دنبال چه میگردید؟

بازار لوله سیاه فارس - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در شیراز

کارخانه تولید کننده لوله سیاه فارس - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در شیراز - استعلام قیمت لوله سیاه فارس - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در شیراز

شیخ عامر لوله سیاه 6 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، معزآباد جابری لوله سیاه 6 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، درودزن لوله سیاه 6 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، باغ صفا لوله سیاه 6 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، نصروان لوله سیاه 6 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، شوریجه لوله سیاه 6 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، کوشک قاضی لوله سیاه 8 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، بیرم لوله سیاه 8 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، خسویه لوله سیاه 8 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، نصیر آباد لوله سیاه 8 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، تم شولی لوله سیاه 8 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، دوزه لوله سیاه 8 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، نعیم آباد لوله سیاه 8 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، علی آباد لوله سیاه 8 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، انارستان لوله سیاه 10 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، نصر آباد لوله سیاه 10 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، بهرغان لوله سیاه 10 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، ترمان لوله سیاه 10 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، جیسقان لوله سیاه 10 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، داریان لوله سیاه 10 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، دوگان لوله سیاه 10 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، صفا شهر لوله سیاه 10 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، شورآب لوله سیاه 10 میلیمتر ضخامت 3.65 درزدار، فدامی لوله سیاه 15 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، لطیفی لوله سیاه 15 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، بهمن لوله سیاه 15 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، صادقیه لوله سیاه 15 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، بالا ده لوله سیاه 15 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، خیر آباد توللی لوله سیاه 15 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، درز لوله سیاه 15 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، فدشکوئیه لوله سیاه 15 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، شهبازخانی لوله سیاه 15 میلیمتر ضخامت 3.65 درزدار، کناره لوله سیاه 15 میلیمتر ضخامت 3.8 درزدار، جوکان لوله سیاه 20 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، حیدر آباد لوله سیاه 20 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، باب انار لوله سیاه 20 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، خلیلی لوله سیاه 20 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، فداغ لوله سیاه 20 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، بورکی علیا لوله سیاه 20 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، خنجشت لوله سیاه 20 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، باغ لوله سیاه 20 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، سیف آباد لوله سیاه 20 میلیمتر ضخامت 3.65 درزدار، گل برنجی لوله سیاه 20 میلیمتر ضخامت 3.8 درزدار، طسوج لوله سیاه 20 میلیمتر ضخامت 4 درزدار، آسپاس لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، آویز لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، مقابری لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، رونیز لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، خوزی لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، کوهنجان لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، فتح آباد لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، ریز آب لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، خسرو شیرین لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 3.65 درزدار، علی آباد ملک لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 3.8 درزدار، بکان لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 4 درزدار، گچگران لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 4.37 درزدار، بختاجرد لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 4.5 درزدار، کال لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 4.85 درزدار، باغان لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، ده چاه لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، فال لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، لپوئی لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، مشایخ لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، دهرم لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، دادنجان لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، پاسخن لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، مادر سلیمان لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 3.65 درزدار، میانده لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 3.8 درزدار، هرگان لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 4 درزدار، دهکویه لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 4.37 درزدار، بیدگل لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 4.5 درزدار، اکبر آباد لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 4.85 درزدار، ابوالوردی لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 5 درزدار، جرمشت بالا لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 5.4 درزدار، کلانی لوله سیاه 40 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، ایزدخواست لوله سیاه 40 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، جویم لوله سیاه 40 میلیمتر ضخامت 3.65 درزدار، رحمت آباد لوله سیاه 40 میلیمتر ضخامت 3.8 درزدار، مصیری لوله سیاه 40 میلیمتر ضخامت 4 درزدار، هنگام لوله سیاه 40 میلیمتر ضخامت 4.37 درزدار، ملای انبار لوله سیاه 40 میلیمتر ضخامت 4.5 درزدار، کوشکک لوله سیاه 40 میلیمتر ضخامت 4.85 درزدار، کفدهک لوله سیاه 40 میلیمتر ضخامت 5 درزدار، پر زیتون لوله سیاه 40 میلیمتر ضخامت 5.4 درزدار، دهقانان لوله سیاه 40 میلیمتر ضخامت 5.6 درزدار، شهید آباد لوله سیاه 40 میلیمتر ضخامت 6 درزدار، دوبرجی لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 1.4 درزدار، ماه فرخان لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 1.5 درزدار، کت گنبد لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 1.6 درزدار، وراوی لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 1.75 درزدار، بیغرد لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 1.8 