دنبال چه میگردید؟

لوله پلی اتیلن

گروه صنعتی آخار

قیمت لوله پلی اتیلن با مارک گروه صنعتی آخار تولید کننده لوله های پلی اتیلن. انواع لوله پلی اتیلن فشار قوی و درجه 2
لوله پلی اتیلن
لوله پلی اتیلن

تولید کننده لوله های پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن چیست؟

قیمت لوله پلی اتیلن - 52,000 ریال

فضای سبزش چقد هست ما انتظار نداشتیم لوله پلی اتیلن لوله الان ایوانو بهشت کنن یا مثل کرمانشاه. ایوان الان به اندازه یک سوم انواع لوله پلی اتیلن فشار قوی و درجه 2 مردم شهرشم فضای سبز نداره اگه امام زاده سید عبدلله نبود که الان مردم کنج خونه دق کرده بودن یه شب برید نگاه کنید ببینید چقد ادم ریخته اونجا به بهانه شامو بیرون خوردن گروه صنعتی آخار لوله پلی اتیلن خوب اگه یه فضای سبز لوله پلی اتیلن درست حسابی وجود داشت یه پارک درست حسابی وجود داشت که مردم نمیرفتن بریزن تو اون خاک .

قیمت انواع لوله پلی اتیلن انواع لوله پلی اتیلن فشار قوی و درجه 2

دستگاه جوش لوله پلی اتیلن 250 5,000,000 تومان
لوله پلی اتیلن 4,723 تومان
لوله پلی اتیلن 250-6 اتمسفر pe80 38,655 تومان
لوله پلی اتیلن 315-4 اتمسفر pe80 42,165 تومان
لوله پلی اتیلن 315-6 اتمسفر pe80 63,000 تومان
لوله پلی اتیلن 110-6-اتمسفر p63- 9,360 تومان
لوله پلی اتیلن 125 فشار 4 PE100 8,900 تومان
لوله پلی اتیلن 125 فشار 4 PE80 13,137 تومان
لوله پلی اتیلن 125 فشار 5 PE80 16,356 تومان
لوله پلی اتیلن 125 فشار 6 PE100 16,356 تومان
لوله پلی اتیلن 125 فشار 6 PE80 19,749 تومان
لوله پلی اتیلن 125 فشار 8 PE80 24,012 تومان
لوله پلی اتیلن 125-6-اتمسفر p63 11,970 تومان
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 10 اتمسفر P100 19,549 تومان
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 10 اتمسفر P80 23,843 تومان
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 12 اتمسفر P100 23,843 تومان
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 12 اتمسفر P80 28,702 تومان
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 16 اتمسفر P100 28,702 تومان
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 16 اتمسفر P80 34,522 تومان
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 20 اتمسفر P100 34,522 تومان
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 20 اتمسفر P80 40,963 تومان
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 25 اتمسفر P100 40,963 تومان
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 25 اتمسفر P80 47,856 تومان
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 3 اتمسفر P80 8,701 تومان
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 4 اتمسفر P100 8,701 تومان
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 4 اتمسفر P80 10,622 تومان
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 5 اتمسفر P100 10,622 تومان
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 5 اتمسفر P80 13,108 تومان
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 6 اتمسفر P100 13,108 تومان
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 6 اتمسفر P80 15,990 تومان
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 8 اتمسفر P100 15,990 تومان
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 8 اتمسفر P80 19,549 تومان
لوله پلی اتیلن 160 فشار 10 PE100 39,324 تومان
لوله پلی اتیلن 160 فشار 3/2 PE80 17,400 تومان
لوله پلی اتیلن 160 فشار 4 PE100 17,400 تومان
لوله پلی اتیلن 160 فشار 4 PE80 21,054 تومان
لوله پلی اتیلن 160 فشار 5 PE100 21,054 تومان
لوله پلی اتیلن 160 فشار 5 PE80 26,448 تومان
لوله پلی اتیلن 160 فشار 6 PE100 26,448 تومان
لوله پلی اتیلن 160 فشار 6 PE80 32,364 تومان
لوله پلی اتیلن 160 فشار10 PE80 47,850 تومان
لوله پلی اتیلن 160 فشار16 PE80 69,252 تومان
لوله پلی اتیلن 160-4 اتمسفر p80 10,890 تومان
لوله پلی اتیلن 160-6 اتمسفر p80 15,930 تومان
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 10 اتمسفر P100 32,262 تومان
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 10 اتمسفر P80 39,437 تومان
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 12 اتمسفر P100 39,437 تومان
