دنبال چه میگردید؟

بازار لوله اسپیرال فارس - فروش لوله اسپیرال و انواع لوله در شیراز

کارخانه تولید کننده لوله اسپیرال فارس - فروش لوله اسپیرال و انواع لوله در شیراز - استعلام قیمت لوله اسپیرال فارس - فروش لوله اسپیرال و انواع لوله در شیراز

شیخ عامر لوله اسپیرال فولادی، معزآباد جابری لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 6.35 میل، درودزن لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 7.11 میل، باغ صفا لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 7.8 میل، نصروان لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 8 میل، شوریجه لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 8.4 میل، کوشک قاضی لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 8.8 میل، بیرم لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 9 میل، خسویه لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 9.5 میل، نصیر آباد لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 10 میل، تم شولی لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 10.3 میل، دوزه لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 11.1 میل، نعیم آباد لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 12 میل، علی آباد لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 6.35 میل، انارستان لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 7.11 میل، نصر آباد لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 7.8 میل، بهرغان لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 8 میل، ترمان لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 8.4 میل، جیسقان لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 8.8 میل، داریان لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 9 میل، دوگان لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 9.5 میل، صفا شهر لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 10 میل، شورآب لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 10.3 میل، فدامی لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 11.1 میل، لطیفی لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 12 میل، بهمن لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 12.5 میل، صادقیه لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 5 میل، بالا ده لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 5.4 میل، خیر آباد توللی لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 5.6 میل، درز لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 6 میل، فدشکوئیه لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 6.35 میل، شهبازخانی لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 7.11 میل، کناره لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 7.8 میل، جوکان لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 8 میل، حیدر آباد لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 8.4 میل، باب انار لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 8.8 میل، خلیلی لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 9 میل، فداغ لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 9.5 میل، بورکی علیا لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 10 میل، خنجشت لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 10.3 میل، باغ لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 11.1 میل، سیف آباد لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 12 میل، گل برنجی لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 12.5 میل، طسوج لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 12.7 میل، آسپاس لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 5 میل، آویز لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 5.4 میل، مقابری لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 5.6 میل، رونیز لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 6 میل، خوزی لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 6.35 میل، کوهنجان لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 7.11 میل، فتح آباد لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 7.8 میل، ریز آب لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 8 میل، خسرو شیرین لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 8.4 میل، علی آباد ملک لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 8.8 میل، بکان لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 9 میل، گچگران لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 9.5 میل، بختاجرد لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 10 میل، کال لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 10.3 میل، باغان لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 11.1 میل، ده چاه لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 12 میل، فال لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 12.5 میل، لپوئی لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 12.7 میل، مشایخ لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 14 میل، دهرم لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 5.4 میل، دادنجان لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 5.6 میل، پاسخن لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 6 میل، مادر سلیمان لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 6.35 میل، میانده لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 7.11 میل، هرگان لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 7.8 میل، دهکویه لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 8 میل، بیدگل لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 8.4 میل، اکبر آباد لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 8.8 میل، ابوالوردی لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 9 میل، جرمشت بالا لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 9.5 میل، کلانی لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 10 میل، ایزدخواست لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 10.3 میل، جویم لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 11.1 میل، رحمت آباد لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 12 میل، مصیری لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 12.5 میل، هنگام لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 12.7 میل، ملای انبار لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 14 میل، کوشکک لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 14.27 میل، کفدهک لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 5.4 میل، پر زیتون لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 5.6 میل، دهقانان لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 6 میل، شهید آباد لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 6.35 میل، دوبرجی لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 7.11 میل، ماه فرخان لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 7.8 میل، کت گنبد لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 8 میل، وراوی لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 8.4 میل، بیغرد لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 8.8 میل، جنت شهر لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 9 میل، ارد لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 9.5 میل، ده پاگاه لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 10 میل، مورکی لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 10.3 میل، صحرا رود لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 11.1 میل، شهنان لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 12 میل، میشان علیا لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 12.5 میل، تادوان لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 12.7 میل، محمد آباد لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 14 میل، خرم مکان لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 14.27 میل، چهار طاق لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 16 میل، گل کویه لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 5.6 میل، کره طاوی لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 6 میل، قطب آباد لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 6.35 میل، محمله لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 7.11 میل، علویه لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 7.8 میل، کدنج لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 8 میل، بند امیر لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 8.4 میل، بانش لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 8.8 میل، ارودان علیا لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 9 میل، خانیمن لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 9.5 میل، چهل چشمه لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 10 میل، ایج لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 10.3 میل، دولت آباد لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 11.1 میل، عماد ده لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 12 میل، مجد آباد لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 12.5 میل، شهر پیر لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 12.7 میل، فیشور لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 14 میل، سورمق لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 14.27 میل، بابا منیر لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 16 میل، ریچی لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 6.35 میل، کمارج لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 7.11 میل، دولت آباد لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 7.8 میل، زیر آب لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 8 میل، شهرمیان لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 8.4 میل، توجردی لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 8.8 