دنبال چه میگردید؟

بازار لوله اسپیرال مازندران - فروش لوله اسپیرال و انواع لوله در ساری

کارخانه تولید کننده لوله اسپیرال مازندران - فروش لوله اسپیرال و انواع لوله در ساری - استعلام قیمت لوله اسپیرال مازندران - فروش لوله اسپیرال و انواع لوله در ساری

بورخیل لوله اسپیرال فولادی، چایباغ لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 6.35 میل، پنبه چوله پائین لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 7.11 میل، گل نشین لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 7.8 میل، پائین دسته رکن کلا لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 8 میل، خراط کلا لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 8.4 میل، سی سرا لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 8.8 میل، آهنگرکلا لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 9 میل، فیروزکلای وسطی لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 9.5 میل، بابل پشت لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 10 میل، پائین گنج افروز لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 10.3 میل، گویتر لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 11.1 میل، ماکران لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 12 میل، تاکر لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 6.35 میل، کاردگر محله لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 7.11 میل، نظام آباد لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 7.8 میل، طویر لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 8 میل، سوته لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 8.4 میل، کوتنا لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 8.8 میل، خشکرود لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 9 میل، زرندین سفلی لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 9.5 میل، کلوده لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 10 میل، مرانده لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 10.3 میل، چمستان لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 11.1 میل، فیروزکنده لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 12 میل، لاریم لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 12.5 میل، باقر تنگه لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 5 میل، خالخیل لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 5.4 میل، سنگتاب لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 5.6 میل، واحد لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 6 میل، رئیس آباد لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 6.35 میل، ایزدشهر لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 7.11 میل، رئیس کلا لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 7.8 میل، بالا مرزبال لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 8 میل، نیالا لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 8.4 میل، دراز کلا لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 8.8 میل، خلیل شهر لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 9 میل، گالش محله لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 9.5 میل، میر شمس الدین لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 10 میل، چارز لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 10.3 میل، شیخ کلی لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 11.1 میل، آزادمون لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 12 میل، خورشید کلاه لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 12.5 میل، ازباران لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 12.7 میل، نارنج بن لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 5 میل، نجار کلا جدید لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 5.4 میل، هچی رود لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 5.6 میل، پائین هولار لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 6 میل، پول لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 6.35 میل، لمراسک لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 7.11 میل، اتو لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 7.8 میل، قلعه پایان لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 8 میل، گل خیل لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 8.4 میل، دارابکلا لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 8.8 میل، قلعه گردن لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 9 میل، موسی آباد لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 9.5 میل، سمسکنده علیا لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 10 میل، بی نمد لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 10.3 میل، سنگده لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 11.1 میل، سلیاکتی لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 12 میل، ریگ چشمه لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 12.5 میل، بائیجان لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 12.7 میل، زرگر محله لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 14 میل، سنگتراشان لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 5.4 میل، اندرور لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 5.6 میل، کیاسر لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 6 میل، تمشکل لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 6.35 میل، ترک کلا لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 7.11 میل، عزیزک لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 7.8 میل، سفید چاه لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 8 میل، زیارت کلا لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 8.4 میل، اسلام آباد لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 8.8 میل، طوسکلا لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 9 میل، شیب آبندان لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 9.5 میل، شرفدار کلاه لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 10 میل، شورمست رودبار لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 10.3 میل، بنفشه ده لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 11.1 میل، گلیرد لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 12 میل، استخر پشت لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 12.5 میل، تازه آباد لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 12.7 میل، سخت سر (میان لات ) لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 14 میل، قادی محله لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 14.27 میل، اسبوکلا لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 5.4 میل، خط آهی لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 5.6 میل، سید محله لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 6 میل، زاغمرز لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 6.35 میل، ایسی کلا لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 7.11 میل، لله بند لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 7.8 میل، خوش