 ریال
اتصال نر 50 به 1/5 اینچ 0 ریال
اتصال نر 50 به 2 0 ریال
اتصال نر 63 به 2 0 ریال
اتصال نر 75 به 2 0 ریال
اتصال نر 75 به 2/5 اینچ 0 ریال
اتصال نر 90 0 ریال

بست ابتدایی مهر اتصال صفاهان

 • بست ابتدایی
نام کالا قیمت (ریال)
بست ابتدایی 12 به 16 0 ریال
بست ابتدایی 6 میلیمتر 0 ریال
بست ابتدایی بزرگ 0 ریال

بست انتهایی مهر اتصال صفاهان

 • بست انتهایی
نام کالا قیمت (ریال)
بست انتهایی عینکی 0 ریال

درپوش مهر اتصال صفاهان

 • درپوش
نام کالا قیمت (ریال)
درپوش 110 0 ریال
درپوش 2 0 ریال
درپوش 20 0 ریال
درپوش 25 0 ریال
درپوش 32 0 ریال
درپوش 40 0 ریال
درپوش 50 0 ریال
درپوش 63 0 ریال
درپوش 75 0 ریال
درپوش 90 0 ریال

رابط مهر اتصال صفاهان

 • رابط
نام کالا قیمت (ریال)
رابط 110 0 ریال
رابط 16 0 ریال
رابط 20 0 ریال
رابط 25 0 ریال
رابط 32 0 ریال
رابط 40 0 ریال
رابط 50 0 ریال
رابط 63 0 ریال
رابط 75 0 ریال
رابط 90 0 ریال

رابط تبدیلی مهر اتصال صفاهان

 • رابط تبدیلی
نام کالا قیمت (ریال)
رابط تبدیلی 20 به 25 0 ریال
رابط تبدیلی 20 به 32 0 ریال
رابط تبدیلی 25 به 32 0 ریال
رابط تبدیلی 32 به 40 0 ریال
رابط تبدیلی 32 به 50 0 ریال
رابط تبدیلی 32 به 63 0 ریال
رابط تبدیلی 40 به 50 0 ریال
رابط تبدیلی 40 به 63 0 ریال
رابط تبدیلی 50 به 63 0 ریال
رابط تبدیلی 63 به 110 0 ریال
رابط تبدیلی 63 به 75 0 ریال
رابط تبدیلی 63 به 90 0 ریال
رابط تبدیلی 75 به 110 0 ریال
رابط تبدیلی 75 به 90 0 ریال
رابط تبدیلی 90 به 110 0 ریال

رابط تیپ مهر اتصال صفاهان

 • رابط تیپ
نام کالا قیمت (ریال)
رابط تیپ به 16 0 ریال
شیر رابط تیپ به 16 0 ریال

رابط تیپ به تیپ مهر اتصال صفاهان

 • رابط تیپ به تیپ
نام کالا قیمت (ریال)
رابط تیپ به تیپ 0 ریال
شیر رابط تیپ به تیپ 0 ریال

رابط فلنجدار مهر اتصال صفاهان

 • رابط فلنجدار
نام کالا قیمت (ریال)
رابط فلنجدار 110 در 4 0 ریال
رابط فلنجدار 63 0 ریال
رابط فلنجدار 75 0 ریال
رابط فلنجدار 90 در 3 0 ریال
رابط فلنجدار 90 در 4 0 ریال

زانو مهر اتصال صفاهان

 • زانو
نام کالا قیمت (ریال)
زانو 110 0 ریال
زانو 16 0 ریال
زانو 20 0 ریال
زانو 25 0 ریال
زانو 32 0 ریال
زانو 40 0 ریال
زانو 50 0 ریال
زانو 63 0 ریال
زانو 75 0 ریال
زانو 90 0 ریال

زانو ماده مهر اتصال صفاهان

 • زانو ماده
نام کالا قیمت (ریال)
زانو ماده 20 به 1/2 0 ریال
زانو ماده 25 به 3/4 0 ریال
زانو ماده 32 به 1 اینچ 0 ریال
زانو ماده 40 0 ریال
زانو ماده 50 0 ریال
زانو ماده 63 0 ریال
زانو ماده 90 0 ریال

زانو نر مهر اتصال صفاهان

 • زانو نر
نام کالا قیمت (ریال)
زانو نر 20 به 1/2 0 ریال
زانو نر 25 به 3/4 0 ریال
زانو نر 63 0 ریال

