دنبال چه میگردید؟

جوش لوله پلی اتیلن در همه سایزها

شرکت یاشار پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن

قیمت جوش لوله پلی اتیلن در همه سایزها

[In reply to Mehdi Shsn] آخه این وزیر و وکیل بازی در این مملکت جهان سوم که به غیر از جلسه جوش لوله پلی اتیلن در همه سایزها گذاشتن و تصویب این و آن چیزی از دستشون عملا بر نمیاد . باید امنیت مادی ومعنوی این شرکت یاشار پلی اتیلن آدمها رو که یه دو روزی وزیر و معاون انواع لوله پلی اتیلن فشار قوی و درجه 2 و مدیرکل و...هستند رو به چالش بکشیم و دائما بهشون لوله پلی اتیلن استرس وارد کنیم تا حال ما رو لوله پلی اتیلن بفهمند و دیگه نتونن برای اهداف پلیدشون اعضا رو به لوله نوعی گروگان بگیرند...

قیمت انواع لوله پلی اتیلن

دستگاه جوش لوله پلی اتیلن 250 5,000,000 تومان
لوله پلی اتیلن 2,835 تومان
لوله پلی اتیلن 250-6 اتمسفر pe80 38,655 تومان
لوله پلی اتیلن 315-4 اتمسفر pe80 42,165 تومان
لوله پلی اتیلن 315-6 اتمسفر pe80 63,000 تومان
لوله پلی اتیلن 110-6-اتمسفر p63- 9,360 تومان
لوله پلی اتیلن 125-6-اتمسفر p63 11,970 تومان
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 10 اتمسفر P100 19,549 تومان
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 10 اتمسفر P80 23,843 تومان
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 12 اتمسفر P100 23,843 تومان
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 12 اتمسفر P80 28,702 تومان
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 16 اتمسفر P100 28,702 تومان
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 16 اتمسفر P80 34,522 تومان
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 20 اتمسفر P100 34,522 تومان
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 20 اتمسفر P80 40,963 تومان
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 25 اتمسفر P100 40,963 تومان
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 25 اتمسفر P80 47,856 تومان
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 3 اتمسفر P80 8,701 تومان
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 4 اتمسفر P100 8,701 تومان
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 4 اتمسفر P80 10,622 تومان
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 5 اتمسفر P100 10,622 تومان
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 5 اتمسفر P80 13,108 تومان
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 6 اتمسفر P100 13,108 تومان
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 6 اتمسفر P80 15,990 تومان
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 8 اتمسفر P100 15,990 تومان
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 8 اتمسفر P80 19,549 تومان
لوله پلی اتیلن 160-4 اتمسفر p80 10,890 تومان
لوله پلی اتیلن 160-6 اتمسفر p80 15,930 تومان
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 10 اتمسفر P100 32,262 تومان
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 10 اتمسفر P80 39,437 تومان
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 12 اتمسفر P100 39,437 تومان
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 12 اتمسفر P80 47,573 تومان
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 16 اتمسفر P100 47,573 تومان
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 16 اتمسفر P80 57,065 تومان
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 20 اتمسفر P100 57,065 تومان
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 20 اتمسفر P80 67,235 تومان
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 25 اتمسفر P100 67,235 تومان
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 25 اتمسفر P80 79,100 تومان
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 3 اتمسفر P80 14,069 تومان
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 4 اتمسفر P100 14,069 تومان
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 4 اتمسفر P80 17,346 تومان
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 5 اتمسفر P100 17,346 تومان
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 5 اتمسفر P80 21,244 تومان