رودپی لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 8 میل، قادیکلا بزرگ لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 8.4 میل، بلده لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 8.8 میل، جنت رودبار لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 9 میل، بیشه کلا لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 9.5 میل، جامخانه لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 10 میل، طبق ده لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 10.3 میل، شهید آباد لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 11.1 میل، فرح آباد لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 12 میل، شارقلت لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 12.5 میل، کردیچال لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 12.7 میل، تمل لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 14 میل، پائین احمد چاله پی لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 14.27 میل، رزکه لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 16 میل، کاسیگر محله لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 5.6 میل، سرخکلا لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 6 میل، سلطان محمد طاهر لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 6.35 میل، رکابدار کلا لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 7.11 میل، سرخرود لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 7.8 میل، کترا لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 8 میل، ولیکستان لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 8.4 میل، دشت نظیر لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 8.8 میل، پیل لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 9 میل، فیروزجاه ثابت لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 9.5 میل، تلمادره لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 10 میل، تازه آباد لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 10.3 میل، قادیکلا ارطه لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 11.1 میل، کلیج خیل لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 12 میل، گلوگاه لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 12.5 میل، گتاب لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 12.7 میل، بیشه بنه لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 14 میل، سلیمان آباد لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 14.27 میل، کجور لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 16 میل، یوج لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 6.35 میل، بندار خیل لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 7.11 میل، کوهستان لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 7.8 میل، آلاشت لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 8 میل، آمل لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 8.4 میل، ارطه لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 8.8 میل، امیر کلا لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 9 میل، ایزد شهر لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 9.5 میل، بابل لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 10 میل، بابلسر لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 10.3 میل، بهشهر لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 11.1 میل، بهنمیر لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 12 میل، پایین هولار لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 12.5 میل، پل سفید لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 12.7 میل، تنکابن لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 14 میل، جویبار لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 14.27 میل، چالوس لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 16 میل، دابودشت لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 6.35 میل، رامسر لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 7.11 میل، رستمکلا لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 7.8 میل، رویان لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 8 میل، رینه لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 8.4 میل، زیرآب لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 8.8 میل، ساری لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 9 میل، سلمان شهر لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 9.5 میل، سورک لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 10 میل، شیرگاه لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 10.3 میل، شیرود لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 11.1 میل، عباس آباد لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 12 میل، فریدونکنار لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 12.5 میل، فریم لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 12.7 میل، قائم شهر لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 14 میل، کتالم و سادات شهر لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 14.27 میل، کلارآباد لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 16 میل، کلاردشت لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 6.35 میل، کوهی خیل لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 7.11 میل، کیاکلا لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 7.8 میل، گزنک لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 8 میل، گلوگاه لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 8.4 میل، محمود آباد لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 8.8 میل، مرزن آباد لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 9 میل، مرزیکلا لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 9.5 میل، نشتارود لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 10 میل، نکا لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 10.3 میل، نور لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 11.1 میل، نوشهر لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 12 میل، هادی شهر لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 12.5 میل، هچیرود لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 6.35 میل، لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 7.11 میل، لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 6.35 میل، لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 7.11 میل، لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 6.35 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 7.11 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 6.35 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 7.11 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 6.35 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 7.11 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 7.11 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 7.11 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 7.11 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 16 میل

