دنبال چه میگردید؟

زانوتبدیلی پلی پروپیلن 25*20

پرشین لوله

قیمت زانوتبدیلی پلی پروپیلن 25*20 در هر کارتن 150عدد با مارک پرشین لوله تولید لوله پلی اتیلن از سایز 6 میلیمتر تا 315. اتصالات تبدیلی جهت تغییر سایز در انشعاب لوله ها کاربرد دارد
تبدیل
تبدیل

تولید لوله پلی اتیلن از سایز 6 میلیمتر تا 315 و تامین ملزومات ابیاری ابیاری قطره ای .
آدرس:منطقه صنعتی دولت اباد . روبروی بانک صادرات .

قیمت زانوتبدیلی پلی پروپیلن 25*20 - 13,760 ریال

قیمت انواع تبدیل اتصالات تبدیلی جهت تغییر سایز در انشعاب لوله ها کاربرد دارد

بوشن تبدیلی (تک لایه)20-25 295 تومان
بوشن تبدیلی (تک لایه)20-32 380 تومان
بوشن تبدیلی (تک لایه)25-32 400 تومان
بوشن تبدیلی (تک لایه)25-40 700 تومان
بوشن تبدیلی (تک لایه)32-40 860 تومان
بوشن تبدیلی (تک لایه)32-50 1,090 تومان
بوشن تبدیلی (تک لایه)40-50 1,260 تومان
بوشن تبدیلی (تک لایه)40-63 2,185 تومان
بوشن تبدیلی (تک لایه)50-63 2,460 تومان
تبدیل جوشی90*110 5,000 تومان
تبدیل پروپیلن20*40 1,214 تومان
تبدیل پروپیلن20*50 1,884 تومان
تبدیل پروپیلن25*50 1,880 تومان
تبدیل پروپیلن25*63 2,940 تومان
تبدیل پروپیلن32*50 2,040 تومان
تبدیل پروپیلن32*63 3,050 تومان
تبدیل پروپیلن40*50 2,380 تومان
تبدیل پروپیلن40*63 3,960 تومان
تبدیل پروپیلن50*63 4,507 تومان
تبدیل 110 به 63 36,850 تومان
تبدیل 110 به 75 36,850 تومان
تبدیل 110 به 90 36,850 تومان
تبدیل 125 به 110 56,820 تومان
تبدیل 125 به 63 56,820 تومان
تبدیل 125 به 75 56,820 تومان
تبدیل 125 به 90 56,820 تومان
تبدیل 25 به 20 1,112 تومان
تبدیل 25 به 20 پلی پروپیلن PP 420 تومان
تبدیل 32 به 20 2,360 تومان
تبدیل 32 به 20 پلی پروپیلن PP 595 تومان
تبدیل 32 به 25 2,360 تومان
تبدیل 32 به 25 پلی پروپیلن PP 595 تومان
تبدیل 40 به 20 پلی پروپیلن PP 985 تومان
تبدیل 40 به 25 2,850 تومان
تبدیل 40 به 25 پلی پروپیلن PP 985 تومان
تبدیل 40 به 32 2,850 تومان
تبدیل 40 به 32 پلی پروپیلن PP 985 تومان
تبدیل 50 به 20 پلی پروپیلن PP 1,285 تومان
تبدیل 50 به 25 پلی پروپیلن PP 1,285 تومان
تبدیل 50 به 32 4,540 تومان
تبدیل 50 به 32 پلی پروپیلن PP 1,285 تومان
تبدیل 50 به 40 4,540 تومان
تبدیل 50 به 40 پلی پروپیلن PP 1,285 تومان
تبدیل 63 به 32 9,960 تومان
تبدیل 63 به 32 پلی پروپیلن PP 2,220 تومان
تبدیل 63 به 40 9,960 تومان
تبدیل 63 به 40 پلی پروپیلن PP 2,220 تومان
تبدیل 63 به 50 9,960 تومان
تبدیل 63 به 50 پلی پروپیلن PP 2,220 تومان
تبدیل 75 به 50 16,950 تومان
تبدیل 75 به 63 16,950 تومان
تبدیل 75 به 63 پلی پروپیلن PP 3,060 تومان
تبدیل 90 به 63 31,250 تومان
تبدیل 90 به 75 31,250 تومان
تبدیل PN10سایز110/63پلی اتیلن 6,400 تومان
تبدیل PN10سایز110/75پلی اتیلن 6,400 تومان
تبدیل PN10سایز110/90پلی اتیلن 6,400 تومان
تبدیل PN10سایز125/63پلی اتیلن 8,130 تومان
تبدیل PN10سایز125/75پلی اتیلن 8,130 تومان
تبدیل PN10سایز125/90پلی اتیلن 8,130 تومان
تبدیل آلومینیومی 1 1/2" × 1 1/4" 7,150 تومان
تبدیل مساوی و نامساوی سایز 1/2 - 48 اینچ رده 10-160 1,000 تومان
تبدیل پروپیلن 32*40 1,604 تومان
تبدیل پروپیلن 20*32 700 تومان
تبدیل پروپیلن25*20 553 تومان
تبدیل پروپیلن25*35 754 تومان
تبدیل پروپیلن25*40 1,296 تومان
تبدیل پلی اتیلن جوشی 2 اینچ تا 12 اینچ آذین پلاست/ تبدیل جوشی 160 / تبدیل پلی اتیلن جوشی 6 اینچ آذی 70 تومان
تبدیل پنج لایه 1 به 1,1/4 رزوه ای 6,070 تومان
تبدیل پنج لایه 1 به 3/4 رزوه ای 5,040 تومان
تبدیل پیچی فشار 10 سایز20*25 1,335 تومان
تبدیل پیچی فشار 10 سایز20*32 2,800 تومان
تبدیل پیچی فشار 10 سایز25*32 2,850 تومان
تبدیل پیچی فشار 10 سایز25*40 3,450 تومان
تبدیل پیچی فشار 10 سایز32*40 3,450 تومان
تبدیل پیچی فشار 10 سایز32*50 5,310 تومان
تبدیل پیچی فشار 10 سایز40*50 5,310 تومان
تبدیل پیچی فشار 10 سایز40*63 11,000 تومان
تبدیل پیچی فشار 10 سایز50*63 11,100 تومان
تبدیل پیچی فشار 10 سایز50*75 19,800 تومان
تبدیل پیچی فشار 10 سایز63*75 19,800 تومان
تبدیل کوتاهPN4 سایز110/63پلی اتیلن 1,530 تومان
تبدیل کوتاهPN4 سایز110/75پلی اتیلن 1,890 تومان
تبدیل کوتاهPN4 سایز110/90پلی اتیلن 1,890 تومان
تبدیل کوتاهPN4 سایز125/110پلی اتیلن 4,950 تومان
تبدیل کوتاهPN4 سایز160/110پلی اتیلن 5,400 تومان
تبدیل کوتاهPN4 سایز160/125پلی اتیلن 5,310 تومان
تبدیل کوتاهPN4 سایز63/50پلی اتیلن 765 تومان
تبدیل کوتاهPN4 سایز75/50پلی اتیلن 990 تومان
تبدیل کوتاهPN4 سایز75/63پلی اتیلن 990 تومان
تبدیل کوتاهPN4 سایز90/63پلی اتیلن 1,150 تومان
تبدیل کوتاهPN4 سایز90/75پلی اتیلن 1,150 تومان
تبدیلPN6سایز110/63پلی اتیلن 4,760 تومان
تبدیلPN6سایز110/75پلی اتیلن 4,760 تومان
تبدیلPN6سایز110/90پلی اتیلن 4,760 تومان
تبدیلPN6سایز125/110پلی اتیلن 5,090 تومان
تبدیلPN6سایز125/63پلی اتیلن 5,090 تومان
تبدیلPN6سایز125/75پلی اتیلن 5,090 تومان
تبدیلPN6سایز125/90پلی اتیلن 5,090 تومان
رابط تبدیلی75*90 74,000 تومان
زانو تبدیل 20 به 25 پلی پروپیلن PP 795 تومان
زانو تبدیلی (تک لایه)20-25 760 تومان
زانو تبدیلی (تک لایه)25-32 895 تومان
زانوتبدیلی پلی پروپیلن 25*20 1,376 تومان
سراهی تبدیل 45 درجه جوشیPN4 سایز 110*125پلی اتیلن 11,800 تومان
سراهی تبدیل 45 درجه جوشیPN4 سایز 125*160پلی اتیلن 23,600 تومان
سراهی تبدیل 45 درجه جوشیPN4 سایز 63*110پلی اتیلن 8,610 تومان
سراهی تبدیل 45 درجه جوشیPN4 سایز 63*75پلی اتیلن 4,560 تومان
سراهی تبدیل 45 درجه جوشیPN4 سایز 63*90پلی اتیلن 8,490 تومان
سراهی تبدیل 45 درجه جوشیPN4 سایز 75*110پلی اتیلن 8,610 تومان
سراهی تبدیل 45 درجه جوشیPN4 سایز 75*90پلی اتیلن 8,490 تومان
سراهی تبدیل 45 درجه جوشیPN4 سایز 90*110پلی اتیلن 8,610 تومان
سراهی تبدیل90 درجه جوشیPN4 سایز 110*125پلی اتیلن 12,590 تومان
سراهی تبدیل90 درجه جوشیPN4 سایز 110*160پلی اتیلن 21,300 تومان
سراهی تبدیل90 درجه جوشیPN4 سایز 125*160پلی اتیلن 21,300 تومان
سراهی تبدیل90 درجه جوشیPN4 سایز 63*110پلی اتیلن 8,610 تومان
سراهی تبدیل90 درجه جوشیPN4 سایز 63*75پلی اتیلن 4,800 تومان
سراهی تبدیل90 درجه جوشیPN4 سایز 63*90پلی اتیلن 8,490 تومان
سراهی تبدیل90 درجه جوشیPN4 سایز 75*110پلی اتیلن 8,610 تومان
سراهی تبدیل90 درجه جوشیPN4 سایز 75*90پلی اتیلن 8,490 تومان
سراهی تبدیل90 درجه جوشیPN4 سایز 90*110پلی اتیلن 8,610 تومان
سراهی تبدیل90 درجه جوشیPN4 سایز 90*125پلی اتیلن 12,590 تومان
شیر سماوری با تبدیل فشار سنج دنده 1/2 به 3/8 17,000 تومان
مغزی تبدیلی پنج لایه 1 به 3/4 رزوه ای 5,040 تومان