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 6 اتمسفر P100 21,244 تومان
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 6 اتمسفر P80 26,386 تومان
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 8 اتمسفر P100 26,386 تومان
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 8 اتمسفر P80 32,262 تومان
لوله پلی اتیلن 20 میلیمتر 12 اتمسفر P80 661 تومان
لوله پلی اتیلن 20 میلیمتر 16 اتمسفر P100 661 تومان
لوله پلی اتیلن 20 میلیمتر 16 اتمسفر P80 752 تومان
لوله پلی اتیلن 20 میلیمتر 20 اتمسفر P100 752 تومان
لوله پلی اتیلن 20 میلیمتر 20 اتمسفر P80 927 تومان
لوله پلی اتیلن 20 میلیمتر 25 اتمسفر P100 927 تومان
لوله پلی اتیلن 20 میلیمتر 25 اتمسفر P80 1,017 تومان
لوله پلی اتیلن 200-4 اتمسفر p80 17,280 تومان
لوله پلی اتیلن 200-6 اتمسفر p80 24,795 تومان
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر 10 اتمسفر P100 50,455 تومان
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر 10 اتمسفر P80 61,585 تومان
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر 12 اتمسفر P100 61,585 تومان
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر 12 اتمسفر P80 74,015 تومان
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر 16 اتمسفر P100 74,015 تومان
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر 16 اتمسفر P80 89,270 تومان
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر 20 اتمسفر P100 89,270 تومان
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر 20 اتمسفر P80 105,090 تومان
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر 25 اتمسفر P100 105,090 تومان
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر 25 اتمسفر P80 123,170 تومان
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر 3 اتمسفر P80 21,809 تومان
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر 4 اتمسفر P100 21,809 تومان
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر 4 اتمسفر P80 26,951 تومان
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر 5 اتمسفر P100 26,951 تومان
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر 5 اتمسفر P80 33,279 تومان
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر 6 اتمسفر P100 33,279 تومان
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر 6 اتمسفر P80 41,245 تومان
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر 8 اتمسفر P100 41,245 تومان
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر 8 اتمسفر P80 50,455 تومان
لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر 10 اتمسفر P80 842 تومان
لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر 12 اتمسفر P100 842 تومان
لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر 12 اتمسفر P80 966 تومان
لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر 16 اتمسفر P100 966 تومان
لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر 16 اتمسفر P80 1,198 تومان
لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر 20 اتمسفر P100 1,198 تومان
لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر 20 اتمسفر P80 1,356 تومان
لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر 25 اتمسفر P100 1,356 تومان
لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر 25 اتمسفر P80 1,571 تومان
لوله پلی اتیلن 250-4 اتمسفر p80 26,640 تومان
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر 10 اتمسفر P100 77,405 تومان
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر 10 اتمسفر P80 94,920 تومان
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر 12 اتمسفر P100 94,920 تومان
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر 12 اتمسفر P80 114,695 تومان
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر 16 اتمسفر P100 114,695 تومان
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر 16 اتمسفر P80 137,295 تومان
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر 20 اتمسفر P100 137,295 تومان
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر 20 اتمسفر P80 163,285 تومان