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 12 اتمسفر P80 47,573 تومان
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 16 اتمسفر P100 47,573 تومان
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 16 اتمسفر P80 57,065 تومان
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 20 اتمسفر P100 57,065 تومان
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 20 اتمسفر P80 67,235 تومان
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 25 اتمسفر P100 67,235 تومان
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 25 اتمسفر P80 79,100 تومان
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 3 اتمسفر P80 14,069 تومان
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 4 اتمسفر P100 14,069 تومان
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 4 اتمسفر P80 17,346 تومان
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 5 اتمسفر P100 17,346 تومان
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 5 اتمسفر P80 21,244 تومان
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 6 اتمسفر P100 21,244 تومان
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 6 اتمسفر P80 26,386 تومان
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 8 اتمسفر P100 26,386 تومان
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 8 اتمسفر P80 32,262 تومان
لوله پلی اتیلن 20 فشار 12/5 PE80 1,018 تومان
لوله پلی اتیلن 20 فشار 16 PE100 1,018 تومان
لوله پلی اتیلن 20 فشار 16 PE80 1,157 تومان
لوله پلی اتیلن 20 میلیمتر 12 اتمسفر P80 661 تومان
لوله پلی اتیلن 20 میلیمتر 16 اتمسفر P100 661 تومان
لوله پلی اتیلن 20 میلیمتر 16 اتمسفر P80 752 تومان
لوله پلی اتیلن 20 میلیمتر 20 اتمسفر P100 752 تومان
لوله پلی اتیلن 20 میلیمتر 20 اتمسفر P80 927 تومان
لوله پلی اتیلن 20 میلیمتر 25 اتمسفر P100 927 تومان
لوله پلی اتیلن 20 میلیمتر 25 اتمسفر P80 1,017 تومان
لوله پلی اتیلن 200 فشار 3/2 PE80 26,535 تومان
لوله پلی اتیلن 200 فشار 4 PE100 26,535 تومان
لوله پلی اتیلن 200 فشار 4 PE80 33,408 تومان
لوله پلی اتیلن 200 فشار 6 PE100 40,803 تومان
لوله پلی اتیلن 200 فشار 6 PE80 50,286 تومان
لوله پلی اتیلن 200 فشار 8 PE100 50,286 تومان
لوله پلی اتیلن 200-4 اتمسفر p80 17,280 تومان
لوله پلی اتیلن 200-6 اتمسفر p80 24,795 تومان
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر 10 اتمسفر P100 50,455 تومان
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر 10 اتمسفر P80 61,585 تومان
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر 12 اتمسفر P100 61,585 تومان
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر 12 اتمسفر P80 74,015 تومان
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر 16 اتمسفر P100 74,015 تومان
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر 16 اتمسفر P80 89,270 تومان
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر 20 اتمسفر P100 89,270 تومان
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر 20 اتمسفر P80 105,090 تومان
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر 25 اتمسفر P100 105,090 تومان
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر 25 اتمسفر P80 123,170 تومان
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر 3 اتمسفر P80 21,809 تومان
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر 4 اتمسفر P100 21,809 تومان
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر 4 اتمسفر P80 26,951 تومان
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر 5 اتمسفر P100 26,951 تومان
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر 5 اتمسفر P80 33,279 تومان
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر 6 اتمسفر P100 33,279 تومان
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر 6 اتمسفر P80 41,245 تومان
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر 8 اتمسفر P100 41,245 تومان
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر 8 اتمسفر P80 50,455 تومان