درزدار، جنت شهر لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، ارد لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، ده پاگاه لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، مورکی لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، صحرا رود لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، شهنان لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، میشان علیا لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، تادوان لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، محمد آباد لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 3.65 درزدار، خرم مکان لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 3.8 درزدار، چهار طاق لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 4 درزدار، گل کویه لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 4.37 درزدار، کره طاوی لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 4.5 درزدار، قطب آباد لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 4.85 درزدار، محمله لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 5 درزدار، علویه لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 5.4 درزدار، کدنج لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 5.6 درزدار، بند امیر لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 6 درزدار، بانش لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 6.35 درزدار، ارودان علیا لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 7.11 درزدار، خانیمن لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 1.4 درزدار، چهل چشمه لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 1.5 درزدار، ایج لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 1.6 درزدار، دولت آباد لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 1.75 درزدار، عماد ده لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 1.8 درزدار، مجد آباد لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، شهر پیر لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، فیشور لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، سورمق لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، بابا منیر لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، ریچی لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، کمارج لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، دولت آباد لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، زیر آب لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 3.65 درزدار، شهرمیان لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 3.8 درزدار، توجردی لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 4 درزدار، مهر لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 4.37 درزدار، قشلاق لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 4.5 درزدار، دهنو مقیمی لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 4.85 درزدار، جشنیان لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 5 درزدار، خانه زنیان لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 5.4 درزدار، احمد آباد لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 5.6 درزدار، زینل آباد لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 6 درزدار، مزرعه پهن لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 6.35 درزدار، قلعه بیابان لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 7.11 درزدار، مزایجان لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 1.5 درزدار، بلغان لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 1.6 درزدار، جره لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 1.75 درزدار، چاه ورز لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 1.8 درزدار، سروستان لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، دریس لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، سیمکان لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، ششده لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، رامجرد لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، دادین علیا لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، بیدک لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، سید حسین لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، نوبندگان لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 3.65 درزدار، فهلیان علیا لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 3.8 درزدار، شهرک امام خمینی لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 4 درزدار، مهارلو لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 4.37 درزدار، فتح آباد لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 4.5 درزدار، مهرنجان لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 4.85 درزدار، کوه سبز لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 5 درزدار، شاغون لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 5.4 درزدار، شاه محمدی لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 5.6 درزدار، سفلی لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 6 درزدار، اسیر لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 6.35 درزدار، بیضا لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 7.11 درزدار، کوشک هزار لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 1.6 درزدار، سلطان آباد لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 1.75 درزدار، علامرودشت لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 1.8 درزدار، سیگار لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، ده فیش لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، کمهر لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، گرمه لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، مادوان لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، کنار تخته لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، کوره لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، حسن آباد لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، گله دار لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 3.65 درزدار، جایدشت لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 3.8 درزدار، ده شیب لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 4 درزدار، جوزکنگری لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 4.37 درزدار، تل بارگاه لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 4.5 درزدار، زنگی آباد لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 4.85 درزدار، بید زرد سفلی لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 5 درزدار، نرگس زار لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 5.4 درزدار، رستاق لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 5.6 درزدار، سنگ چارک لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 6 درزدار، آهنگری لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 6.35 درزدار، احمد آباد لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 7.11 درزدار، خیرگو لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 1.75 درزدار، اسماعیل آباد لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 1.8 درزدار، مهرنجان لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، خبریز لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، نودان لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، آباده لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، آباده طشک لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، اردکان لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، ارسنجان لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، استهبان لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، اشکنان لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 3.65 درزدار، افزر لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 3.8 درزدار، اقلید لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 4 درزدار، امام شهر لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 4.37 درزدار، اوز لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 4.5 درزدار، ایزد خواست لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 4.85 درزدار، بابامنیر لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 5 درزدار، بالاده لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 5.4 درزدار، بنارویه لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 5.6 درزدار، بوانات لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 6 درزدار، جهرم لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 6.35 درزدار، حاجی آباد لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 7.11 درزدار، حسامی لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 1.8 درزدار، خاوران لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، خرامه لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، خشت لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، خنج لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، خور لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، خومه زار لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، داراب لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، دبیران لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، دژکرد لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 3.65 درزدار، زاهد شهر لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 3.8 درزدار، زرقان لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 4 درزدار، سده لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 4.37 درزدار، سروستان لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 4.5 درزدار، سعادت شهر لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 4.85 درزدار، سلطان شهر لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 5 درزدار، سیدان لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 5.4 درزدار، شهر جدید صدرا لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 5.6 درزدار، شیراز لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 6 درزدار، صغاد لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 6.35 درزدار، صفا شهر لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 7.11 درزدار، فراشبند لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، فسا لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، فیروزآباد لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، قادرآباد لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، قائمیه لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، قره بلاغ لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، قطرویه لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، قیر لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، کارزین لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 3.65 درزدار، کازرون لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 3.8 درزدار، کامفیروز لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 4 درزدار، کره ای لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 4.37 درزدار، کوار لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 4.5 درزدار، کوپن لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 4.85 درزدار، گراش لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 5 درزدار، لار لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 5.4 درزدار، لامرد لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 5.6 درزدار، مادرسلیمان لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 6 درزدار، مبارک آباد لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 6.35 درزدار، مرودشت لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 7.11 درزدار، مشکان لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 7.8 درزدار، مصیری لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 8 درزدار، میانشهر لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 4 درزدار، میمند لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 4.37 درزدار، نوجین لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 4.5 درزدار، نورآباد لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 4.85 درزدار، نی ریز لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 5 درزدار، هماشهر لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 5.4 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 5.6 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 6 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 6.35 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 7.11 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 7.8 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 8 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 8.4 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 8.8 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 9 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 9.5 درزدار، لوله سیاه 250 میلیمتر ضخامت 6.35 درزدار، لوله سیاه 250 میلیمتر ضخامت 7.11 درزدار، لوله سیاه 250 میلیمتر ضخامت 7.8 درزدار، لوله سیاه 250 میلیمتر ضخامت 8 درزدار، لوله سیاه 250 میلیمتر ضخامت 8.4 درزدار، لوله سیاه 250 میلیمتر ضخامت 8.8 درزدار، لوله سیاه 250 میلیمتر ضخامت 9 درزدار، لوله سیاه 250 میلیمتر ضخامت 9.5 درزدار، لوله سیاه 250 میلیمتر ضخامت 10 درزدار، لوله سیاه 250 میلیمتر ضخامت 10.3 درزدار، لوله سیاه 300 میلیمتر ضخامت 6.35 درزدار، لوله سیاه 300 میلیمتر ضخامت 7.11 درزدار، لوله سیاه 300 میلیمتر ضخامت 7.8 درزدار، لوله سیاه 300 میلیمتر ضخامت 8 درزدار، لوله سیاه 300 میلیمتر ضخامت 8.4 درزدار، لوله سیاه 300 میلیمتر ضخامت 8.8 درزدار، لوله سیاه 300 میلیمتر ضخامت 9 درزدار، لوله سیاه 300 میلیمتر ضخامت 9.5 درزدار، لوله سیاه 300 میلیمتر ضخامت 10 درزدار، لوله سیاه 300 میلیمتر ضخامت 10.3 درزدار، لوله سیاه 300 میلیمتر ضخامت 11.1 درزدار