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر 25 اتمسفر P100 163,285 تومان
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر 25 اتمسفر P80 190,970 تومان
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر 3 اتمسفر P80 33,787 تومان
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر 4 اتمسفر P100 33,787 تومان
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر 4 اتمسفر P80 41,810 تومان
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر 5 اتمسفر P100 41,810 تومان
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر 5 اتمسفر P80 51,415 تومان
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر 6 اتمسفر P100 51,415 تومان
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر 6 اتمسفر P80 63,845 تومان
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر 8 اتمسفر P100 63,845 تومان
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر 8 اتمسفر P80 77,405 تومان
لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر 10 اتمسفر P100 1,667 تومان
لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر 10 اتمسفر P80 2,011 تومان
لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر 12 اتمسفر P100 2,011 تومان
لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر 12 اتمسفر P80 2,430 تومان
لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر 16 اتمسفر P100 2,430 تومان
لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر 16 اتمسفر P80 2,859 تومان
لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر 20 اتمسفر P100 2,859 تومان
لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر 20 اتمسفر P80 3,390 تومان
لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر 25 اتمسفر P100 3,390 تومان
لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر 25 اتمسفر P80 3,961 تومان
لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر 6 اتمسفر P80 1,396 تومان
لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر 8 اتمسفر P100 1,396 تومان
لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر 8 اتمسفر P80 1,667 تومان
لوله پلی اتیلن 63-6 اتمسفر p63- 3,096 تومان
لوله پلی اتیلن 90-6 اتمسفر p63- 6,255 تومان
لوله پلی اتیلن PN10سایز110 24,110 تومان
لوله پلی اتیلن PN10سایز125 31,005 تومان
لوله پلی اتیلن PN10سایز160 50,600 تومان
لوله پلی اتیلن PN10سایز200 78,755 تومان
لوله پلی اتیلن PN10سایز50 5,051 تومان
لوله پلی اتیلن PN10سایز63 8,032 تومان
لوله پلی اتیلن PN10سایز75 11,410 تومان
لوله پلی اتیلن PN10سایز90 16,285 تومان
لوله پلی اتیلن PN16سایز110 34,780 تومان
لوله پلی اتیلن PN16سایز125 44,810 تومان
لوله پلی اتیلن PN16سایز160 73,235 تومان
لوله پلی اتیلن PN16سایز200 114,080 تومان
لوله پلی اتیلن PN16سایز50 7,250 تومان
لوله پلی اتیلن PN16سایز63 11,592 تومان
لوله پلی اتیلن PN16سایز75 16,195 تومان
لوله پلی اتیلن PN16سایز90 23,370 تومان
لوله پلی اتیلن PN4سایز110 10,765 تومان
لوله پلی اتیلن PN4سایز125 13,892 تومان
لوله پلی اتیلن PN4سایز160 22,265 تومان
لوله پلی اتیلن PN4سایز200 35,330 تومان
لوله پلی اتیلن PN4سایز63 3,671 تومان
لوله پلی اتیلن PN4سایز75 5,070 تومان
لوله پلی اتیلن PN4سایز90 7,278 تومان
لوله پلی اتیلن PN5سایز125 16,928 تومان
لوله پلی اتیلن PN5سایز160 27,968 تومان
لوله پلی اتیلن PN5سایز200 43,150 تومان
لوله پلی اتیلن PN5سایز50 2,889 تومان
لوله پلی اتیلن PN5سایز63 4,545 تومان
لوله پلی اتیلن PN5سایز75 6,210 تومان
لوله پلی اتیلن PN5سایز90 8,998 تومان
لوله پلی اتیلن PN6سایز110 16,285 تومان
لوله پلی اتیلن PN6سایز125 20,885 تومان
لوله پلی اتیلن PN6سایز160 34,225 تومان
لوله پلی اتیلن PN6سایز200 53,180 تومان
لوله پلی اتیلن PN6سایز50 3,680 تومان
لوله پلی اتیلن PN6سایز63 5,620 تومان
لوله پلی اتیلن PN6سایز75 8,050 تومان
لوله پلی اتیلن PN6سایز90 11,362 تومان
لوله پلی اتیلن از سایز 16 تا 630 و نواری 5,900 تومان
لوله پلی اتیلن استاندارد در همه سایز قیمت هر کیلو 5,600 تومان
لوله پلی اتیلن تک جداره 1,000 تومان
لوله پلی اتیلن روتنگران پارسه 5,800 تومان
لوله پلی اتیلن سایز 20 الی125با کیفیت عالی 3,250 تومان
لوله پلی اتیلن غیراستاندارد در همه سایز قیمت هر کیلو 3,500 تومان