کانال بازار لوله
 • استان: ارسال به تمام ایران
 • فروش: فروشگاه منافی
 • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
 • تلفن:
 • همراه: 09127334958

تبدیل

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید

فروش زانوتبدیلی پلی پروپیلن 25*20:

 • خریدار زانوتبدیلی پلی پروپیلن 25*20
 • فروشنده و تأمین کننده هستم
 • تولید کننده هستم
 • مجری و پیمانکار زانوتبدیلی پلی پروپیلن 25*20

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه زانوتبدیلی پلی پروپیلن 25*20 هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

قیمت زانوتبدیلی پلی پروپیلن 25*20 در هر کارتن 150عدد با مارک پرشین لوله تولید لوله پلی اتیلن از سایز 6 میلیمتر تا 315

لیست قیمت پرشین لوله

بوشن پرشین لوله

 • بوشن
نام کالا قیمت (ریال)
اتصال بوشن فلزی1*32 114,360 ریال
اتصال بوشن فلزی1/2*1*50 291,760 ریال
اتصال بوشن فلزی1/2*20 47,770 ریال
اتصال بوشن فلزی1/2*25 48,970 ریال
اتصال بوشن فلزی1/4*1*40 257,260 ریال
اتصال بوشن فلزی2*63 652,490 ریال
اتصال بوشن فلزی3/4*25 71,990 ریال
بوشن پرو پیلن 110 285,900 ریال
بوشن پرو پیلن 20 5,320 ریال
بوشن پرو پیلن 25 7,170 ریال
بوشن پرو پیلن 32 12,210 ریال
بوشن پرو پیلن 40 21,780 ریال
بوشن پرو پیلن 50 39,210 ریال
بوشن پرو پیلن 63 63,610 ریال
بوشن پرو پیلن 75 107,390 ریال
بوشن پرو پیلن 90 180,000 ریال
زانوبوشن فلزی بستدار 3/4*25 75,250 ریال
پل دوسربوشن20 29,850 ریال
پل دوسربوشن25 39,490 ریال