میل، مهر لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 9 میل، قشلاق لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 9.5 میل، دهنو مقیمی لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 10 میل، جشنیان لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 10.3 میل، خانه زنیان لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 11.1 میل، احمد آباد لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 12 میل، زینل آباد لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 12.5 میل، مزرعه پهن لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 12.7 میل، قلعه بیابان لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 14 میل، مزایجان لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 14.27 میل، بلغان لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 16 میل، جره لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 6.35 میل، چاه ورز لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 7.11 میل، سروستان لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 7.8 میل، دریس لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 8 میل، سیمکان لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 8.4 میل، ششده لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 8.8 میل، رامجرد لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 9 میل، دادین علیا لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 9.5 میل، بیدک لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 10 میل، سید حسین لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 10.3 میل، نوبندگان لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 11.1 میل، فهلیان علیا لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 12 میل، شهرک امام خمینی لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 12.5 میل، مهارلو لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 12.7 میل، فتح آباد لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 14 میل، مهرنجان لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 14.27 میل، کوه سبز لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 16 میل، شاغون لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 6.35 میل، شاه محمدی لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 7.11 میل، سفلی لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 7.8 میل، اسیر لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 8 میل، بیضا لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 8.4 میل، کوشک هزار لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 8.8 میل، سلطان آباد لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 9 میل، علامرودشت لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 9.5 میل، سیگار لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 10 میل، ده فیش لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 10.3 میل، کمهر لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 11.1 میل، گرمه لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 12 میل، مادوان لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 12.5 میل، کنار تخته لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 12.7 میل، کوره لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 14 میل، حسن آباد لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 14.27 میل، گله دار لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 16 میل، جایدشت لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 6.35 میل، ده شیب لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 7.11 میل، جوزکنگری لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 7.8 میل، تل بارگاه لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 8 میل، زنگی آباد لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 8.4 میل، بید زرد سفلی لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 8.8 میل، نرگس زار لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 9 میل، رستاق لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 9.5 میل، سنگ چارک لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 10 میل، آهنگری لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 10.3 میل، احمد آباد لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 11.1 میل، خیرگو لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 12 میل، اسماعیل آباد لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 12.5 میل، مهرنجان لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 12.7 میل، خبریز لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 14 میل، نودان لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 14.27 میل، آباده لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 16 میل، آباده طشک لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 6.35 میل، اردکان لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 7.11 میل، ارسنجان لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 7.8 میل، استهبان لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 8 میل، اشکنان لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 8.4 میل، افزر لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 8.8 میل، اقلید لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 9 میل، امام شهر لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 9.5 میل، اوز لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 10 میل، ایزد خواست لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 10.3 میل، بابامنیر لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 11.1 میل، بالاده لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 12 میل، بنارویه لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 12.5 میل، بوانات لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 12.7 میل، جهرم لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 14 میل، حاجی آباد لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 14.27 میل، حسامی لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 16 میل، خاوران لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 6.35 میل، خرامه لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 7.11 میل، خشت لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 7.8 میل، خنج لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 8 میل، خور لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 8.4 میل، خومه زار لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 8.8 میل، داراب لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 9 میل، دبیران لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 9.5 میل، دژکرد لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 10 میل، زاهد شهر لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 10.3 میل، زرقان لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 11.1 میل، سده لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 12 میل، سروستان لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 12.5 میل، سعادت شهر لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 12.7 میل، سلطان شهر لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 14 میل، سیدان لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 14.27 میل، شهر جدید صدرا لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 16 میل، شیراز لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 6.35 میل، صغاد لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 7.11 میل، صفا شهر لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 7.8 میل، فراشبند لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 8 میل، فسا لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 8.4 میل، فیروزآباد لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 8.8 میل، قادرآباد لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 9 میل، قائمیه لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 9.5 میل، قره بلاغ لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 10 میل، قطرویه لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 10.3 میل، قیر لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 11.1 میل، کارزین لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 12 میل، کازرون لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 12.5 میل، کامفیروز لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 12.7 میل، کره ای لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 14 میل، کوار لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 14.27 میل، کوپن لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 16 میل، گراش لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 6.35 میل، لار لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 7.11 میل، لامرد لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 7.8 میل، مادرسلیمان لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 8 میل، مبارک آباد لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 8.4 میل، مرودشت لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 8.8 میل، مشکان لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 9 میل، مصیری لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 9.5 میل، میانشهر لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 10 میل، میمند لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 10.3 میل، نوجین لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 11.1 میل، نورآباد لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 12 میل، نی ریز لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 12.5 میل، هماشهر لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 7.11 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 7.11 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 7.11 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 16 میل