سوادکوه شمالی ، ساری ، سیمرغ ، عباس آباد ، آمل ، بابلسر ، بابل ، چالوس ، میاندورود ، نور ، فریدونکنار ، قائم شهر ، نکا ، محمود آباد ، جویبار ، کلاردشت ، گلوگاه ، بهشهر ، رامسر ، تنکابن ، نوشهر ، سواد کوه ،

مازندران

قیمت لوله اسپیرال مازندران 33,200 ریال رتبه 2.4 از 307 رأی.

نمونه خارجی هم داره وارد هم میشه یا اینکه فقط تولید داخل موجوده متاسفانه تلفنم دم دست نیست واردات . لازم دارم قطر داخلی 140 cm , ضخامت 1 cm st 37 ترجیحا یک شاخه 12 متری. بزرگترین سایز چند اینچ هست؟. لوله 80 اینچ اسپیرال ضخامت 18 یا 20میل موجود دارید فولادی 80 اینچ ضخامت 20 میل. ، لوله 24"پنج میل اسپیرال موجودی دارد خریدار هستم ، بیست و چهار اینچ موجودی دارید ضخامت پنج میل لوله آهن. فولادی با قر خارجی 1422و ضخامت 12/7 قطر خارجی1422میلیکنر ضخامت 12/7 بطول 12/5 متر فولاد st37 مورد نیاز است اصفهان. قیمت 16 و 20 هر متر طول چقدر هست؟ 16 و 20 اینچ بله ولی الان زمان مناسبی برای تماس نیست. 600 دارید؟. قیمت 245اینچ اره هست ایران بازم شماره داری بدی. 1600میل با گوشت 16 تا 20 میلیمتر فولادی63 اینچ ضخامت 18 میل شرکت صدرا ساروج. چند نوع داریم؟؟؟؟؟؟. قیمت لوله فلزی 48 اینچ فولادی 48 اینچ ضخامت 7.11 میل. فروش لوله اسپیرال قطر 2 متر وجنس a516 gr 70 l,[,n nhvdn ? 80 اینچ ضخامت 14میل.

قیمت لوله اسپیرال میخواستم لوله اسپیرال 50 اینچ ورق 8 میل

قیمت 700 میلیمتری. 500 قیمت میخواستم. لطفاً قیمت 28 اینچ 10 میل ضخامت رو اعلام کنید خرید 3شاخه 10میل ضخامت. . با ورق به ضخامت 1/5 میلیمتر سایز 8 اینچ. 4 بار میخواستیم پلی اتیلن 1000. 7 شاخه لوله آتش خوار می خواستم 8.3 20 اینچ و 2 متر 40 اینچ اصفهان ممنون از لطفتون. قیمت 72 اینچ ضخامت 8 میل میخواستم. فولادی فولادی 8 اینچ ضخامت 25 میل اصفهان. قیمت فولادی 48 رو می خواستم ضخامت 8 میل این تولید کننده ها فولادی 48 اینچ ندارند!. قیمت 800 م م با ضخامت 8 م م میخوام ؟. قیمت لوله اسپیرال ال قیمتش چنده ؟ ؟. قیمت دستگاه لوله فنری اسپیرال. باقطرصدو چهل اینچ وضخامت سی میلیمتر در بازار ایران موجود است؟ 140اینچ ضخامت 30میلیمتر اصفهان.

با قیمت لوله اسپیرال قطر160 و قطر 110 رو میخواستم.ممنون قیمت لوله اسپیرال قطر160و 110 36 اینچ 10 میل

لوله فولادی 1000 میلیمتر میخواستم 4 شاخه ترجیحا 10 میل فولادی 40 اینچ ضخامت 10 میل. بنده قیمت لوله 42 اینچ اسپیرال 12 متری رو میخواستم ضخامت لوله 12 میل . 14" با ضخامت 4 سانتیمتر واسه دودکش میخوام. قیمت لوله میخواستم 12 اینچ اصفهان 12 انیچ 8 میل. با قیمت فولادی به گوشت 10 میل و قطر 65 سانت و 35 سانت با گوشت 6 میل چقدر می باشد. 72 اینچ ضخامت 12 میل موجود دارید؟ . وقت بخیر قیمت گسکتهای اسپیرال وند را میخواستم. گسکیت اسپیرال وند منظورمه نه . کانال اسپیرال گرد قطر 5 اینچ دارید کانال اسپیرال هوا 5 اینچ ضخامت 0.6. خرید لوله اسپیرال قیمت 8میل 12 متری میخواستم؟. بنده ساکن لاهیجان هستم وتصمیم دارم دریک کارگاه تولیدی موادغذائی هوای رطوبی متصاعدشده ازدیگ های پخت رابالوله های اسپیرال مناسب ازسالن . لطفا قیمت هر متر mm500 به ضخامت8و10mmرابفرمایید هر متر طول لو له اسپیرال . ، قیمت 36 اینچ قطر 10 میلیمتر کیلویی چند است؟ . خریدار هستم جهت پروژه همان ضخامت 9/5 را لطف کنید بفرمایید ای بابا ، سوال وجواب. میخواهم واردبخش تولید بشوم وضعیت بازار خرید و فروش لدله اسپرال را جویا هستم.

لوله فولادی چهل انچ لوله اسپیرال از افغانستان کابل

قیمت هر کیلو 1800 میلیمتر به ضخامت 15 میلیمتر برای استعلام قیمت مناقصه نیاز دارم فولادی 72 اینچ ضخامت 15 میلیمتر. خسته نباشید. شما دفتر فروش شرکت اسپیرال تبریز هستید لطفا تلفن تماس بدید .