لامرد ، خرامه ، مرودشت ، بوانات ، داراب ، سروستان ، فسا ، لارستان ، زرین دشت ، نی ریز ، جهرم ، پاسارگاد ، کازرون ، شیراز ، سپیدان ، خرم بید ، ارسنجان ، آباده ، فیروز آباد ، گراش ، اقلید ، خنج ، کوار ، فراشبند ، استهبان ، مهر ، ممسنی ، رستم ، قیروکارزین ،

فارس

قیمت لوله سیاه فارس 1,507,193 ریال رتبه 2.4 از 808 رأی.

لوله کش اب صنعتی میگردم اصفهان نوین بافت بگید بهتر. قیمت لوله 6 API گاز امروز چنده قیمت لوله 6 API گاز امروز چنده نه سپاهان. قیمت رو می خواستم قیمت رو می خواستم قیمت شهر شوط -اذر بایجان غربی ببخشید 1/2 می خواستیم . لوله فولادی سیاه درزدار 1.1/2قیمت؟ قیمت لوله فولادی سیاه درزدار 1.1/2 درزدار با قطر نامی 65 جهت استعلام قیمت. قيمت لوله سياه دو اينچ با ضخامت ٣/٥ ميليمترو ميخواستم. قیمت لوله های گلخانه. درزدار کیلویی چنده سرکار 2.35درزدار خودتو درزدار ندارید. لوله 3 اینچ ضخامت 2 میل قیمت لطفا؟ سیاه. و وقتتون بخیر برای اجرای حصار کشی از سایز 45 میخوام استفاده بکنم شاخه هاس چند متری هستش ؟ . برای اتصال به سوپر پایپ تبدیل دارید؟ تبدیل درزدار 2 اینچ به 32 میلیمتر. قیمت PIPE 219*10*6000 رو میخواستم بدونم . قیمت میخواستم مرسی حتما لوله سایز 25 میل به ضخامت 0.5 میل میخواستم حدود 1 اینچ درزدار به ضخامت زیر 1میل سپاس از لطف شما. فروش لوله سیاه لوله در اراک .

لوله برای کرکره های برقی سایز 11 قیمت لطفا تعداد20 حداقل لوله سیاه

با لوله ارومیه استاندارد گاز کیلویی چنده وزن سه چقدره لوله فروش م درز دار سیا ه استاندارد. لول سیاه میخواستم 5 سانتی. 25 شاخه ای چند. وقت بخیر.مشخصات فنی درزدار سمنان رو میخوام. قیمت درزدار به صورت عمده قیمت درزدار به صورت عمده . قیمت مانیسمان رده 40 رو میخوام میتونم لیست قیمت لوله های سیاه مانیسمان بدون درز رو داشت باشم؟ لوله فولادی سیاه مانیسمان رده 40 منا. 4 اینچ درز دار به مقدار 100 شاخه . علیکم قیمت چاپ سبز چنده؟ قیمت اهواز را خواستم. لوله اب چامتورکشاورزی متری چند است 6 متری است . قیمت با اندازه های 6و 4 و 3 و 2 را به طور جدا برایم ارسال نمایید. ممنون. قیمت لوله سیاه لوله نمره 7 با ضخامت دو میل قیمت میخوایتم پایه تابلو معابر میخواستم. فروشنده هستم در شهرستان جدول قیمت خرید لوه گاز خانگی واداری درزدار سپاهان . وقت بخیر.تفاوت ظاهری و APi در چیه؟.

جدول وزنی لوله سیاه بدون درز رده 40 رو میخوام

برای ساخت پایه فلزی به لوله نیاز داریم صنعتی. و قطر 3 و ضخامت 2.5 سیاه فلزی. فولادی سایز 16 اینچ قطر 8 میل میخوام. بنده مقداری لوله 6 اینچ برای چاه کشاورزی لازم دارم لوله آب چاه داخل لوله جدار میخواهید قیمت بدید یا نه؟ 6 اینج. قیمت لوله آهن 2.5 اینچ با ضخامت 2.5 میل میخوام قیمت 2.5 اینچ با ضخامت 2.5 میلی متر میخواستم من تماس بگیرم. کالای زیر مورد نیازه و گالوانیزه برای اب. 3 و 5 اینچ شاخه ای چنده جهت باکس بندی دام نیاز دارم. لوله میخوام به ضخامت 20 میل به قطر 0 و طول متر ضخامت 20 میل قطر 80 طول 8 ضخامت 20 میلیمتر قطر 80 ب. خرید لوله سیاه برای سازه گلخانه احتیاج به داریم از کجا خریداری کنیم که برامون ارزون تموم بشه؟. 4 اینچ سبک میخاستم قیمت. لوله رده 80 اانچ چه قیمت 11نچ رده 80 لازم دارم اصفهان شماره تماس بفرمایید لوله سیه منظورم هست. قیمت لوله فلزی 6 اینچ 150 میل رو میخواستم 150 میل 6 اینچ. با ضخامت 5 میل تحمل فشار استاندارد تا چند بار را دارد؟.