لامرد ، خرامه ، مرودشت ، بوانات ، داراب ، سروستان ، فسا ، لارستان ، زرین دشت ، نی ریز ، جهرم ، پاسارگاد ، کازرون ، شیراز ، سپیدان ، خرم بید ، ارسنجان ، آباده ، فیروز آباد ، گراش ، اقلید ، خنج ، کوار ، فراشبند ، استهبان ، مهر ، ممسنی ، رستم ، قیروکارزین ،

فارس

قیمت لوله اسپیرال فارس 33,200 ریال رتبه 2.4 از 307 رأی.

قیمت لوله فلزی 48 اینچ فولادی 48 اینچ ضخامت 7.11 میل. نمونه خارجی هم داره وارد هم میشه یا اینکه فقط تولید داخل موجوده متاسفانه تلفنم دم دست نیست واردات . لازم دارم قطر داخلی 140 cm , ضخامت 1 cm st 37 ترجیحا یک شاخه 12 متری. بزرگترین سایز چند اینچ هست؟. لوله 80 اینچ اسپیرال ضخامت 18 یا 20میل موجود دارید فولادی 80 اینچ ضخامت 20 میل. ، لوله 24"پنج میل اسپیرال موجودی دارد خریدار هستم ، بیست و چهار اینچ موجودی دارید ضخامت پنج میل لوله آهن. فولادی با قر خارجی 1422و ضخامت 12/7 قطر خارجی1422میلیکنر ضخامت 12/7 بطول 12/5 متر فولاد st37 مورد نیاز است اصفهان. قیمت 16 و 20 هر متر طول چقدر هست؟ 16 و 20 اینچ بله ولی الان زمان مناسبی برای تماس نیست. 600 دارید؟. قیمت 245اینچ اره هست ایران بازم شماره داری بدی. 1600میل با گوشت 16 تا 20 میلیمتر فولادی63 اینچ ضخامت 18 میل شرکت صدرا ساروج. چند نوع داریم؟؟؟؟؟؟. فروش لوله اسپیرال قطر 2 متر وجنس a516 gr 70 l,[,n nhvdn ? 80 اینچ ضخامت 14میل.

