خریدار لوله دریپردار

دریپر

رضا

فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند. عضو سایت بازار لوله شوید

فرم ورود (برای کسانی که قبلا عضو شده اند)

آیا دریپرهای بین راهی برای لوله های ماکارانی دارید .... که لوله از یکطرف وارد و از طرف دیگر خارج میشود
دریپر
انواع نازل، دریپر و قطره چکان های آبیاری قطره ای قیمت دریپر
خانم شما دریپر های بین راهی (که لوله ماکارانی از یکطرف وارد و از طرف دبگر خارج میشود) دارید.

تاریخ درخواست: 1396/02/06
اطلاعات تماس با آگهی دهنده
فقط اعضای ویژه سایت میتوانند اطلاعات تماس مشتریان را مشاهده کنند.

قیمت دریپر