سر شلنگی مهر اتصال صفاهان

 • سر شلنگی
نام کالا قیمت (ریال)
سر شلنگی 1/2 به 16 0 ریال

سه راه مهر اتصال صفاهان

 • سه راه
نام کالا قیمت (ریال)
سه راه 110 0 ریال
سه راه 20 0 ریال
سه راه 25 0 ریال
سه راه 32 0 ریال
سه راه 40 0 ریال
سه راه 50 0 ریال
سه راه 63 0 ریال
سه راه 75 0 ریال
سه راه 90 0 ریال

سه راه 16 مهر اتصال صفاهان

 • سه راه 16
نام کالا قیمت (ریال)
سه راه 16 0 ریال

سه راه قطره چکان مهر اتصال صفاهان

 • سه راه قطره چکان
نام کالا قیمت (ریال)
سه راه قطره چکان 0 ریال

سه راه ماده مهر اتصال صفاهان

 • سه راه ماده
نام کالا قیمت (ریال)
سه راه ماده 20 به 1/2 0 ریال
سه راه ماده 25 به 3/4 0 ریال
سه راه ماده 32 0 ریال
سه راه ماده 40 0 ریال
سه راه ماده 50 0 ریال
سه راه ماده 63 0 ریال
سه راه ماده 75 0 ریال
سه راه ماده 90 0 ریال

شیر رابط مهر اتصال صفاهان

 • شیر رابط
نام کالا قیمت (ریال)
شیر رابط 1/2 به 16 0 ریال
شیر رابط 16 0 ریال

فلنج مهر اتصال صفاهان

 • فلنج
نام کالا قیمت (ریال)
فلنج 110 در 10 بار 0 ریال
فلنج 110 در 6 بار 0 ریال
فلنج 125 در 10 بار 0 ریال
فلنج 125 در 6 بار 0 ریال
فلنج 160 در 10 بار 0 ریال
فلنج 160 در 6 بار 0 ریال
فلنج 200 در 10 بار 0 ریال
فلنج 200 در 6 بار 0 ریال
فلنج 63 در 10 بار 0 ریال
فلنج 63 در 6 بار 0 ریال
فلنج 75 در 10 بار 0 ریال
فلنج 75 در 6 بار 0 ریال
فلنج 90 در 10 بار 0 ریال
فلنج 90 در 6 بار 0 ریال

قطره چکان مهر اتصال صفاهان

 • قطره چکان
نام کالا قیمت (ریال)
قطره چکان بین خطی 0 ریال
قطره چکان قابل تنظیم 0 ریال

مغزی مهر اتصال صفاهان

 • مغزی
نام کالا قیمت (ریال)
مغزی 20 0 ریال
مغزی 25 0 ریال
مغزی 32 0 ریال
مغزی 40 0 ریال
مغزی 50 0 ریال
مغزی 63 0 ریال

کمربند مهر اتصال صفاهان

 • کمربند
نام کالا قیمت (ریال)
کمربند 110 به 1 0 ریال
کمربند 110 به 1/2 0 ریال
کمربند 110 به 1،1/2 0 ریال
کمربند 110 به 1،1/4 0 ریال
کمربند 110 به 2 0 ریال
کمربند 110 به 2،1/2 0 ریال
کمربند 110 به 3/4 0 ریال
کمربند 125 به 1 0 ریال
کمربند 125 به 1/2 0 ریال
کمربند 125 به 1،1/2 0 ریال
کمربند 125 به 1،1/4 0 ریال
کمربند 125 به 2 0 ریال
کمربند 125 به 2،1/2 0 ریال
کمربند 125 به 3/4 0 ریال
کمربند 160 به 1 0 ریال
کمربند 160 به 1/2 0 ریال
کمربند 160 به 1،1/2 0 ریال
کمربند 160 به 1،1/4 0 ریال
کمربند 160 به 2 0 ریال
کمربند 160 به 3 0 ریال
کمربند 160 به 3/4 0 ریال
کمربند 200 به 1 0 ریال
کمربند 200 به 1/2 0 ریال
کمربند 200 به 1،1/2 0 ریال
کمربند 200 به 1،1/4 0 ریال
کمربند 200 به 2 0 ریال
کمربند 200 به 2،1/2 0 ریال
کمربند 200 به 3 0 ریال
کمربند 200 به 3/4 0 ریال
کمربند 25 به 1/2 0 ریال
کمربند 25 به 3/4 0 ریال
کمربند 250 به 1 0 ریال
کمربند 250 به 1/2 0 ریال
کمربند 250 به 1،1/2 0 ریال
کمربند 250 به 1،1/4 0 ریال
کمربند 250 به 2 0 ریال
کمربند 250 به 2،1/2 0 ریال
کمربند 250 به 3 0 ریال
کمربند 250 به 3/4 0 ریال
کمربند 32 به 1/2 0 ریال
کمربند 32 به 3/4 0 ریال
کمربند 40 به 1 0 ریال
کمربند 40 به 1/2 0 ریال
کمربند 40 به 3/4 0 ریال
کمربند 50 به 1 0 ریال
کمربند 50 به 1/2 0 ریال
کمربند 50 به 3/4 0 ریال
کمربند 63 به 1 0 ریال
کمربند 63 به 1/2 0 ریال
کمربند 63 به 1،1/2 0 ریال
کمربند 63 به 1،1/4 0 ریال
کمربند 63 به 2 0 ریال
کمربند 63 به 3/4 0 ریال
کمربند 75 به 1 0 ریال
کمربند 75 به 1/2 0 ریال
کمربند 75 به 1،1/2 0 ریال
کمربند 75 به 1،1/4 0 ریال
کمربند 75 به 2 0 ریال
کمربند 75 به 3/4 0 ریال
کمربند 90 به 1 0 ریال
کمربند 90 به 1/2 0 ریال
کمربند 90 به 1،1/2 0 ریال
کمربند 90 به 1،1/4 0 ریال
کمربند 90 به 2 0 ریال
کمربند 90 به 2،1/2 0 ریال
کمربند 90 به 3/4 0 ریال
نام کالا قیمت (ریال)
چهار راه 1 اینچ به 16 0 ریال
اتصال ماده
اتصال ماده