قیمت لوله اسپیرال میخواستم لوله اسپیرال 50 اینچ ورق 8 میل

قیمت 700 میلیمتری. 500 قیمت میخواستم. لطفاً قیمت 28 اینچ 10 میل ضخامت رو اعلام کنید خرید 3شاخه 10میل ضخامت. . با ورق به ضخامت 1/5 میلیمتر سایز 8 اینچ. 4 بار میخواستیم پلی اتیلن 1000. 7 شاخه لوله آتش خوار می خواستم 8.3 20 اینچ و 2 متر 40 اینچ اصفهان ممنون از لطفتون. قیمت 72 اینچ ضخامت 8 میل میخواستم. فولادی فولادی 8 اینچ ضخامت 25 میل اصفهان. قیمت فولادی 48 رو می خواستم ضخامت 8 میل این تولید کننده ها فولادی 48 اینچ ندارند!. قیمت 800 م م با ضخامت 8 م م میخوام ؟. قیمت لوله اسپیرال ال قیمتش چنده ؟ ؟. قیمت دستگاه لوله فنری اسپیرال. باقطرصدو چهل اینچ وضخامت سی میلیمتر در بازار ایران موجود است؟ 140اینچ ضخامت 30میلیمتر اصفهان.

با قیمت لوله اسپیرال قطر160 و قطر 110 رو میخواستم.ممنون قیمت لوله اسپیرال قطر160و 110 36 اینچ 10 میل

لوله فولادی 1000 میلیمتر میخواستم 4 شاخه ترجیحا 10 میل فولادی 40 اینچ ضخامت 10 میل. بنده قیمت لوله 42 اینچ اسپیرال 12 متری رو میخواستم ضخامت لوله 12 میل . 14" با ضخامت 4 سانتیمتر واسه دودکش میخوام. قیمت لوله میخواستم 12 اینچ اصفهان 12 انیچ 8 میل. با قیمت فولادی به گوشت 10 میل و قطر 65 سانت و 35 سانت با گوشت 6 میل چقدر می باشد. 72 اینچ ضخامت 12 میل موجود دارید؟ . وقت بخیر قیمت گسکتهای اسپیرال وند را میخواستم. گسکیت اسپیرال وند منظورمه نه . کانال اسپیرال گرد قطر 5 اینچ دارید کانال اسپیرال هوا 5 اینچ ضخامت 0.6. خرید لوله اسپیرال قیمت 8میل 12 متری میخواستم؟. بنده ساکن لاهیجان هستم وتصمیم دارم دریک کارگاه تولیدی موادغذائی هوای رطوبی متصاعدشده ازدیگ های پخت رابالوله های اسپیرال مناسب ازسالن . لطفا قیمت هر متر mm500 به ضخامت8و10mmرابفرمایید هر متر طول لو له اسپیرال . ، قیمت 36 اینچ قطر 10 میلیمتر کیلویی چند است؟ . خریدار هستم جهت پروژه همان ضخامت 9/5 را لطف کنید بفرمایید ای بابا ، سوال وجواب. میخواهم واردبخش تولید بشوم وضعیت بازار خرید و فروش لدله اسپرال را جویا هستم.

لوله فولادی چهل انچ لوله اسپیرال از افغانستان کابل

قیمت هر کیلو 1800 میلیمتر به ضخامت 15 میلیمتر برای استعلام قیمت مناقصه نیاز دارم فولادی 72 اینچ ضخامت 15 میلیمتر. خسته نباشید. شما دفتر فروش شرکت اسپیرال تبریز هستید لطفا تلفن تماس بدید .