بست ابتدایی پرشین لوله

 • بست ابتدایی
نام کالا قیمت (ریال)
بست ابتدایی لی فلت 6,000 ریال

بست دوقلو پرشین لوله

 • بست دوقلو
نام کالا قیمت (ریال)
بست دوقلو 20 2,920 ریال
بست دوقلو25 3,400 ریال

تبدیل پرشین لوله

 • تبدیل
نام کالا قیمت (ریال)
تبدیل پروپیلن20*40 12,140 ریال
تبدیل پروپیلن20*50 18,840 ریال
تبدیل پروپیلن25*50 18,800 ریال
تبدیل پروپیلن25*63 29,400 ریال
تبدیل پروپیلن32*50 20,400 ریال
تبدیل پروپیلن32*63 30,500 ریال
تبدیل پروپیلن40*50 23,800 ریال
تبدیل پروپیلن40*63 39,600 ریال
تبدیل پروپیلن50*63 45,070 ریال
تبدیل پروپیلن 32*40 16,040 ریال
تبدیل پروپیلن 20*32 7,000 ریال
تبدیل پروپیلن25*20 5,530 ریال
تبدیل پروپیلن25*35 7,540 ریال
تبدیل پروپیلن25*40 12,960 ریال
زانوتبدیلی پلی پروپیلن 25*20 13,760 ریال

درپوش پرشین لوله

 • درپوش
نام کالا قیمت (ریال)
درپوش پایه بلند 20 4,700 ریال
درپوش پایه بلند 25 9,250 ریال
درپوش کب20 4,830 ریال
درپوش کب25 7,000 ریال
درپوش کب32 9,470 ریال
درپوش کب40 15,700 ریال
درپوش کب50 28,240 ریال
درپوش کب63 63,210 ریال

دریچه پرشین لوله

 • دریچه
نام کالا قیمت (ریال)
دریچه لوله 20,000 ریال
پانچر دریچه 150,000 ریال

رابط تیپ پرشین لوله

 • رابط تیپ
نام کالا قیمت (ریال)
رابط تیپ 16*17 3,500 ریال

رابط تیپ به تیپ پرشین لوله

 • رابط تیپ به تیپ
نام کالا قیمت (ریال)
رابط تیپ به تیپ 17*17 4,500 ریال

زانو پرشین لوله

 • زانو
نام کالا قیمت (ریال)
زانو 90 درجه سایز 110 508,720 ریال
زانو 90 درجه سایز 20 7,760 ریال
زانو 90 درجه سایز 25 11,310 ریال
زانو 90 درجه سایز 32 19,110 ریال
زانو 90 درجه سایز 40 38,220 ریال
زانو 90 درجه سایز 50 64,560 ریال
زانو 90 درجه سایز 63 117,090 ریال
زانو 90 درجه سایز 75 117,850 ریال
زانو 90 درجه سایز 90 322,500 ریال
زانو شابلون دار1/2*20 136,060 ریال
زانو شابلون دار1/2*25 146,290 ریال
زانو45درجه20 7,750 ریال
زانو45درجه25 11,540 ریال
زانو45درجه32 19,930 ریال
زانو45درجه40 39,650 ریال
زانو45درجه50 66,630 ریال
زانو45درجه63 80,410 ریال
زانوبشن فلزی 1*32 116,070 ریال
زانومغزی بستدار1/2*20 80,420 ریال
زانومغزی بستدار1/2*25 92,440 ریال
زانومغزی بستدار3/4*20 101,360 ریال
زانومغزی بستدار3/4*25 104,890 ریال

زانو بوشن فلزی پرشین لوله

 • زانو بوشن فلزی
نام کالا قیمت (ریال)
زانو بوشن فلزی 1/2*20 51,860 ریال
زانو بوشن فلزی 3/4*25 75,460 ریال
زانو بوشن فلزی بستدار 1/2*25 52,940 ریال
زانو بوشن فلزی بستدار 20*1/2 51,990 ریال
زانو بوشن فلزی1/5*25 50,810 ریال

سه راه پرشین لوله

 • سه راه
نام کالا قیمت (ریال)
سه راه ناف بستدار1/2*20 53,740 ریال
سه راه ناف بستدار1/2*25 56,710 ریال
سه راه ناف بستدار3/4*25 76,750 ریال
سه راه ناف فلزی1*32 125,000 ریال
سه راه ناف فلزی1/2*20 54,990 ریال
سه راه ناف فلزی1/2*25 60,150 ریال
سه راه ناف فلزی3/4*25 75,460 ریال
سه راه پروپیلن تبئیلی 63*32*63 149,320 ریال
سه راه پروپیلن تبدیلی 25*20*25 12,940 ریال
سه راه پروپیلن تبدیلی 32*20*32 19,920 ریال
سه راه پروپیلن تبدیلی 50*20*50 61,120 ریال
سه راه پروپیلن تبدیلی 50*25*50 61,100 ریال
سه راه پروپیلن تبدیلی 50*32*50 61,150 ریال
سه راه پروپیلن تبدیلی 50*40*50 61,450 ریال
سه راه پروپیلن تبدیلی 63*20*63 148,850 ریال
سه راه پروپیلن تبدیلی 63*25*63 149,640 ریال
سه راه پروپیلن تبدیلی 63*40*63 151,630 ریال
سه راه پروپیلن تبدیلی 63*50*63 155,390 ریال
سه راه پروپیلن تبدیلی32*25*32 22,690 ریال
سه راه پروپیلن تبدیلی40*20*40 37,640 ریال
سه راه پروپیلن تبدیلی40*25*40 38,940 ریال
سه راه پروپیلن تبدیلی40*32*40 41,610 ریال
سه راه پروپیلن مساوی110 639,560 ریال
سه راه پروپیلن مساوی20 9,890 ریال
سه راه پروپیلن مساوی25 13,600 ریال
سه راه پروپیلن مساوی32 23,040 ریال
سه راه پروپیلن مساوی40 45,840 ریال
سه راه پروپیلن مساوی50 74,640 ریال
سه راه پروپیلن مساوی63 134,450 ریال
سه راه پروپیلن مساوی75 240,330 ریال
سه راه پروپیلن مساوی90 468,340 ریال
سه راه کنج 20 14,460 ریال
سه راه کنج 25 18,160 ریال