لوله پلی اتیلن 25 فشار 10 PE80 1,296 تومان
لوله پلی اتیلن 25 فشار 16 PE100 1,488 تومان
لوله پلی اتیلن 25 فشار 16 PE80 1,488 تومان
لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر 10 اتمسفر P80 842 تومان
لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر 12 اتمسفر P100 842 تومان
لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر 12 اتمسفر P80 966 تومان
لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر 16 اتمسفر P100 966 تومان
لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر 16 اتمسفر P80 1,198 تومان
لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر 20 اتمسفر P100 1,198 تومان
لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر 20 اتمسفر P80 1,356 تومان
لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر 25 اتمسفر P100 1,356 تومان
لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر 25 اتمسفر P80 1,571 تومان
لوله پلی اتیلن 250 فشار 10 PE100 95,700 تومان
لوله پلی اتیلن 250 فشار 3/2 PE80 42,021 تومان
لوله پلی اتیلن 250 فشار 4 PE100 42,021 تومان
لوله پلی اتیلن 250 فشار 4 PE80 51,504 تومان
لوله پلی اتیلن 250 فشار 5 PE80 63,510 تومان
لوله پلی اتیلن 250 فشار 6 PE100 63,510 تومان
لوله پلی اتیلن 250 فشار 6 PE80 77,691 تومان
لوله پلی اتیلن 250 فشار 8 PE100 77,691 تومان
لوله پلی اتیلن 250-4 اتمسفر p80 26,640 تومان
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر 10 اتمسفر P100 77,405 تومان
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر 10 اتمسفر P80 94,920 تومان
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر 12 اتمسفر P100 94,920 تومان
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر 12 اتمسفر P80 114,695 تومان
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر 16 اتمسفر P100 114,695 تومان
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر 16 اتمسفر P80 137,295 تومان
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر 20 اتمسفر P100 137,295 تومان
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر 20 اتمسفر P80 163,285 تومان
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر 25 اتمسفر P100 163,285 تومان
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر 25 اتمسفر P80 190,970 تومان
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر 3 اتمسفر P80 33,787 تومان
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر 4 اتمسفر P100 33,787 تومان
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر 4 اتمسفر P80 41,810 تومان
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر 5 اتمسفر P100 41,810 تومان
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر 5 اتمسفر P80 51,415 تومان
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر 6 اتمسفر P100 51,415 تومان
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر 6 اتمسفر P80 63,845 تومان
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر 8 اتمسفر P100 63,845 تومان
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر 8 اتمسفر P80 77,405 تومان
لوله پلی اتیلن 315 فشار 4 PE100 65,424 تومان
لوله پلی اتیلن 315 فشار 4 PE80 81,519 تومان
لوله پلی اتیلن 32 فشار 10 PE100 1,688 تومان
لوله پلی اتیلن 32 فشار 10 PE80 2,018 تومان
لوله پلی اتیلن 32 فشار 16 PE80 2,845 تومان
لوله پلی اتیلن 32 فشار 8 PE80 1,688 تومان
لوله پلی اتیلن 40 فشار 10 PE100 2,567 تومان
لوله پلی اتیلن 40 فشار 10 PE80 3,176 تومان
لوله پلی اتیلن 40 فشار 6 PE80 2,149 تومان
لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر 10 اتمسفر P100 1,667 تومان
لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر 10 اتمسفر P80 2,011 تومان
لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر 12 اتمسفر P100 2,011 تومان
لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر 12 اتمسفر P80 2,430 تومان
لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر 16 اتمسفر P100 2,430 تومان
لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر 16 اتمسفر P80 2,859 تومان
لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر 20 اتمسفر P100 2,859 تومان
لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر 20 اتمسفر P80 3,390 تومان
لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر 25 اتمسفر P100 3,390 تومان
لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر 25 اتمسفر P80 3,961 تومان
لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر 6 اتمسفر P80 1,396 تومان
لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر 8 اتمسفر P100 1,396 تومان
لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر 8 اتمسفر P80 1,667 تومان
لوله پلی اتیلن 400 فشار 4 PE80 131,370 تومان
لوله پلی اتیلن 400 فشار 6 PE100 161,820 تومان
لوله پلی اتیلن 450 فشار 10 PE100 307,980 تومان
لوله پلی اتیلن 50 فشار 10 PE100 3,941 تومان
لوله پلی اتیلن 50 فشار 10 PE80 4,776 تومان
لوله پلی اتیلن 50 فشار 16 PE80 6,856 تومان
لوله پلی اتیلن 50 فشار 6 PE80 3,254 تومان
لوله پلی اتیلن 50 فشار 8 PE80 3,941 تومان
لوله پلی اتیلن 63 فشار 10 PE100 6,273 تومان
لوله پلی اتیلن 63 فشار 10 PE80 7,595 تومان
لوله پلی اتیلن 63 فشار 12/5 PE80 9,135 تومان
لوله پلی اتیلن 63 فشار 16 PE80 10,962 تومان
لوله پلی اتیلن 63 فشار 4 PE80 3,471 تومان
لوله پلی اتیلن 63 فشار 5 PE80 4,298 تومان
لوله پلی اتیلن 63 فشار 6 PE80 5,098 تومان
لوله پلی اتیلن 63-6 اتمسفر p63- 3,096 تومان
لوله پلی اتیلن 630 فشار 10 PE100 603,780 تومان
لوله پلی اتیلن 75 فشار 10 PE80 10,788 تومان
لوله پلی اتیلن 75 فشار 16 PE80 15,312 تومان
لوله پلی اتیلن 75 فشار 6 PE100 5,873 تومان
لوله پلی اتیلن 75 فشار 6 PE80 7,204 تومان
لوله پلی اتیلن 90 فشار 10 PE100 12,702 تومان
لوله پلی اتیلن 90 فشار 10 PE80 15,399 تومان
لوله پلی اتیلن 90 فشار 16 PE100 18,444 تومان
لوله پلی اتیلن 90 فشار 16 PE80 22,098 تومان
لوله پلی اتیلن 90 فشار 4 PE80 6,882 تومان
لوله پلی اتیلن 90 فشار 6 PE80 10,440 تومان
لوله پلی اتیلن 90 فشار 8 PE80 12,702 تومان
لوله پلی اتیلن 90-6 اتمسفر p63- 6,255 تومان
لوله پلی اتیلن PN10سایز110 24,110 تومان
لوله پلی اتیلن PN10سایز125 31,005 تومان
لوله پلی اتیلن PN10سایز160 50,600 تومان
لوله پلی اتیلن PN10سایز200 78,755 تومان
لوله پلی اتیلن PN10سایز50 5,051 تومان
لوله پلی اتیلن PN10سایز63 8,032 تومان
لوله پلی اتیلن PN10سایز75 11,410 تومان
لوله پلی اتیلن PN10سایز90 16,285 تومان
لوله پلی اتیلن PN16سایز110 34,780 تومان
لوله پلی اتیلن PN16سایز125 44,810 تومان
لوله پلی اتیلن PN16سایز160 73,235 تومان
لوله پلی اتیلن PN16سایز200 114,080 تومان
لوله پلی اتیلن PN16سایز50 7,250 تومان
لوله پلی اتیلن PN16سایز63 11,592 تومان
لوله پلی اتیلن PN16سایز75 16,195 تومان
لوله پلی اتیلن PN16سایز90 23,370 تومان
لوله پلی اتیلن PN4سایز110 10,765 تومان
لوله پلی اتیلن PN4سایز125 13,892 تومان
لوله پلی اتیلن PN4سایز160 22,265 تومان
لوله پلی اتیلن PN4سایز200 35,330 تومان
لوله پلی اتیلن PN4سایز63 3,671 تومان
لوله پلی اتیلن PN4سایز75 5,070 تومان
لوله پلی اتیلن PN4سایز90 7,278 تومان
لوله پلی اتیلن PN5سایز125 16,928 تومان
لوله پلی اتیلن PN5سایز160 27,968 تومان
لوله پلی اتیلن PN5سایز200 43,150 تومان
لوله پلی اتیلن PN5سایز50 2,889 تومان
لوله پلی اتیلن PN5سایز63 4,545 تومان
لوله پلی اتیلن PN5سایز75 6,210 تومان
لوله پلی اتیلن PN5سایز90 8,998 تومان
لوله پلی اتیلن PN6سایز110 16,285 تومان
لوله پلی اتیلن PN6سایز125 20,885 تومان
لوله پلی اتیلن PN6سایز160 34,225 تومان
لوله پلی اتیلن PN6سایز200 53,180 تومان
لوله پلی اتیلن PN6سایز50 3,680 تومان
لوله پلی اتیلن PN6سایز63 5,620 تومان
لوله پلی اتیلن PN6سایز75 8,050 تومان
لوله پلی اتیلن PN6سایز90 11,362 تومان
لوله پلی اتیلن از سایز 16 تا 630 و نواری 5,900 تومان
لوله پلی اتیلن استاندارد در همه سایز قیمت هر کیلو 5,600 تومان
لوله پلی اتیلن تک جداره 1,000 تومان
لوله پلی اتیلن درجه 2 با مارک سفید و خط ابی 320 تومان
لوله پلی اتیلن روتنگران پارسه 5,800 تومان
لوله پلی اتیلن سایز 20 الی125با کیفیت عالی 3,250 تومان
لوله پلی اتیلن غیراستاندارد در همه سایز قیمت هر کیلو 3,500 تومان
لوله پلی اتیلن کیلویی 3,500 تومان