لوله اسپیرال مازندران
لوله اسپیرال مازندران لوله ای که بوسیله فنری کردن یا مارپیچ کردن یک ورق (فلزی یا پلیمری) و جوش دادن لبه های ورق ساخته میشود لوله اسپیرال مازندران

لوله اسپیرال مازندران لوله ای که بوسیله فنری کردن یا مارپیچ کردن یک ورق (فلزی یا پلیمری) و جوش دادن لبه های ورق ساخته میشود قیمت لوله اسپیرال مازندران

لوله اسپیرال چیست؟

فروش لوله اسپیرال در مازندران

کانال بازار لوله
لوله اسپیرال

پخش عمده لوله اسپیرال در مازندران
تلفن تماس: 09116811951-01133116859

لیست قیمت لوله اسپیرال
قیمت لوله اسپیرال

لوله اسپیرال

لوله و اتصالات مازندران

ثبت سفارش خرید لوله اسپیرال:

  • خریدار لوله اسپیرال
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله اسپیرال

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله اسپیرال هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله اسپیرال مازندران - فروش لوله اسپیرال و انواع لوله در ساری لوله ای که بوسیله فنری کردن یا مارپیچ کردن یک ورق (فلزی یا پلیمری) و جوش دادن لبه های ورق ساخته میشود

قیمت انواع لوله اسپیرال

اسپیرال لوله اسپیرال لوله

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 10 اینچ 103,000 شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11176
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 8 اینچ 79,000شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11175
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 6 اینچ 61,000شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11174
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 5 اینچ 48,000شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11173
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 4 اینچ 38,000شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11172
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 3 اینچ 30,000شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11171
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 2 اینچ 21,000شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11170
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 15 اینچ 162,000شرکت آسایش آذربایجان9 آذر 97 3372-11169
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 12 اینچ 150,000شرکت آسایش آذربایجان9 آذر 97 3372-11168
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 10 اینچ 125,000شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11167
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 8 اینچ 96,000شرکت آسایش آذربایجان9 آذر 97 3372-11166
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 6 اینچ 74,000شرکت آسایش آذربایجان9 آذر 97 3372-11165
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 5 اینچ 59,000شرکت آسایش آذربایجان9 آذر 97 3372-11164
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 4 اینچ 48,000شرکت آسایش آذربایجان9 آذر 97 3372-11163
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 3 اینچ 38,500شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11162
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 2 اینچ 26,500شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11161
لوله ۱۶ درجه دو 2,950 آب آفرین سیستم4 تیر 96 3402-10592
پارسی پایپ (لوله های الیاف دار) 6 اینچ 30,000 طوس کاویان3 خرداد 96 575-10497
لوله 14 اینچ 8 میل 1,860,000 کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10458
لوله 14 اینچ 6 میل 1,420,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10457
لوله 14 اینچ 5 میل 1,180,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10456
لوله 12 اینچ 8 میل 1,720,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10455
لوله 12 اینچ 6 میل 1,260,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10454
لوله 12 اینچ 5 میل 1,060,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10453
لوله 12 اینچ 4 میل 880,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10452
لوله 10 اینچ 6 میل 1,120,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10451
لوله 10 اینچ 5 میل 930,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10450
لوله 10 اینچ 4 میل 750,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10449
لوله PEX-AL-PEX سایز 63 208,000 AnaCo - نگار آسیا2 ارديبهشت 96 1-10410
لوله PEX-AL-PEX سایز 25 43,500AnaCo - نگار آسیا2 ارديبهشت 96 1-10406
لوله PEX-AL-PEX سایز 16 17,200AnaCo - نگار آسیا2 ارديبهشت 96 1-10404
اسپیرال 160 الی 400 140,000,000 شرکت بازار لوله ایران7 مهر 95 2-5671
اسپیرال 63 الی 200 90,000,000شرکت بازار لوله ایران7 مهر 95 2-5670
اسپیرال 16 الی 63 40,000,000شرکت بازار لوله ایران7 مهر 95 2-5669
شرکت های تولید کننده لوله اسپیرال

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

نظرات کاربران در مورد لوله اسپیرال مازندران - فروش لوله اسپیرال و انواع لوله در ساری

لوله اسپیرال مازندران - فروش لوله اسپیرال و انواع لوله در ساری.

RSS