سه راهی پرشین لوله

 • سه راهی
نام کالا قیمت (ریال)
سه راهی لی فلت 8,500 ریال

شیر انشعاب تیپ پرشین لوله

 • شیر انشعاب تیپ
نام کالا قیمت (ریال)
شیر انشعاب تیپ 16*17 19,000 ریال
شیر انشعاب تیپ 17*17 20,000 ریال

شیر انشعاب پرشین لوله

 • شیر انشعاب
نام کالا قیمت (ریال)
شیر انشعاب لی فلت 15,000 ریال

شیر کشویی پرشین لوله

 • شیر کشویی
نام کالا قیمت (ریال)
شیر کشویی 20 178,440 ریال
شیر کشویی 25 274,000 ریال
شیر کشویی 32 423,000 ریال

لوله بارانی پرشین لوله

 • لوله بارانی
نام کالا قیمت (ریال)
لوله بارانی "1 اینچ 10,000 ریال
لوله بارانی "2.5 اینچ 15,000 ریال
لوله بارانی "1.5 اینچ 11,000 ریال
لوله بارانی "2 اینچ 13,000 ریال

لوله سفید پرشین لوله

 • لوله سفید
نام کالا قیمت (ریال)
لوله سفید 110 (pn20) 0 ریال
لوله سفید 20 (pn20) 39,790 ریال
لوله سفید 25 (pn20) 62,550 ریال
لوله سفید 32 (pn20) 117,650 ریال
لوله سفید 40 (pn20) 201,450 ریال
لوله سفید 50 (pn20) 326,300 ریال
لوله سفید 63 (pn20) 523,300 ریال
لوله سفید 90 (pn20) 0 ریال

لوله سفید 75 پرشین لوله

 • لوله سفید 75
نام کالا قیمت (ریال)
لوله سفید 75 (pn20) 755,980 ریال

لوله لی فلت پرشین لوله

 • لوله لی فلت
نام کالا قیمت (ریال)
لوله لی فلت "2 اینچ 65,000 ریال
لوله لی فلت "5اینچ 195,000 ریال
لوله لی فلت " 2.1/ 2اینچ 90,000 ریال
لوله لی فلت "3اینچ 105,000 ریال
لوله لی فلت "4اینچ 150,000 ریال
لوله لی فلت "6اینچ 215,000 ریال

لوله مشکی پرشین لوله

 • لوله مشکی
نام کالا قیمت (ریال)
لوله مشکی تاشو در جه2 (داخل مشکی) "10اینچ 92,000 ریال
لوله مشکی تاشو در جه2 (داخل مشکی) "2اینچ 19,000 ریال
لوله مشکی تاشو در جه2 (داخل مشکی) "3اینچ 27,500 ریال
لوله مشکی تاشو در جه2 (داخل مشکی) "5اینچ 43,500 ریال
لوله مشکی تاشو در جه2 (داخل مشکی) "6اینچ 54,500 ریال
لوله مشکی تاشو درجه 1(داخل سبز) "12 اینچ 150,000 ریال
لوله مشکی تاشو درجه 1(داخل سبز) "15اینچ 162,000 ریال
لوله مشکی تاشو درجه 1(داخل سبز) "2 اینچ 24,500 ریال
لوله مشکی تاشو درجه 1(داخل سبز) "6 اینچ 74,000 ریال
لوله مشکی تاشو درجه 1(داخل سبز) "8 اینچ 96,000 ریال
لوله مشکی تاشودر جه2 (داخل مشکی) "4اینچ 35,000 ریال
لوله مشکی تاشودر جه2 (داخل مشکی) "8اینچ 70,000 ریال
لوله مشکی تاشودرجه 1(داخل سبز) "10اینچ 125,000 ریال
لوله مشکی تاشودرجه 1(داخل سبز) "3 اینچ 37,500 ریال
لوله مشکی تاشودرجه 1(داخل سبز) "4اینچ 48,000 ریال
لوله مشکی تاشودرجه 1(داخل سبز) "5اینچ 59,000 ریال

لوله نخدار پرشین لوله

 • لوله نخدار
نام کالا قیمت (ریال)
لوله نخدار 150 ("6) 86,000 ریال
لوله نخدار 160 ("6/5) 96,000 ریال
لوله نخدار 50 ("2) 26,000 ریال
لوله نخدار 63 ("2/5) 32,500 ریال
لوله نخدار 75 ("3) 40,000 ریال
لوله نخدار 100 ("4) 57,500 ریال
لوله نخدار 110 ("4/5) 62,000 ریال
لوله نخدار 125 ("5) 72,000 ریال
لوله نخدار 140 ("5/5) 74,000 ریال
لوله نخدار 200 ( "8) 122,000 ریال
لوله نخدار 90 ("3/5) 49,000 ریال
پانچر لوله نخدار 185,000 ریال

لوله پلی اتیلن پرشین لوله

 • لوله پلی اتیلن
نام کالا قیمت (ریال)
لوله پلی اتیلن (پالت یکدست) کیفیت عالی 75,000 ریال
لوله پلی اتیلن ابرسانی یکدست کیفیت عالی 98,000 ریال
لوله پلی اتیلن معمولی (دوره ای) کیفیت عالی 68,000 ریال

مهره ماسوره پرشین لوله

 • مهره ماسوره
نام کالا قیمت (ریال)
مهره ماسوره 20 188,340 ریال
مهره ماسوره 25 261,610 ریال
مهره ماسوره 32 354,890 ریال
مهره ماسوره 40 630,700 ریال
مهره ماسوره 50 944,100 ریال
مهره ماسوره بوشی فلزی"1*32 132,720 ریال
مهره ماسوره بوشی فلزی1/2*20 80,230 ریال
مهره ماسوره بوشی فلزی3/4*25 111,600 ریال
مهره ماسوره پلی پروپیلن 20 34,670 ریال
مهره ماسوره پلی پروپیلن 25 47,490 ریال

والو پرشین لوله

 • والو
نام کالا قیمت (ریال)
والو تک ضرب20 149,890 ریال
والو تک ضرب25 177,840 ریال
والو تک ضرب32 296,890 ریال
والو تک ضرب40 470,490 ریال