کانال بازار لوله
 • استان: ارسال به تمام ایران
 • فروش: بازرگانی نگار
 • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
 • تلفن: 03142442856
 • همراه: 09033669991 - 09033669992

لوله پلی اتیلن

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید

فروش جوش لوله پلی اتیلن در همه سایزها:

 • خریدار جوش لوله پلی اتیلن در همه سایزها
 • فروشنده و تأمین کننده هستم
 • تولید کننده هستم
 • مجری و پیمانکار جوش لوله پلی اتیلن در همه سایزها

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه جوش لوله پلی اتیلن در همه سایزها هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

قیمت جوش لوله پلی اتیلن در همه سایزها با مارک شرکت یاشار پلی اتیلن یاشار پلی اتیلن عرضه کننده لوازم آبرسانی و آبیاری

لیست قیمت شرکت یاشار پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن شرکت یاشار پلی اتیلن

 • لوله پلی اتیلن
نام کالا قیمت (ریال)
جوش لوله پلی اتیلن در همه سایزها 0 ریال
لوله پلی اتیلن استاندارد در همه سایز قیمت هر کیلو 56,000 ریال
لوله پلی اتیلن غیراستاندارد در همه سایز قیمت هر کیلو 35,000 ریال

دریپر شرکت یاشار پلی اتیلن

 • دریپر
نام کالا قیمت (ریال)
دریپر تنظیمی 590 ریال
دریپر کوزه ای 890 ریال

دریپر نتافیم شرکت یاشار پلی اتیلن

 • دریپر نتافیم
نام کالا قیمت (ریال)
دریپر نتافیم 8 لیتر در ساعت 2,990 ریال

شیر فلکه چدنی شرکت یاشار پلی اتیلن

 • شیر فلکه چدنی
نام کالا قیمت (ریال)
شیر فلکه چدنی 1/2-2 اینچ 1,880,000 ریال
شیر فلکه چدنی 10 اینچ 9,800,000 ریال
شیر فلکه چدنی 12 اینچ 13,500,000 ریال
شیر فلکه چدنی 14 اینچ 27,500,000 ریال
شیر فلکه چدنی 16 اینچ 34,000,000 ریال
شیر فلکه چدنی 2اینچ 1,550,000 ریال
شیر فلکه چدنی 3 اینچ 2,150,000 ریال
شیر فلکه چدنی 4 اینچ 2,720,000 ریال
شیر فلکه چدنی 5 اینچ 3,600,000 ریال
شیر فلکه چدنی 6 اینچ 4,320,000 ریال
شیر فلکه چدنی 8 اینچ 6,780,000 ریال

شیر شرکت یاشار پلی اتیلن

 • شیر
نام کالا قیمت (ریال)
شیر قطره ای 16*16 7,500 ریال

شیر یکطرفه شرکت یاشار پلی اتیلن

 • شیر یکطرفه
نام کالا قیمت (ریال)
شیر یکطرفه 10 اینچ 13,400,000 ریال
شیر یکطرفه دریچه ای چدنی 2 اینچ 1,550,000 ریال
نام کالا قیمت (ریال)
توجه توجه! 300 شاخه لوله 160 شش بار 45,000 ریال
ساخت انواع اتصالات پلی اتیلن در همه سایزها 0 ریال
طراحی و اجرای آبیاری خطوط انتقال آب 0 ریال
طراحی و اجرای آبیاری قطره ای و بارانی 0 ریال
شرکت های تولید کننده جوش لوله پلی اتیلن در همه سایزها

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران لوله پلی اتیلن
خریدار لوله پلی اتیلن (رشادی) 28773 در سیستان و بلوچستان

درخواست10 هزار متر لوله پلی اتیلن سایز 75 -16 بار 3هزار متر لوله پلی اتیلن سایز 75 -10 بار


خریدار لوله پلی اتیلن 28767

لوله برای انتقال باد با فشار 15 بار میخاستم لطفا راهنمایی کنید


خریدار لوله پلی اتیلن (شهرانی) 28750

سلام.یک لوله 2 اینچ برای اراضی به مساحت 20 هکتار چقدر مقدار در طول ماه میتواند برداشت کند؟


خریدار لوله پلی اتیلن 28731

قیمت لوله ١٦ بار پلی اتیلن ١٦٠


خریدار لوله پلی اتیلن 28717

سلام کف قیمت لوله 50 و 63 میلیمتر چند هست


خریدار لوله پلی اتیلن (رئوفی) 28710
خریدار لوله پلی اتیلن (جمشیدیان) 28704
خریدار لوله پلی اتیلن (رحیم بخش حوت) 28696 در چابهار

لوله جهت انتقال آب از رودخانه به زمین کشاورزی لوله چهار اینچ


خریدار لوله پلی اتیلن (نقیبی) 28677

خریدار1300مترلوله pe400به ضخامت3.2میلیمتر


خریدار لوله پلی اتیلن 28668

قیمت لوله پلی اتیلن 2 اینچ


خریدار لوله پلی اتیلن (حسین نژآد) 28656

اگر موجود نسیت لطفا نزدیکترین سایز رو بهش اعلام بفرمایین با قیمت و اینچ شون رو هم بفرمایین