قیمت لوله سیاه درز دار 4 اینچ ضخامت3.8 رو میخاستم با وزن تقریبی 66 کیلو هر شاخه

مصرف کننده هستم لوله دست دوم8اینچ میخواستم لوله درزدارسیاه 8اینچ نام آور. لوله 800 میلیمتری 5 میلیمتری دست دوم دارید فلزی درزدار سیاه 5 یا 6 میلیمتری. دنبال اسناد خزانه 4 ساله خخخخ اون تو کونتون برای قیمت لوله تون نه چون موبایلم برای طلب فروختم چی شد کرمانشاه هم بده. درخواست سنگین. لیست قیمتهای لوله گازی خانگی را می خواستم باتشکر من فروشندم می خام خریدکنم قیمت لوله هارومی خواستم لوله درزدارسیاه.

لوله سیاه فارس
لوله سیاه فارس لوله های فولادی جوشی درز مستقیم یا درز اسپیرال که در بازار به لوله سیاه شناخته میشوند لوله سیاه فارس

لوله سیاه فارس لوله های فولادی جوشی درز مستقیم یا درز اسپیرال که در بازار به لوله سیاه شناخته میشوند قیمت لوله سیاه فارس

لوله سیاه چیست؟

فروش لوله سیاه در فارس

کانال بازار لوله
لوله سیاه

پخش عمده لوله سیاه در فارس
تلفن تماس: 09033669992 - 09033669994

لیست قیمت لوله سیاه
قیمت لوله سیاه

لوله سیاه

لوله و اتصالات فارس

ثبت سفارش خرید لوله سیاه:

  • خریدار لوله سیاه
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله سیاه

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله سیاه هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله سیاه فارس - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در شیراز لوله های فولادی جوشی درز مستقیم یا درز اسپیرال که در بازار به لوله سیاه شناخته میشوند

قیمت انواع لوله سیاه

لوله سیاه سیاه لوله های فولادی لوله های فولادی فولادی لوله های های

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 1,007,990 ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16557
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده XXS مانیسمان 9.7 میل 4,661,953ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16555
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 160 مانیسمان 6.35 میل 3,365,966ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16553
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 80 مانیسمان 4.85 میل 2,681,973ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16551
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده XS مانیسمان 4.85 میل 2,681,973ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16549
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 40 مانیسمان 3.56 میل 2,033,980ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16547
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده STD مانیسمان 3.56 میل 2,033,980ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16545
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 30 مانیسمان 2.9 میل 1,721,983ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16543
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.77 میل 1,619,984ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16541
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 80S مانیسمان 4.55 میل 1,973,980ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16539
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 40S مانیسمان 3.38 میل 1,529,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16537
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.77 میل 1,277,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16535
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 797,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16533
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده XXS مانیسمان 9.09 میل 3,269,967ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16531
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 160 مانیسمان 6.35 میل 2,543,975ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16529
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 80 مانیسمان 4.55 میل 1,943,981ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16527
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده XS مانیسمان 4.55 میل 1,943,981ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16525
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 40 مانیسمان 3.38 میل 1,499,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16523
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده STD مانیسمان 3.38 میل 1,499,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16521
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 30 مانیسمان 2.41 میل 1,307,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16519
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.77 میل 1,253,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16517
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.91 میل 1,343,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16515
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.87 میل 1,025,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16513
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.11 میل 785,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16511
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 623,994ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16509
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده XXS مانیسمان 7.82 میل 2,183,978ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16507
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 160 مانیسمان 5.56 میل 1,739,983ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16505
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.9 میل 1,319,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16503
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.9 میل 1,319,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16501
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.87 میل 1,013,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16499
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.87 میل 1,013,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16497
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 30 مانیسمان 2.41 میل 863,991ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16495
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.11 میل 767,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16493
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.73 میل 989,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16491
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.77 میل 779,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16489
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.11 میل 605,994ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16487
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 491,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16485
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده XXS مانیسمان 7.47 میل 1,529,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16483
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 160 مانیسمان 4.78 میل 1,169,988ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16481
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.73 میل 971,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16479
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.73 میل 971,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16477
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.77 میل 761,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16475
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.77 میل 761,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16473
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.85 میل 671,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16471
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.11 میل 599,994ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16469
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.2 میل 671,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16467
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.31 میل 515,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16465
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 10S مانیسمان 1.65 میل 383,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16463
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.2 میل 659,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16461
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.2 میل 659,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16459
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.31 میل 503,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16457
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.31 میل 503,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16455
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.85 میل 419,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16453
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 10 مانیسمان 1.65 میل 377,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16451
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.02 میل 491,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16449
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.24 میل 383,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16447
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 10S مانیسمان 1.65 میل 305,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16445
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.02 میل 479,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16443
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.02 میل 479,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16441
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.24 میل 377,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16439
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.24 میل 377,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16437
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.85 میل 323,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16435
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 10 مانیسمان 1.65 میل 293,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16433
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 80S مانیسمان 2.41 میل 287,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16431
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 40S مانیسمان 1.73 میل 215,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16429
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 10S مانیسمان 1.24 میل 167,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16427
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 80 مانیسمان 2.41 میل 281,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16425
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده XS مانیسمان 2.41 میل 281,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16423
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 40 مانیسمان 1.73 میل 221,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16421
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده STD مانیسمان 1.73 میل 221,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16419
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.45 میل 191,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16417
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 10 مانیسمان 1.24 میل 167,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16415
شرکت های تولید کننده لوله سیاه