کمربند پرشین لوله

 • کمربند
نام کالا قیمت (ریال)
کمربند جدید لی فلت 230,000 ریال

کور کن پرشین لوله

 • کور کن
نام کالا قیمت (ریال)
کور کن 17 3,500 ریال

کورکن پرشین لوله

 • کورکن
نام کالا قیمت (ریال)
کورکن لی فلت 5,000 ریال
نام کالا قیمت (ریال)
اتصال مغزی فلزی1*32 174,370 ریال
اتصال مغزی فلزی1/2*20 74,590 ریال
اتصال مغزی فلزی1/2*25 75,840 ریال
اتصال مغزی فلزی3/4*25 100,820 ریال
بست تکی سایز 20 1,790 ریال
بست تکی سایز 25 1,990 ریال
بست تکی سایز 32 3,600 ریال
بست فلزی هندلی "2 اینچ 41,000 ریال
بست فلزی هندلی "2.5 اینچ 44,000 ریال
بست فلزی هندلی "3 اینچ 47,000 ریال
بست فلزی هندلی "4 اینچ 53,000 ریال
بست فلزی هندلی "5 اینچ 65,000 ریال
بست فلزی هندلی "6 اینچ 68,500 ریال
بست فلزی هندلی "8 اینچ 82,500 ریال
در پوش رزوه دار پلی پرو پیلن 20 3,610 ریال
در پوش رزوه دار پلی پرو پیلن 25 5,910 ریال
در پوش رزوه دار پلی پرو پیلن 32 8,000 ریال
شابلون 20cm 6,790 ریال
شابلون 50cm 25,000 ریال
لوله 16قطره ای 1,850,000 ریال
لوله 16قطره ای نانو پلیمر 1,950,000 ریال
مهرهه ماسوره 63 1,323,850 ریال
میخ تثبیت کننده لوله(15MM--16,20) 1,700 ریال
میخ تثبیت کننده لوله(20MM--16,20) 2,000 ریال
نوار پلاک دارضخامت180میکرون 10سانتی (2000متر) 4فصل ضمانت بدون درز 2,300 ریال
نوار پلاک دارضخامت180میکرون 15سانتی (2000متر) 4فصل ضمانت بدون درز 2,100 ریال
نوار پلاک دارضخامت180میکرون 20سانتی (2000متر) 4فصل ضمانت بدون درز 2,000 ریال
نوار پلاک دارضخامت180میکرون 30سانتی (2000متر) 4فصل ضمانت بدون درز 1,900 ریال
نوار پلاک دارضخامت200میکرون 10سانتی (1500متر) 4فصل ضمانت بدون درز 2,450 ریال
نوار پلاک دارضخامت200میکرون 15سانتی (2000متر) 4فصل ضمانت بدون درز 2,250 ریال
نوار پلاک دارضخامت200میکرون 30سانتی (2000متر) 4فصل ضمانت بدون درز 2,000 ریال
نوار پلاک دارضخامت200میکرون20سانتی (2000متر) 4فصل ضمانت بدون درز 2,100 ریال
پایه نگهدارنده (اسپاکتی) 4-5-6 MM 900 ریال
پل کوتاه20 13,990 ریال
پل کوتاه25 18,240 ریال
پل20 21,420 ریال
پل25 31,600 ریال
پل32 53,880 ریال
شرکت های تولید کننده زانوتبدیلی پلی پروپیلن 25*20

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران تبدیل
خریدار زانو چدنی فلنجدار 90832 در کرج

با سلام حدود 10 تن اتصالات چدن خاکستری ( زانو .سه راه .تبدیل ) در انواع سایزها برای فروش هستم در خدمت شما


خریدار تبدیل چدنی (حامدی فرد) 89159 در قزوین
خریدار تبدیل روپیچ تو پیچ (بهرام زاده) 88579 در خراسان رضوی،مشهد
خریدار تبدیل فلزی (شرکت معدنی تکنار) 87581 در خراسان رضوی

تبدیل فلزی 10 اینچ به 20 اینچ


خریدار نوار تیپ (مهدی عبدالهی ) 86084 در ماکو

برای تبدیل زمین به آبیاری قطره ای برای کشت گوجه فرنگی


خریدار اتصالات (موسوی) 83340 در اصفهان
خریدار تبدیل شیلنگ 81830 در تهران
خریدار خط تولید شیلنگ (یعقوب ) 80912 در اردبیل

بنده لیسانس مدیریت صنعتی وفوق لیسانس تبدیل انرژی در زمینه تولید وفروش مخواهم همکاری کنم


خریدار فلنج (گل محمدپور) 80030 در ساری

پیشفاکتورفلج جوشی فولادی 800 و500وسه راه فلنجدار500چدن داکتیل وتبدیل لوله 800*500چدن وزانوی لوله 500-45چدن ودرپوش کور500 و800 چدن


خریدار اتصالات مسی 79827 در یزد

باسلام تعدادی اتصالات مسی واسه فروش دارم مثل زانو و تبدیل و بوشن در سایزهای مختلف


خریدار تبدیل 79251 در اصفهان
خریدار اتصالات چدنی (شرکت کوه سالارترکمچای) 77825 در خمین

چهاره چدنی300 فلنج دار 1عدد وسه راهی100به50یک عددتبدیل 300به 100دوعدد قابل پیاده کردن 300یک عدد شیرکشویی 100یک عدد


خریدار شیرآلات خانگی (نوری) 71698 در تهران
خریدار لوله استیل (غلامرضاسلیمانی) 69974 در مشگین شهر

خریدلوله استیل304 درقطرهای16و38و51وتبدیل به نروه راه پله


خریدار لوله استیل نرده 69973 در اردبیل_مشگین شهر

خرید لوله استیل سایز16و38و51وتبدیلبه نرده


خریدار تجهیزات آبیاری قطره ای (محسن انصاری بادامک ) 69381 در خراسان جنوبی شهرستان قاین،روستای بادامک

تقریبا 2000متر درخت پسته آبیاریشو میخوام به آبیاری زیرسطحی تبدیل کنم.