کانال بازار لوله
  • استان: ارسال به تمام ایران
  • فروش: ایران پایپ
  • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
  • تلفن: 02165831737 - 03137723865
  • همراه: 09033669994 - 09033669997

لیست قیمت لوله پلی اتیلن
قیمت لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید

فروش لوله پلی اتیلن:

  • خریدار لوله پلی اتیلن
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله پلی اتیلن

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله پلی اتیلن هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

قیمت لوله پلی اتیلن با مارک گروه صنعتی آخار تولید کننده لوله های پلی اتیلن

لیست قیمت گروه صنعتی آخار

لوله پلی اتیلن گروه صنعتی آخار

  • لوله پلی اتیلن
نام کالا قیمت (ریال)
لوله پلی اتیلن 52,000 ریال
شرکت های تولید کننده لوله پلی اتیلن

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران لوله پلی اتیلن
خریدار لوله پلی اتیلن (مزارعی زاده) 46757 در بوشهر،دشتی،خورموج
خریدار لوله پلی اتیلن برق (زمانی) 46701
خریدار لوله پلی اتیلن 46684 در فارس لارستان

سلام لوله قطره ای زیر سطحی جهت باغ میخام تقریبا 2000 متر لطفا قیمت و نحوه ارسال لطف کنید


خریدار لوله پلی اتیلن (نوربخش) 46669 در کرمانشاه
خریدار لوله پلی اتیلن (فروشگاه بهمنی ) 46649 در کردستان - مریوان

خریدار لوله پلی اتلین قیمت مناسب هستم


خریدار لوله پلی اتیلن (بهمنی) 46648
خریدار لوله پلی اتیلن (زینلی) 46639 در اصفهان،گلپایگان
خریدار لوله پلی اتیلن (اشرفی) 46632 در تبریز

لوله پلی اتیلن برای انتقال آب از چاه به باغ می خواستم تهیه کنم.


خریدار لوله پلی اتیلن 46630
خریدار لوله پلی اتیلن (طالبی) 46609 در مازندران،بابل
خریدار لوله پلی اتیلن (مشتاقیان هستم) 46593 در اصفهان
خریدار لوله پلی اتیلن (محمد رجبی) 46583 در منطقه فریدن و الیگودرز

مجری آبیاری بارانوی و مزرعه دار


خریدار لوله پلی اتیلن (ktp) 46559 در همدان
خریدار لوله پلی اتیلن 46517
خریدار لوله پلی اتیلن 46505
خریدار لوله پلی اتیلن (خضوعی) 46494 در کرمان

برای اب رسانی کشاورزان


خریدار لوله پلی اتیلن (حسین کعب عمیر ) 46474 در اهواز
خریدار لوله پلی اتیلن (شریفی) 46465 در فارس،اقلید
خریدار لوله پلی اتیلن (خضری) 46459 در تهران
خریدار لوله پلی اتیلن (حسن زیلابی) 46423 در خوزستان. اهواز. ایذه
خریدار لوله پلی اتیلن (شهرداری ملاثانی) 46399 در خوزستان
خریدار لوله پلی اتیلن (شاهپوری) 46395 در آذربایجان غربی،ارومیه
خریدار لوله پلی اتیلن (عرب) 46394 در مرکزی،اراک
خریدار لوله پلی اتیلن (عبدالرحیم الهائی) 46392 در استان خوزستان