خریدار لوله پلی اتیلن (اقای قدیمی) 28644 در خوزستان
خریدار لوله پلی اتیلن 28613 در فار
خریدار لوله پلی اتیلن گاز (سجاد رحیمی) 28598 در شیراز

خرید لوله برای پروژه


خریدار لوله پلی اتیلن (بهرام گودرزیان) 28578 در فارس- سیمکان جهرم

جهت انتقل اب وابیاری تحت فشار باغ مرکبات


خریدار لوله پلی اتیلن 28537
خریدار لوله پلی اتیلن (کمالی) 28514

سلام لوله پلی اتیلن 20 بار با قطر 16 میخواستم


خریدار لوله پلی اتیلن (اکبر) 28512

سلام قیمت هر شاخه لوله 200 چند


خریدار لوله پلی اتیلن (سعید جعفری) 28510

سلام خوبین؟قیمت لوله 50اینج4بارو 6اینج 7.5چندمیشه؟


خریدار لوله پلی اتیلن گازی 28501

سلام ،من مقداری لوله گاز خانگی روکار می خوام


خریدار لوله پلی اتیلن 28467

قیمت لوله 110 چنده؟


خریدار لوله پلی اتیلن (یوسف) 28460

سلام . میخاستم بدونم ناودانی یو شکل از جنس پلی اتیلن در بازار موجود هست ؟


خریدار لوله پلی اتیلن 28455

با سلام. قیمت لوله ها برای یک متر طول هست؟


خریدار لوله پلی اتیلن (رهنما.پالایشگاه گاز خانگیران سرخس) 28439 در خراسان رضوی

خرید فوری و استعلام موجودی لوله با مشخصات فوق


خریدار لوله پلی اتیلن (فاضلی) 28408

سلام خسته نباشیدقیمت لوله پلی اتیلن p80 ،6بار رو میخواستم بدونم ده اینچباتشکر


خریدار لوله پلی اتیلن برق 28368

سلام چطور میشه لوله برق سخت متوسط رو از سخت سنگین تشخیص داد؟


خریدار لوله پلی اتیلن (میرمرادزهی) 28319 در زاهدان سراوان
خریدار لوله پلی اتیلن (خاکی) 28294

لوله پلی اتیلن 6 بار سایز 315 میلیمتر pe80 قیمت


خریدار لوله و اتصالات (ابولفضل ) 28291

سلام خسته نباشید قیمت لوله پلی اتیلن استاندارد مورد تائید جهاد کشاورزی سایز 110 و 90 و 75 میلیمتر و اتصالات مربوطه اعم از جوشی و غیره اعلام کنید با تشکر


خریدار لوله پلی اتیلن 28263
خریدار لوله پلی اتیلن (غلام رضا غفاری) 28259 در اهواز
خریدار لوله پلی اتیلن 28236

سلام وقت شما بخیر قیمت لوله 4 اینچ در 8 اتمسفر را میخواستم بدانم


خریدار لوله پلی اتیلن (ابراهیم ) 28228 در بندر عباس

لوله اب فشار قوی مواد اولیه شش اینچ مقاوم


خریدار لوله پلی اتیلن (صادقی) 28224

قیمت لوله های پلی اتیلن 160 جهت انتقال آب


خریدار لوله پلی اتیلن 28206

سلام.منظورازp100وp80درلوله های پلی اتیلن چیست


خریدار لوله پلی اتیلن 28205
خریدار لوله زهکشی (کابوسی) 28201

وزن واحد طول لوله پلی اتیلن مشبک زهکشی


خریدار لوله پلی اتیلن (سیاوش) 28188

سلام 500 مترلوله پلی اتلین 110 4 اینج دارم


خریدار لوله پلی اتیلن (سیاوش کرزبر) 28178 در استان لرستان شهرستان بروجرد
خریدار لوله پلی اتیلن (خزاعی) 28177 در خراسان جنوبی قاین