خریدار نمایندگی پمپیران در طبس و فروش لوله و اتصالات پلی اتیلن و جوشی و لوازم ابیا 68406 در خراسان جنوبی _ طبس گلشن

همکاری و مشاوره و فروش در زمینه تخصصی آب . فروش لوله و اتصالات جوشی پلی اتیلن . اتصالات پیچ و مهره ای پلی اتیلن ِ لوله های اهنی و گالوانیزه و اتصالات جوشی اهنی . فلنچ در سایزهای مختلف . تبدیل های جوشی اهنی و .....اتصالات گالوانیزه . اتصالات چدن . لوازم ابیاری قطره ای . سیستم ابیاری تحت فشار . نمایندگی پممیران در منطقه و سفارش هر نوع پمپی که لازم باشد . اتصالات پلیمری از قبیل رایزرهای پلیمری در سایزهای مختلف . شیرهای پلیمری دسته فلزی در سایزهای مختلف . انواع شیر پروانه ای ها . انواع شیر الات کشویی زبانه پلاستیکی و شیرهای یکطرفه و شیر عای اتش نشانی و ..... هفتم تیر انواع لزره گیرهای مهاردار و بدون مهار انواع قطره چکان های 24 لیتری کرونا اصل و قطره چکانهای 8 لیتری اسپانیایی و قطره چکان های قابل تنظیم و کلیه اتصالات پلاستیکی : شیرهای انشعاب 16 و 20 و کلیه اتصالات شیرهای 16 و 20 همانند بست ابتدایی . بیت انتهایی . رابط . سه راهی انواع شیلنگ های هیدرکفیکس و تیپ ها


خریدار لوله پلی اتیلن (محمدی) 68170 در لرستان

نیاز به لوله پلاستیکی 4 اینچ کشاورزی در شاخه های 100 متری داریم و همچنین یک عدد سه راهی شیر فلکه دار 5 اینچ و یک عدد سه راهی تبدیل 5 به 4 شیر فلکه دار


خریدار اتصالات (سجاد نوروزی ) 65271 در اصفهان

من تعداد شش عدد سه راه تبدیل 110 به 63 میخوام میشه تخفیف بدین


خریدار اتصالات گاز 63934 در تهران

تولید اتصالات گازی زانو سراه تبدیل نیپل سردنده شیرگازی اتصالات دنده ای لوازم‌آتشینشانی 09126308970


خریدار لوله و اتصالات پلی اتیلن 62326 در خاش

تعدادی اتصالات الکترفیوژن سه راهی بافلنج تبدیل سایز90.110 75 نصف قیمت میفروشم خاش هستم


خریدار اتصالات (بابک خانمحمدی) 62226 در اصفهان

اتصالات تبدیل 11/4به 11/2و تبدیل 11/4به 3 اینچ . و سه راهی 11/4


خریدار دستگاه اکسترود (بیات) 62069 در همدان،ملایر
خریداراتصالات مسی (الوند) 61530 در تهران

اتصالات مسی زیره قیمت بازار زانو سه راهی تبدیل بوشن..


خریدار کالیبراتورهای تنظیم شونده و ثابت و قالبهای لوله وماشین الات مرتبط با خط تول 60802 در استان زنجان _ ابهر

سابقه طراحی و ساخت انواع قالبهای لوله و کالیبراتورهای برگی و تنظیم شونده و ثابت از سایز 16 الی 560. ساخت و تانکهای استیل جهت خط 16 الی 160 طراحی وساخت کشنده سه فک جهت لوله16 الی 160طراحی وساخت دستگاه کشنده دوفک جهت سایز 16 الی 63 طراحی دو ساخت حدود 250 دست قالب اتصال پلی اتیلن فشارقوی از سایز 50 الی 250 اعم از فلنچ و تبدیل و سه راه مساوی و نامساوی و زانو 90.درجه و45درجه اماده هر گونه همکاری با شر کت های مرتبط با تولید لوله و اتصالات هستم


خریدار اتصالات جوشی 60112 در مشهد

تولید انواع اتصالات جوشی : زانو؛ تبدیل؛ سه راهی


خریدار خط تولید اتصالات فولادی 59622 در خرم آباد ‌لرستان

در مورد دستگاه تولید زانو ، تبدیل ، سه راهی فلزی


خریدار لوله و اتصالات پلیکا (کاشانی) 59071 در قزوین شهرصنعتی البرز

زانویی. تبدیل. اتصالات. سیفون....


خریدار تبدیل 58556 در همدان
خریدار اتصالات (زهرا وثوقی) 57483 در زنجان

ما تولید کننده سه راهی ،زانو و برگشت،تبدیل هستیم به دنبال بازار فروش بیشتری هستیم.ممنون میشم کمک و راهنمایی کنید


خریدار تبدیل 56872 در اردبیل
خریدار تبدیل روپیچ تو پیچ 56418
خریدار اتصالات (خلج زاده) 56414 در تهران
خریدار تصویه آب کشاورزی (محمد نصیری) 55027 در ابرکوه هرمزگان شهرستان بستک

اب موجود با اسی 6200 میباشد که تبدیلش بادستگاه شما به 2000وروزانه برای استخر 6در6 میباشد


خریدار ضایعات (اقای اسماعیلی) 54015 در آذربایجان شرقی

خواهان خرید ضایعات لوله پلی اتیلن باقیمت مناسب برای بازیافت وتبدیل به گرانول هستم


خریدار پمپ 52993 در مبارکه

دینام7.5اسب پمپ2اینچ برق32دارم.میخواستم بدونم میتونم تبدیل به4اینچ کنم.300متر طول.30متر ارتفاع


خریدار تبدیل (بیگدلو) 52595 در زنجان
خریدار تجهیزات آبیاری قطره ای (سهراب دهقانپور) 52371 در لرستان

3 هکتارزمین شیب دار جهت تبدیل به باغ باسیستم ابیاری قطره ای


خریدار تجهیزات آبیاری قطره ای (ناظمی ) 48497 در خاتم یزد

میخواستم ابیاری قطره ای را به زیر سطحی تبدیل کنم


خریدار تبدیل فلزی (گودرزی) 47736 در خوزستان،اهواز
خریدار مغزی تبدیل گالوانیزه وبرنجی 47547 در هرمزگان پارسیان

فروش تبدیل 3/4 به 1/2 برای استفاده لوازم گازسوز (آبگرمکن گازی)


خریدار تجهیزات آبیاری قطره ای (علی پژند) 46446 در خوزستان

هیچ اطلاعی در مورد وسایل ندارم. باید کمکم کنید. یک گلخانه کوچک داری که میخواهم آن رابا هزینه کمی به آبیاری قطره ای تبدیل کنم