اتصال رابط که یک سر آن از داخل رزوه دارد

اتصال نر
اتصال نر

رابط پلی اتیلن یک سر کوپلر و سر دیگر روپیچ

بست ابتدایی
بست ابتدایی

در آبیاری قطره ای برای گرفتن انشعاب ۱۶ میلیمتری از لوله استفاده میشود

بست انتهایی
بست انتهایی

برای مسدود کردن انتهای لوله استفاده میشود

درپوش
درپوش

برای مسدود کردن انتهای لوله از درپوش استفاده میشود

رابط
رابط

نوعی از اتصالات است که دو لوله را در امتداد هم به یکدیگر متصل و آب بندی میکند

رابط تبدیلی
رابط تبدیلی

رابط نامساوی که قطر دو طرف آن با هم برابر نیستند

رابط تیپ
رابط تیپ

رابط هایی هستند که برای ارتباط در نوارتیپ استفاده میشود

رابط تیپ به تیپ
رابط تیپ به تیپ

اتصال رابط که دو سر نوار آبیاری قطره ای را به هم وصل میکند

رابط فلنجدار
رابط فلنجدار

رابط هایی که بوسیله فلنج به لوله بسته میشوند

زانو
زانو

زانو ها نوعی از اتصالات هستند که جهت ایجاد زاویه در خطوط لوله استفاده میشوند

زانو ماده
زانو ماده

اتصال زانویی توپیچ

زانو نر
زانو نر

زانوی نر که یک سر آن دنده (رزوه) از بیرون است

سر شلنگی
سر شلنگی

اتصالی که روی شیر یا کمربند بسته میشود که بتوان از لوله اصلی یک شیلنگ انشعاب گرفت

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

مهر اتصال صفاهان - تولید کننده اتصالات آبیاری تحت فشار. اتصالات آبیاری زیرسطحی ملزومات مورد استفاده در لوله کشی آبیاری زیرسطحی. اتصالات آبیاری قطره ای اتصالیست که در زمینه آبیاری قطره ای استفاده میشود.. واشرها و قطعات آبیاری بارانی واشرهایی که برای آب بندی اتصالات آبیاری بارانی به کار میروند. لوله و اتصالات آبیاری قطره ای کلیه لوله و اتصالات مورد استفاده در سامانه های نوین آبیاری قطره ای. لوله و اتصالات ldpe لوله و اتصالات آبیاری قطره ای برای استفاده در لوله کشی های 16 میلیمتری میکرو در لوله های LDPE. لوله و اتصالات آبیاری قطره ای باغچه منازل لوله، اتصالات و شیرآلاتی که در آبیاری فضای سبز ویلا، باغچه حیاط منزل، بالکن، تراس و گلدان های آپارتمانی کاربرد دارند. محصولات آبیاری قطره ای کنترلرهای آبیاری، قطره چکان ها، شیرآلات، لوله و اتصالات آبیاری قطره ای. واشر شفاف واشرهایی برای آب بندی اتصالات آبیاری قطره ای که شفاف و بی رنگ هستند.

RSS