درخواست قیمت.حدود700متر


خریدار لوله پلی اتیلن گاز (گازران آتی ساز) 28127 در اصفهان

قیمت لوله و اتصالات پلی اتیلن برا گاز رسانی از سایز 25 تا 200


خریدار لوله پلی اتیلن 28126

لوله پلی اتیلن شاخه ای در شیراز


خریدار لوله پلی اتیلن (شکوه) 28119
خریدار لوله پلی اتیلن 28104

سلام. برای بویلر های چگالشی چه نوع لوله ای پیشنهاد میدید؟


خریدار لوله پلی اتیلن (amin) 28094

با سلام اگر ممکنه حدود قیمت لوله پلی اتیلن 4 اینچ pn 10 به ازای هر متر اعلام کنید با تشکر


خریدار لوله پلی اتیلن 28068

لیست قیمت لوله های پلی اتیلن رامی خواستم


خریدار لوله پلی اتیلن (مریم نعمتی ) 28067

سلام قیمت لوله پلی اتیلن 2فشار قوی 10اتمسفری میدین؟


خریدار لوله پلی اتیلن (کوروش قاسمی) 28066 در ساوه

خریدار لوله های درجه دو پلی اتیلن جهت باز یافت میباشم


خریدار لوله پلی اتیلن (حسن چگنی) 28063 در نهاوند

لوله درجه دوجهت ابرسانی باغ


خریدار لوله پلی اتیلن 28054
خریدار لوله پلی اتیلن (کشاورز) 28052
خریدار لوله پلی اتیلن برق (مرتضی عبدلاهی) 28039 در رفسنجان

خریدلوله برق


خریدار لوله فاضلابی 28017

سلام وقت بخیر قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر 600 میلیمتر در سال 1387 میخوام


خریدار لوله پلی اتیلن گاز (شرکت نیک سرشت اسیا) 27980 در استان اردبیل

خرید لوله پلی تیلن گاز


خریدار لوله پلی اتیلن (جمشیدنیا) 27944 در لرستان خرم اباد

جنس درجه یک 200 متر فوری


خریدار لوله پلی اتیلن (مختار فیروز ابادی) 27943 در سیرجان
خریدار 27936

سلام قیمت لوله پلی اتیلن با قطر 350 م م رامیخواستم


خریدار لوله پلی اتیلن (خانم صحنه) 27930 در بوئین زهرا

NU شرح واحد تعداد 1 لوله پلی اتیلنPE100 با فشارکار DN6 بقطر اسمی 200 میلیمتر شاخه 43 2 لوله پلی اتیلنPE100 با فشارکار PN6 بقطر اسمی 90 میلیمتر شاخه 265 3 لوله پلی اتیلنPE100 با فشارکار PN6 بقطر اسمی 25 میلیمتر شاخه 22


خریدار لوله پلی اتیلن (خانم صحنه) 27926

کارخانه لوله پلی اتیلن نزدیک شهر زنجان میخوام


خریدار 27922

لوله پلی اتیلن دوجداره اسپیرال قیمت


خریدار 27921

لوله پلی اتیلن دوجداره اسپیرال


خریدار لوله پلی اتیلن 27913

قیمت لوله پلی اتیلن البرز 75- 10اتمسفر ؟


خریدار لوله پلی اتیلن (فروتن) 27908

قیمت بروز پلی اتیلن سنگین اکستروژن


خریدار لوله پلی اتیلن 27907
خریدار لوله پلی اتیلن 27905 در افجان
خریدار لوله پلی اتیلن 27887

سلام قیمت لوله های پلی اتیلن 20و63و75و90و110و125و160و200 میلیمتر فشار 10بار را لطف کنین


خریدار لوله پلی اتیلن برق 27882

قیمت لوله ی برق


خریدار لوله پلی اتیلن برق (احمد محمدی) 27876

با عرض سلام و وقت بخیر در خصوص لوله های استفاده شده در تاسیسات برقی برای کابلهای 20 کیلو ولت با قطر 5 سانت که در استاندارد با یستی از لوله با قطر 1.5 برابر استفاده گردد مشخصاتی بگیرم


خریدار لوله پلی اتیلن (دیار ابراهیمی) 27869 در بوکان
خریدار لوله پلی اتیلن 27855 در کرمان
خریدار لوله پلی اتیلن 27841

بورس لوله کرج کجا است


خریدار لوله پلی اتیلن (سلمان طاهرانپور) 27840 در دامغان

قصد خرید 400 متر لوله 150 و یا 200 میلیمتری پلی اتیلن و 200 متر لوله 63 میلیمتری را دارم