قیمت متر طول لوله پلی اتیلن 250 6 بار e80


خریدار لوله پلی اتیلن (کاظمی) 46383 در خراسان رضوی
خریدار لوله پلی اتیلن (رجاییان) 46362 در خراسان رضوی،مشهد
خریدار لوله پلی اتیلن (نیری هستم) 46291 در خوزستان،بهبهان
خریدار لوله پلی اتیلن (سجاد) 46285 در شهرکرد
خریدار لوله پلی اتیلن 46273 در تهران
خریدار لوله پلی اتیلن (موسی دیده بانی) 46264 در مرند

لوله 6 اینچ پلی اتیلن برای انتقال اب از سر چاه عمیق تا باغ


خریدار لوله پلی اتیلن (مردانی) 46261 در چهار محال و بختیاری،شهرکرد
خریدار لوله پلی اتیلن (صرافی) 46260 در تهران
خریدار لوله پلی اتیلن (بهنام شریفی) 46249 در خرمدره ( زنجان)
خریدار لوله پلی اتیلن (علی اکبر شکوهی) 46247 در تبریز -جلفا- مراغه

امور پیمانکاری


خریدار لوله پلی اتیلن (علی اکبر شکوهی) 46244 در تبریز
خریدار لوله پلی اتیلن (حمیدی) 46233 در گیلان،لاهیجان
خریدار لوله پلی اتیلن (حیدری) 46209 در اسکندری
خریدار لوله پلی اتیلن (قربانی) 46179 در سمنان،شاهرود
خریدار لوله پلی اتیلن (بادپا) 46173 در س ب سیب سوران

نیاز به 200 متر لوله 4اینچ جنس اعلا دست دوم


خریدار لوله پلی اتیلن (حمید حیدری) 46143 در آبدانان استان ایلام

حدودا یک کیلومتر لوله نیم اینچ میخوام که اختلاف ارتفاع چشمه تا محل پروار بندی حدود 20متره


خریدار لوله پلی اتیلن (ابراهیمی) 46120 در اصفهان
خریدار لوله پلی اتیلن (ایزدی هستم) 46111 در البرز،کرج
خریدار لوله پلی اتیلن (صالحی) 46106 در یزد
خریدار لوله پلی اتیلن (اتحادیه شرکتهای تعاون روستائی بناب رشیدنیا) 46063 در آذربایجانشرقی - شهرستان بناب

باسلام ، برای اجرای باغ تازه احداث لطفاً قیمت لوله 16 با کیفیت عالی و همچنین قیمت شیر به همراه واشر آنها


خریدار لوله پلی اتیلن 46052
خریدار لوله پلی اتیلن 46043
خریدار لوله پلی اتیلن (شما کجا هستید) 46039 در البرز،ساوجبلاغ،هشتگرد
خریدار لوله پلی اتیلن (تاج الدینی) 46006 در هرمزگان
خریدار لوله پلی اتیلن (منوچهر حیدری) 45979 در آب بر طارم

مقدار 250 متر لوله انتقال آب، سایز یک ویک چهارم میخوام.


خریدار لوله پلی اتیلن 45961
خریدار لوله پلی اتیلن (بابک) 45948 در تهران
خریدار لوله پلی اتیلن و منهول (محمد اسماعیل پور) 45937 در تهران

برای اجرای فاضلاب و آبرسانی شرب و فضای سبز پروژه نیاز به استعلام و سپس تهیه لوله پلی اتیلن و منهول های پلی اتیلنی دارم


خریدار لوله پلی اتیلن 45928
خریدار لوله پلی اتیلن (قاراخانی) 45920 در اصفهان
خریدار لوله پلی اتیلن (امید) 45917 در سراوان

سلام قیمت انواع لوله برای آب رسانی


خریدار لوله پلی اتیلن 45902
خریدار لوله پلی اتیلن (اصغری) 45887 در کرمانشاه،ثلاث باباجانی
خریدار لوله فولادی (رضایی هستم) 45875 در اصفهان
خریدار لوله پلی اتیلن 45849
خریدار لوله پلی اتیلن (شهبازی) 45818 در مرکزی،اراک
خریدار لوله پلی اتیلن (فرامرزی) 45769 در اغ