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

نظرات کاربران در مورد لوله سیاه فارس - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در شیراز

لوله سیاه فارس - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در شیراز. لوله مانیسمان چینی لوله های فولادی بدون درز ساخت چین. لوله مانیسمان توبوس اسپانیا لوله های فولادی بدون درز ساخت شرکت توبوس اسپانیا. لوله مانیسمان رومانی لوله های فولادی بدون درز ساخت رومانی. لوله مانیسمان اکراین لوله های فولادی بدون درز ساخت اکراین. لوله داربستی دست دوم لوله های فولادی مخصوص سازه های داربستی. لوله استیل 201 لوله های فولادی ضد زنگ از جنس آلیاژ استیل 201. خط تولید لوله سیاه تجهیزات دستگاه تولید لوله های فولادی آهن سیاه. لوله BS 1387 لوله های فولادی درزدار جوشی تا 6 اینچ با کاربرد های ساختمانی با سه کلاس وزنی سبک، متوسط و سنگین. لوله فولادی BS لوله های فولادی که اغلب در لوله کشی های تأسیساتی ساختمان و سیستم های بخار استفاده می شوند. لوله DIN 2441 لوله های فولادی سنگین وزن تا 6 اینچ مطابق با استاندارد ISIRI 3360 ایران. لوله DIN 2440 لوله های فولادی وزن متوسط مطابق با استاندارد ISIRI 3360 ایران تا 6 اینچ. لوله فولادی DIN لوله های فولادی با متریال ST33 و ST37 (با کربن پایین) که مصارف خانگی و ساختمانی مثل لوله کشی گاز منازل را دارند طبق استاندارد. لوله ASTM A312 استنلس استیل لوله های فولادی ضد زنگ استیل (آلیاژ فولاد، کروم، نیکل و مولیبدن) در گرید های 304، 316 و 321 مقاوم در برابر خوردگی. لوله ASTM A335 لوله های فولادی بدون درز مانیسمان قابل استفاده در دماهای بسیار بالا در گرید های مختلف تا 24 اینچ. لوله ASTM A179 آتشخوار لوله های فولادی بدون درز مانیسمان جهت مصارف لوله کشی های دمای بالا و تماس مستقیم با آتش مورد استفاده در مبدل های گرمایی و کندانسورهای بخار تا. لوله ASTM A178 آتشخوار لوله های فولادی درز دار جوشی جهت مصارف لوله کشی های دمای بالا و تماس مستقیم با آتش مورد استفاده در مبدل های گرمایی و کندانسورهای بخار تا 5 این. لوله ASTM A106 لوله های فولادی مانیسمان (بدون درز) مورد استفاده در پالایشگاهها و پتروشیمی ها تا 48 اینچ جهت مصارف سرمایش، خمش و جوشکاری. لوله ASTM A53 لوله های فولادی مورد استفاده در پالایشگاهها و پتروشیمی ها جهت مصارف سرمایش، خمش و جوشکاری تا 26 اینچ. لوله های فولادی لوله هایی که از آهن ساخته شده اند مثل گالوانیزه، مانیسمان، سیاه و لوله مبلی. لوله گالوانیزه سرد لوله های فولادی آبکاری شده در دمای پایین بوسیله الکترولیز فلز روی. لوله گالوانیزه گرم لوله های فولادی که به روش گالوانیزاسیون گرم پوشش دار شده اند. کپ فولادی درپوش جوشی لوله های فولادی. لوله مانیسمان لوله های فولادی بدون درز که طبق استاندارد های ASME و API آمریکا تولید می شوند. لوله گالوانیزه لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود. لوله گاز رسانی لوله های فولادی یا پلی اتیلن مورد استفاده در خطوط انتقال گاز.

RSS