لوله اسپیرال فارس
لوله اسپیرال فارس لوله ای که بوسیله فنری کردن یا مارپیچ کردن یک ورق (فلزی یا پلیمری) و جوش دادن لبه های ورق ساخته میشود لوله اسپیرال فارس

لوله اسپیرال فارس لوله ای که بوسیله فنری کردن یا مارپیچ کردن یک ورق (فلزی یا پلیمری) و جوش دادن لبه های ورق ساخته میشود قیمت لوله اسپیرال فارس

لوله اسپیرال چیست؟

فروش لوله اسپیرال در فارس

کانال بازار لوله
لوله اسپیرال

پخش عمده لوله اسپیرال در فارس
تلفن تماس: 09033669992 - 09033669994

لیست قیمت لوله اسپیرال
قیمت لوله اسپیرال

لوله اسپیرال

لوله و اتصالات فارس

ثبت سفارش خرید لوله اسپیرال:

  • خریدار لوله اسپیرال
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله اسپیرال

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله اسپیرال هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله اسپیرال فارس - فروش لوله اسپیرال و انواع لوله در شیراز لوله ای که بوسیله فنری کردن یا مارپیچ کردن یک ورق (فلزی یا پلیمری) و جوش دادن لبه های ورق ساخته میشود

قیمت انواع لوله اسپیرال

اسپیرال لوله اسپیرال لوله

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 10 اینچ 103,000 شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11176
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 8 اینچ 79,000شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11175
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 6 اینچ 61,000شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11174
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 5 اینچ 48,000شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11173
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 4 اینچ 38,000شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11172
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 3 اینچ 30,000شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11171
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 2 اینچ 21,000شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11170
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 15 اینچ 162,000شرکت آسایش آذربایجان9 آذر 97 3372-11169
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 12 اینچ 150,000شرکت آسایش آذربایجان9 آذر 97 3372-11168
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 10 اینچ 125,000شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11167
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 8 اینچ 96,000شرکت آسایش آذربایجان9 آذر 97 3372-11166
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 6 اینچ 74,000شرکت آسایش آذربایجان9 آذر 97 3372-11165
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 5 اینچ 59,000شرکت آسایش آذربایجان9 آذر 97 3372-11164
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 4 اینچ 48,000شرکت آسایش آذربایجان9 آذر 97 3372-11163
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 3 اینچ 38,500شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11162
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 2 اینچ 26,500شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11161
لوله ۱۶ درجه دو 2,950 آب آفرین سیستم4 تیر 96 3402-10592
پارسی پایپ (لوله های الیاف دار) 6 اینچ 30,000 طوس کاویان3 خرداد 96 575-10497
لوله 14 اینچ 8 میل 1,860,000 کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10458
لوله 14 اینچ 6 میل 1,420,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10457
لوله 14 اینچ 5 میل 1,180,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10456
لوله 12 اینچ 8 میل 1,720,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10455
لوله 12 اینچ 6 میل 1,260,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10454
لوله 12 اینچ 5 میل 1,060,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10453
لوله 12 اینچ 4 میل 880,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10452
لوله 10 اینچ 6 میل 1,120,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10451
لوله 10 اینچ 5 میل 930,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10450
لوله 10 اینچ 4 میل 750,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10449
لوله PEX-AL-PEX سایز 63 208,000 AnaCo - نگار آسیا2 ارديبهشت 96 1-10410
لوله PEX-AL-PEX سایز 25 43,500AnaCo - نگار آسیا2 ارديبهشت 96 1-10406
لوله PEX-AL-PEX سایز 16 17,200AnaCo - نگار آسیا2 ارديبهشت 96 1-10404
اسپیرال 160 الی 400 140,000,000 شرکت بازار لوله ایران7 مهر 95 2-5671
اسپیرال 63 الی 200 90,000,000شرکت بازار لوله ایران7 مهر 95 2-5670
اسپیرال 16 الی 63 40,000,000شرکت بازار لوله ایران7 مهر 95 2-5669
شرکت های تولید کننده لوله اسپیرال

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

نظرات کاربران در مورد لوله اسپیرال فارس - فروش لوله اسپیرال و انواع لوله در شیراز

لوله اسپیرال فارس - فروش لوله اسپیرال و انواع لوله در شیراز.

RSS