قیمت لوله ابرسانی و گرانول


خریدار لوله پلی اتیلن (گلیمی) 45758 در اصفهان،کاشان
خریدار لوله پلی اتیلن (ابراهیمی) 45752 در اصفهان
خریدار لوله پلی اتیلن (خدایی) 45729 در تهران
خریدار لوله پلی اتیلن (دلپسند) 45707 در گیلان،رشت
خریدار لوله پلی اتیلن (عباس زاده آدرس بیرجند) 45669
خریدار لوله پلی اتیلن (کالای برق میثم) 45647 در اندیشه
خریدار لوله پلی اتیلن (صالحی) 45644 در خوزستان
خریدار لوله پلی اتیلن (تهرانی هستم) 45626 در تهران
خریدار لوله پلی اتیلن (مصطفی حنیفی) 45597 در خوزستان،اهواز
خریدار لوله پلی اتیلن (علیزاده) 45543 در خراسان رضوی،مشهد
خریدار لوله پلی اتیلن (نیداری پور) 45490 در فارس،شیراز
خریدار لوله پلی اتیلن (عمران) 45452 در محمدان ایرانشهر

خریدار لوله پلی اتیلن ازسایز 20 الی 32 درجه یک ودرجه دو


خریدار درپوش (شرکت تیس) 45433

درپوش لوله پلی اتیلن با مسروچ سفید یا رنگهای دیگه بغیر ازمشکی ازسایز 20تا110خریدارهستیم


خریدار لوله پلی اتیلن (رادفر) 45431 در صادرات
خریدار لوله پلی اتیلن (صانعی) 45422 در تهران
خریدار لوله پلی اتیلن (داوودی) 45413 در لرستان

سلام قیمت لوله6 و 10 بار لوله چهار و پنچ اینچ چه قدر هستش.و قیمت لوله 6 و 10 بار لوله 2.5 اینچ چه قدره. ممنون


خریدار لوله پلی اتیلن (آرش نوروزی) 45311 در دهبارز

خرید بعنوان مغازه دار


خریدار لوله پلی اتیلن 45296
خریدار لوله پلی اتیلن (کلانتری) 45282 در خراسان رضوی،مشهد
خریدار لوله پلی اتیلن (خواهش میکنم،عزیزی هستم) 45280 در تهران
خریدار لوله پلی اتیلن (محسن بیگی) 45278 در اصفهان

منبع ابیاری قطره ای


خریدار لوله پلی اتیلن (شرکت آرما پی) 45263 در تبریز

پیمانکاری جهت لوله به مقدار 22000 متر


خریدار لوله پلی اتیلن (امینی) 45212 در خراسان رضوی،مشهد
خریدار لوله پلی اتیلن (رامین) 45198 در مایان سفلی

برای روستا


خریدار لوله پلی اتیلن گاز (امیرابراهیمی) 45191 در آذر بایجانشرقی مراغه

جهت خرید لوله 90 برای لوله کشی گاز مرغداری


خریدار لوله پلی اتیلن گاز (سعید انصاری) 45167 در همدات

میزان 2400 متر برای خودم خرید لوله برای گاز 63 همون 2 اینچ و اتصالاتش


خریدار لوله پلی اتیلن 45148
خریدار لوله پلی اتیلن (انس) 45073 در شهرستان سیب سوران
خریدار لوله پلی اتیلن (سیداحسان میرمعصومی) 45039 در اصفهان
خریدار لوله پلی اتیلن (فکری) 45038
خریدار لوله پلی اتیلن (کاشف) 45022 در تهران
خریدار لوله پلی اتیلن 44994
خریدار لوله پلی اتیلن (خیراله بیگی) 44970 در همدان گل تپه

خریدجهت باغات


خریدار لوله پلی اتیلن 44944
خریدار لوله پلی اتیلن 44936
خریدار لوله پلی اتیلن (افضلی) 44933 در بوشهر
خریدار لوله پلی اتیلن (شورای اسلامی روستای یالرود بلده نور ) 44929 در مازندران - نور

قصد خرید دارم


خریدار لوله پلی اتیلن (اصلانی) 44921 در تهران
خریدار لوله پلی اتیلن (فرامرزی) 44917 در گلستان . مینودشت