خریدار تبدیل جوشی (جواهری نیا) 46210
خریدار تبدیل لوله مسی (غضنفری) 45907 در تهران
خریدار اتصالات (محسنی) 45188 در اصفهان
خریدار تبدیل (خیرالامور) 45132 در تهران
خریدار اتصالات مسی 45122 در تهران

Hamid: با سلام و عرض ادب جهت ساخت یک دستگاه نیازمند موارد زیر هستیم خواستم بدونم قطعات این لیست موجود هست لوله 50 میلی به طول 915 سانتیمتر، یک عدد سر ممه بریده شده از لوله 50 به طول 76، سه راهی 50در 50 در 38 یک عدد،درپوش 50 میلییک عدد. 4عدد سرممه بریده شده از لوله 38 میلی به طول 64، زانویی 38در 38 یک عدد، تبدیل (کوپلانگ) 38 به 25 یک عدد، لوله 38 میلی یک عدد به طول 438، سه راهی 38در38در 12 به تعداد 2 عدد، درپوش 38 دو عدد،. تبدیل (کوپلانگ) 25 به 12 یک عدد، لوله 25 میلی به طول 584،دو عدد لوله 12 میلی به طول 178.


خریدار پمپ آب 44670 در خبینه سفلی

پمپ 55 کیلووات 33200 تبدیل 8به10 گاردنی موتور ایرانی


خریدار لوله و اتصالات (مجیدجعفری) 43734 در تهران

حدود70 مترلوله 1.1/4یا4باعداد5عدد5عددسه راهی تبدیل 4به2 و4عددشیر4ودرپوش وغیره پلوربرای آبیاری باغچه درآب وهوای نسبتاسردجاده هرازپایین تر ازمیخواهم چندبارخوبه ومری چند؟ ممنونم


خریدار کوزه سفالی آبیاری (علی بهمن زاده) 42888 در استان هرمزگان شهرستان رودان

بنده یک باغ دارم که به صورت قطره ای روسطحی ابیاری می شود میخواهم به زیرسطحی تبدیل کنم


خریدار اتصالات آبیاری تحت فشار 41203 در گیلان

کلیه اتصالات ابیاری با قیمت مناسب . ( سه راه .رابط . تبدیل شیر و.....) ارسال سریع ...


خریدار تعدادی اتصالات گالوانیزه دارم برای فروش 40600 در خوزستان ایذه

تعدادی اتصالات گالوانیزه شامل زانو سراهی کوبلینگ تبدیل در سایزهای مختلف کلاس 6000 و 3000 برای فروش دارم


خریدار تبدیل آلومینیومی (میریوسفی) 40312 در خوزستان،خرمشهر
خریدار لوله پلی اتیلن 37660

قیمت لوله 125 متر طول زانو 45*125 و تبدیل 125به 100 . رابط 125


خریدار تبدیل 36522

مغزی که آب شیر حمام را از قسمت پایین به بالا تبدیل میکنه و برعکس


خریدار شیر آشپزخانه 36395

سلام تبدیل شلنگ توالت (از شیر آشپزخانه به شلنگ توالت) دارید؟


خریدار لوله 8 اینچ رده 140 قطر2/62 میلی متر 55 تن و لوله 12 اینچ رده 120 قطر 25/4 36127 در تهران

یک پروزه بزرگ و بنام در شمال غرب تهران احتیاج به لوله های فوق که بصورت کربن استیل و بدون درز و 12 متری است دارد.نکته مهم که لوله ها کاربرد ستونی دارد و همانطور که 3 ظرفیت از پتروشیمی لوله مازادشون را خریدن مهم فقط قطر لوله است و کمی خوردگی درونش ایرادی ندارد.تسویه نقدی است ترجیحا هر نوبت 2 , 3 ظرفیت کافی است. قیمت خریداری شده نوبت اخر حدود کیلویی 5000 تومان و جمع کل استعلام حدود 200 تن یا 1500 متر. با تشکر معاونت اهن الات و اقلام فلزی...تبدیلی


خریدار تبدیل 35980
خریدار لوله پلی اتیلن 35718 در فارس بوانات

خریدوفروش لوله های از یک اینچ تا چهار اینچ باشیرفلکه تبدیل و تجهیزات قطره ای


خریدار تبدیل چدنی 35578
خریدار تبدیل 35127

قیمت انواع بوشن آهنی وتبدیل وزانو را می خواستم .لطفا


خریدار تبدیل 16 35027

تبدیل 160 در 90 چیست


خریدار تبدیل الکتروفیوژن (محمودی ) 34655 در یاسوج
خریدار تبدیل چدنی فلنجدار 34386 در تهران

تولید کننده اتصالات چدنی تحت فشار(سه راه تبدیل زانو فلنجدار دریچه چدنی شیر هوا


خریدار لوله پلی اتیلن (طالبی) 34202 در کهگیلویه

خواهشمند است قیمت نهایی لوله های 63 میلیمتر با فشار 6 اتمسفر (14 کلاف)و با ضمانت کامل و همچنین قیمت نهایی لوله های 110 میلیمتر(2کلاف) و 90 میلیمتر (3کلاف)با فشار 6 بار و همچنین قیمت نوار تیپ (130 کلاف)و شیر قطره ای(2300عدد) و درپوش 2 اینچ(8عدد) و تبدیل 3اینچ به 2 اینچ(2 عدد) - رابط 4اینچ(اعدد) - رابط 3 اینچ(2 عدد)- کمربند 3اینچ(6عدد) و 4 اینچ(2عدد)- شیر توپی 2 اینچ(9 عدد) - واشیر بست ابتدایی(2300) را برایم با تخفیف کامل پیش فاکتور نمایید با تشکر


خریدار تبدیل 34049

انواع سایز مغزی تبدیل را میخواستم


خریدار تبدیل 33832

ایا تبدیل 0.65اینچ به 0.75 داریم


خریدارلوازم آبیاری قطره ای زیر سطحی (کاظم تقوی) 33583 در تبریز

سلام قصد دارم سیستم آبیاری قطره ای سطحی باغ خود را به سیستم زیرسطحی تبدیل نمایم .