خریدار لوله پلی اتیلن 27839
خریدار لوله پلی اتیلن 27826

سلام.وقت بخیر قیمت روز لوله 200،500و1200 پلی اتیلن


خریدار لوله پلی اتیلن 27787

سلام قیمت لوله 8 اینچ فشارقوی پلی اتیلن


خریدار لوله پلی اتیلن (رضا شامی) 27771

سلام خسته نباشید میخواستم ببینم قیمت 20اینج چنده


خریدار لوله پلی اتیلن 27766

سلام 6 تن لوله پلی اتیلن دسته دوم دارم میخوام بفروشم لطفا قیمت بدید متشکرم 09122935200


خریدار لوله پلی اتیلن 27765 در گچساران
خریدار لوله پلی اتیلن 27757

سلام لطفا در مورد روش خم کردن لوله پلی اتیلن صبحت فرمائید


خریدار لوله پلی اتیلن 27745
خریدار لوله پلی اتیلن 27727

قیمت لوله پلی اتیلن 200 م جهت انتقال آب قنات به روش ثقلی


خریدار لوله پلی اتیلن (سید محمود حسینی) 27725

برای انتقال آب قنات به شکل ثقلی و مقدار دبی 5 اینچ


خریدار لوله پلی اتیلن 110 27711

قیمت لوله پلی اتیلن 110__6بار


خریدار لوله پلی اتیلن (چاوانی) 27664

قیمت هر متر لوله 16 میلی متری دریپر دار چند هست ؟


خریدار لوله پلی اتیلن (محمد) 27649

سلام قیمت لوله 160 5 بار لطفا


خریدار لوله پلی اتیلن (عادل محمدی) 27640 در زنجان.خدابنده

شرایط سفازش لوله واتصالات گازی


خریدار لوله پلی اتیلن 27626

سلام ایا تولید لوله پلی اتیلن درکشور خریدار دارد وبه صرفه است


خریدار لوله پلی اتیلن 27609

درود وقت بخیر قیمت لوله پلی اتیلن هرکیلو به قیمت امروز رو میشه اعلام کنید پساسگزارم


خریدار لوله پلی اتیلن (نعمت الهی) 27595 در تهران، شهرقدس
خریدار لوله پلی اتیلن 6 اینچ 27564

سلام، قیمت لوله پلی اتیلن 6 اینچ 6 بار


خریدار لوله پلی اتیلن 27562

سلام و خسته نباشید. قیمت جند نوع لوله را برای برآورد قیمت می خواستم. ممنون


خریدار لوله پلی اتیلن (ghasimi) 27546

سلام لوله 16 و 20 میلیمتر پلی اتیلن 10 اتمسفر جهت مصرف ابیاری قطره ای قیمت از چند شروع میشه


خریدار لوله پلی اتیلن 27545
خریدار لوله پلی اتیلن (رحمانی) 27540 در مشهد

500متر لوله پلاستیکی انتقال اب اشامیدنی در عمق70سانتی


خریدار لوله پلی اتیلن و نوارتیپ (حسن پوراحمدی) 27527 در بافت

لوله پلی اتیلن کشاورزی و نوار تیپ


خریدار لوله پلی اتیلن 27514
خریدار لوله پلی اتیلن (شفقتی) 27511 در اردبیل

زهکشی


خریدار لوله پلی اتیلن (امیر افخم) 27504 در تهران

با درود.میخواستم حدود 600 متر طول لوله پلی اتیلن 10 بار فشار 2 اینچ و ویا 1،1/2 اینچ برای*آبرسانی* بخرم.آیا میشود لوله پلی اتیلن 10 بار فشار 2 اینچ(با قطر خارجی 50 میلیمتر) را از داخل لوله پلی اتیلن 6 بار فشار 3 اینچ(با قطر خرجی 90 میلیمتر)به راحتی و در طول 300 متر،عبور دهیم؟


خریدار لوله پلی اتیلن (غلام احمد) 27495

سلام لوله 8اینچ قیمتش متری چنده


خریدار لوله پلی اتیلن 27477

سلام و وقت بخیر . لطفا قیمت لوله پلی اتیلن 0/5 و 1/5 را محبت کنید