سلام.بنده می خواهم قطعه زمینی به مساحت 2000 متر خیار کاشته و از سیستم ابیاری قطره ای بهره ببرم هزینه خرید لوله و اتصالات چقدر میشود ممنون


لوله پلی اتیلن (لوله پلی اتیلن) - گروه صنعتی آخار. لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر گاز لوله پلی اتیلن (خودرنگ) طبق استاندارد شرکت ملی گاز ایران با سایز 160 میلیمتر جهت استفاده در خطوط انتقال گاز. لوله پلی اتیلن انواع لوله پلی اتیلن فشار قوی و درجه 2. لوله پلی اتیلن 6 اینچ همان لوله پلی اتیلن ۱۶۰ میلیمتر است که به صورت شاخه ای تولید میشود و بوسیله جوش لب به لب به هم متصل میشوند. لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر آب لوله پلی اتیلن به قطر ۲ و ۱/۲ اینچ به رنگ مشکی و اغلب دارای خط های آبی رنگ. قالب لوله پلی اتیلن قالب هایی از سایز 16 تا 1200 جهت نصب روی خط تولید لوله پلی اتیلن. لوله پلی اتیلن 2 اینچ همان لوله پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر که مصرف بالایی در آبیاری قطره ای دارد. لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر آب لوله هایی که قطر آنها 280 میلیمتر هستند و از مواد hdpe مخصوص انتقال آب آشامیدنی ساخته میشوند. لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر گاز لوله 5 اینچ یا 125 میلیمتر پلی اتیلن برای خطوط لوله گازرسانی. لوله پلی اتیلن آبرسانی لوله های ساخته شده از جنس پلی اتیلن که برای آب شرب استفاده میشود. لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر گاز لوله های که برای انتقال گاز به کار گرفته میشوند با قطر 90 میلیمتر یا 3 اینچ از جنس پلی اتیلن . لوله پلی اتیلن 355 میلیمتر آب لوله های HDPE به قطر 14 اینچ جهت استفاده در خطوط لوله آبرسانی. انواع لوله پلی اتیلن کلیه لوله هایی که از مواد HDPE یا LDPE طبق استاندارد 14427 ایران تولید میشوند. لوله پلی اتیلن فشار قوی لوله هایی که جهت انتقال آب جهت آبیاری های تحت فشار هستند و جنس آنها از مواد پلی اتیلن است. لوله پلی اتیلن 560 میلیمتر آب لوله هایی که قطر خارجی آنها 560 میلیمتر و از HDPE یا پلی اتیلن سخت مخصوص انتقال آب PE100 یا PE80 تولید میشوند. لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر آب لوله ای که از مواد پلی اتیلن ساخته میشود و قطر خارجی آن 200 میلیمتر است. انواع اتصالات پلی اتیلن کلیه اتصالاتی که در خطوط لوله پلی اتیلن کاربرد دارند و جنس بیشتر آنها از پلی پروپیلن کوپلیمر هست. لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر گاز لوله های دو اینچ انتقال گاز که از مواد HDPE تولید شده باشند. لوله پلی اتیلن 110 لوله های مشکی رنگ ۴ اینچ از جنس پلی اتیلن که قطر خارجی آن ۱۱۰ میلیمتر میباشد. لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر آب لوله های 140 میلیمتری از جنس پلی اتیلن. لوله پلی اتیلن گاز لوله های انتقال گاز از جنس پلی اتیلن. لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر آب لوله های ساخته شده از مواد پلی اتیلن به قطر 25 میلیمتر. موفه پلی اتیلن یکی از اتصالات خطوط لوله پلی اتیلن هست که جهت خنثی شدن اثرات انبساط و انقباض در لوله های به کار میرود. لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر لوله ۱۶ میلیمتری آبیاری قطره ای از جنس پلی اتیلن نرم LDPE. لوله پلی اتیلن برق لوله های پلی اتیلن استاندارد جهت محافظت از لوله های برق و فیبر نوری. لوله پلی اتیلن 32 میلیمتر لوله های (1 اینچ) از جنس پلی اتیلن طبق استاندارد 14427 و قطر 32 میلیمتر.