خریدار تبدیل 33524

تبدیلی می خواستنم تو پیچ


خریدار تبدیل 33260

قیمت بوش یکسر مغزی و نیز تبدیل گالواریزه چنده ؟


خریدار تبدیل (aa) 33219

قیمت تبدیل چدنی 6*در 8 اینچ


خریدار سه راهی چدنی 32862

من طول سه راهی چدنی 3*3 و شیر یکطرفه 3" و تبدیل چدنی 2*3 رو میخوام بدونم


خریدار تبدیل 32543

تبدیل "1در*3/4 که 1 جوشی و 3/4 توپیچ باشد در بازار موجود هست


خریدار تبدیل روپیچ توپیچ 32414

تبدیل روپیچ توپیچ یک اینچ pvc دارید


خریدار تبدیل (hadi) 32316

سلام یه تبدیل لازم دارم تا یک شلنگ به قطر داخلی 10 میلی متر را به شلنگ به قطر داخلی 3 الی 4 میلی متر وصل کنم


خریدار لوله و اتصالات (مهراز خشت ایرانیان) 32084 در اهواز

لیست اقلام مورد نیازخدمتتان ارسال میشود 1.کمربند پلی اتیلن 3به2 اینچ،4عدد 2.کمربند 2به1 اینچ1200عدد 3.ساکت(رابط)2 اینچ،30عدد 4.سه راهی2 اینچ،30عدد 5.تبدیل 6به4 اینچ ، 4عدد 6.لوله پلی اتیلن 3 اینچ ،100متر 7.لوله پلی اتیلن 2 اینچ 2400متر 8.شیرفلکه کشویی فولادی فلنج دار 2اینچ به قطر اسمی50، 10عدد 9.شیرفلکه کشویی فولادی فلنج دار 3 اینچ به قطر اسمی 80، 4عدد 10.صافی فلنج دار 3 اینچ به قطر اسمی 80، 4عدد 11.الکتروپمپ 315_125 بهمراه شاسی،مجهزبه الکتروموتور 22کیلووات و RPM 1450 و دبی خروجی 100مترمکعب بر ساعت و هد 28متر 12. هانتر(آبپاش فواره ایی) از نوع پلی اتیلن 1200عدد ضمنا خدمتتان عرض کنم که کلیه اقلام مورد نظر با فشار 10بار بایستی تهیه و نصب گردد،تشکر


خریدار اتصالات (شرآگیم رهبری) 32053

سه راهی تبدیل 90 درجه 200 به 110 پولیکا موجود در بازار داریم


خریدار لوازم آبیاری بارانی 31696 در چهارمحال و بختیاری

سلام تولید کننده انواع قلاب آبپاش،گوی. پنجره. پکینگ. آچار رابط و انواع تبدیل آلومینیومی با کیفیت عالی هستم. 09133842456


خریدار تبدیل روپیچ تو پیچ (یاوری) 31657 در اصفهان

تبدیل تو پیچ روپیچ


خریدار تبدیل 2.1/2 چدنی رزوه دار ×1/2 31655

تبدیل تو پیچ 1/2 رو دنده 2.1/2


خریدار تبدیل 31632

سلام هوای 10بار دارم بادبی بالا لوله 6اینچ می خوام به 4بار با همون دبی تبدیل کنم چه فشار شکنی بزارم حالت فلنج دار


خریدار لوله پلی اتیلن (علی) 31168

سلام خسته نباشی من میخام بدونم این فرمول تبدیل لوله یعنی مثلا تو لوله 2 اینچ چنتا یک دوم هست رو بدونم


خریدار تبدیل 31014

سلام ما میخواهیم لوله فلزی 3/4 ایچ را به لوله مسی قطر 10 میلیمتر متصل کنید از چه تبدیلی بایستی استفاذه کنیم


خریدار تبدیل جوشی 31004

قیمت تبدیل جوشی و سه راهی فولادی برای براورد قیمت مورد نیاز هست امکان داره لیستی در اختیارم قرار بدید؟


خریدار تبدیل جوشی 30647

تبدیل جوشی پلی اتیلنی 110 به 225


خریدار تبدیل غیر هم مرکز 30350

سلام .... آیا تبدیل غیر هم مرکز لوله جوشی سیاه درزدار را موجود دارید؟


خریدار تبدیل 30301

سلام تبدیل یک سر جوش یک سر رزوه 1 به 1/2


خریدار اتصالات چدنی تحت فشار 29696 در تهران

تولید کننده اتصالات چدنی فلنجدار(سه راه .تبدیل. زانو.....)کولار. ژوئن فلنج ساکت .شیر هوا .اتصال قابل پیاده شدن .و...... دریچه منهول. چهار گوش. شیر خط و تخلیه اب و.....


خریدار تبدیل 29636

من تبدیل 125 به 38 میخوام میشه 5 اینچ به 1.5 اینچ


خریدار لوله و اتصالات (صادق عسکری) 29422

وسایل مورد نیاز جهت تبدیل اراضی دیم به آبی در سطح 20هکتار کشت گندم


خریدار تبدیل جوشی 28960

قیمت تبدیل جوشی 250-200 pn 6


خریدار تبدیل 28561

سلاممیخواستم بدونم تبدیل 12 به 8 هم هست


خریدار تبدیل 28417
خریدار تبدیل 28416

تبدیل سفارشی هم میسازید؟


خریدار تبدیل 28363

تبدیل 80 به 100 عیر هم مرکز موجوده


خریدار لوله گالوانیزه (شاه ورانی) 28072

نرخ و وزن لوله گالوانیزه نمره 3(سانت)با ضخامت 2 و2/5میل برای فنس کشی به تعداد 45شاخه تبدیل به 90شاخه 3متری


خریدار توپیچ روپیچ (محمدنبی) 27411

سلام محمدنبی هستم از تبریز تبدیل تو پیچ 20به رو پیچ 25میخواستم موجود دارین؟


خریدار تبدیل جوشی 27247

سلام سته نباشید تبدیل جوشی هم مرکز و غیر هم مرکز 100 به 200 وجود دارد؟


خریدار اتصال قابل پیاده 27132

سلام وققتتون بخیر من وزن سه راه، اتصال قابل پیاده شدن، زانو و تبدیل چدنی رو میخواستم از کجا باید تهیه کنیم


خریدار تبدیل 26911

زانوتبدیلی پلی پروپیلن 25*20 (تبدیل) - پرشین لوله.

RSS