دنبال چه میگردید؟

بازار لوله اسپیرال خوزستان - فروش لوله اسپیرال و انواع لوله در اهواز

کارخانه تولید کننده لوله اسپیرال خوزستان - فروش لوله اسپیرال و انواع لوله در اهواز - استعلام قیمت لوله اسپیرال خوزستان - فروش لوله اسپیرال و انواع لوله در اهواز

بهر لوله اسپیرال فولادی، العقدا لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 6.35 میل، بیت واوی لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 7.11 میل، پرزرد لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 7.8 میل، عنبر لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 8 میل، رودزرد ماشین لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 8.4 میل، گنبدلران لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 8.8 میل، رستم آباد لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 9 میل، آبگرمک سه تلون لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 9.5 میل، دریسیه لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 10 میل، دهکده لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 10.3 میل، آب باران لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 11.1 میل، جلالیه لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 12 میل، جارو لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 6.35 میل، حسین آباد لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 7.11 میل، گبیریک لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 7.8 میل، پشت پیان لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 8 میل، پل نو لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 8.4 میل، راسوند لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 8.8 میل، قلعه خواجه لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 9 میل، غیزانیه لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 9.5 میل، گوشه لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 10 میل، بنی نعامه شمالی لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 10.3 میل، چهل منی لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 11.1 میل، رود زرد کاید رفیع لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 12 میل، چنارستان لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 12.5 میل، گزین لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 5 میل، نهر جدید لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 5.4 میل، زاووت لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 5.6 میل، حتی لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 6 میل، ابوشانک لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 6.35 میل، جنت مکان لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 7.11 میل، زرگان لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 7.8 میل، فداله عمران لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 8 میل، سمیده لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 8.4 میل، دورتو لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 8.8 میل، سید عباس لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 9 میل، ولی آباد لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 9.5 میل، زویه دو لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 10 میل، رشک شاوور لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 10.3 میل، صفحه لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 11.1 میل، سویره لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 12 میل، میداود سفلی لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 12.5 میل، خبینه سفلی لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 12.7 میل، جعفر آباد لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 5 میل، ترشک لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 5.4 میل، پا آب شلال لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 5.6 میل، محمد بن جعفر لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 6 میل، باصدی حاج بارون لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 6.35 میل، یزد نو لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 7.11 میل، ابوناگه لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 7.8 میل، مازو لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 8 میل، پل پرزین لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 8.4 میل، بردیه یک لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 8.8 میل، فرخزاد ( البو عبادی) لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 9 میل، چغامیش لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 9.5 میل، مزرعه یک لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 10 میل، ططر لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 10.3 میل، جفال لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 11.1 میل، دالان لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 12 میل، مظفریه لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 12.5 میل، گلگیر لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 12.7 میل، باوج لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 14 میل، کفیشه لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 5.4 میل، آسیاب لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 5.6 میل، رودزیر لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 6 میل، صالح مشطت لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 6.35 میل، مهدی آباد لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 7.11 میل، حفار شرقی لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 7.8 میل، دره بوری لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 8 میل، حسینیه لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 8.4 میل، دشت بزرگ لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 8.8 میل، میهن آباد لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 9 میل، قاسم آباد لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 9.5 میل، شوی لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 10 میل، عرب حسن لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 10.3 میل، کول سیرا لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 11.1 میل، ابنار (ابتر) لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 12 میل، سرجولکی لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 12.5 میل، رمیله لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 12.7 میل، ناصری لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 14 میل، چم ریحان لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 14.27 میل، ماهور برنجی سفلی لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 5.4 میل، شهیون لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 5.6 میل، دودانگه بزرگ لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 6 میل، عمله تیمور لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 6.35 میل، رغیوه لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 7.11 میل، ثوامر لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 7.8 میل، جنگه لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 8 میل، کولفرح لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 8.4 میل، محمد صافی لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 8.8 میل، چاه سالم لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 9 میل، ده نوکیزوک لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 9.5 میل، گمبوعه بزرگ لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 10 میل، کتک لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 10.3 میل، ابوالعباس لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 11.1 میل، کوشکک لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 12 میل، سماله لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 12.5 میل، شهرک خیبر لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 12.7 میل، بهرام لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 14 میل، عبدلیه لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 14.27 میل، رضا آباد لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 16 میل، مشرحات لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 5.6 میل، عماشیه یک لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 6 میل، مینوشهر لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 6.35 میل، صیون لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 7.11 میل، کوت شنوف لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 7.8 میل، حاجی سالم لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 8 میل، سردشت لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 8.4 میل، درخزینه لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 8.8 میل، هشتچه سفلی لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 9 میل، فرخ پی لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 9.5 میل، زرگان ابوفاضل لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 10 میل، سلطان آباد لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 10.3 میل، شهرک بابک لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 11.1 میل، سردار آباد لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 12 میل، صلیعه لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 12.5 میل، آب امیری لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 12.7 میل، خروسی جنوبی لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 14 میل، شمس آباد لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 14.27 میل، علاونه فای لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 16 میل، الهائی لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 6.35 میل، سرخکان لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 7.11 میل، باجول لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 7.8 میل، بوزی لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 8 میل، جلیزی حنظله لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 8.4 میل، سیدعلی (طراح یک) لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 8.8 میل، مربچه لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 9 میل، سالند لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 9.5 میل، غریبه لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 10 میل، درونک لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 10.3 میل، هفت شهیدان لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 11.1 میل، آبادان لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 12 میل، آبژدان لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 12.5 میل، آزادی لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 12.7 میل، آغاجاری لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 14 میل، ابوحمیظه لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 14.27 میل، اروند کنار لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 16 میل، الوان لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 6.35 میل، الهایی لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 7.11 میل، امیدیه لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 7.8 میل، اندیمشک لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 8 میل، اهواز لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 8.4 میل، ایذه لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 8.8 میل، باغ ملک لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 9 میل، بستان لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 9.5 میل، بندر امام خمینی لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 10 میل، بندر ماهشهر لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 10.3 میل، بهبهان لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 11.1 میل، بیدروبه لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 12 میل، ترکالکی لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 12.5 میل، تشان لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 12.7 میل، جایزان لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 14 میل، چم گلک لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 14.27 میل، چمران لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 16 میل، چوئبده لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 6.35 میل، حر لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 7.11 میل، حمزه لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 7.8 میل، حمیدیه لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 8 میل، خرمشهر لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 8.4 میل، خنافره لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 8.8 میل، دارخوین لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 9 میل، دزفول لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 9.5 میل، دهدز لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 10 میل، رامشیر لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 10.3 میل، رامهرمز لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 11.1 میل، رفیع لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 12 میل، زهره لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 12.5 میل، سرداران لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 12.7 میل، سوسنگرد لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 14 میل، سیاه منصور لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 14.27 میل، شادگان لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 16 میل، شاوور لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 6.35 میل، شرافت لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 7.11 میل، شوش لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 7.8 میل، شوشتر لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 8 میل، شهر امام لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 8.4 میل، شیبان لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 8.8 میل، صالح شهر لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 9 میل، صفی آباد لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 9.5 میل، صیدون لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 10 میل، فتح المبین لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 10.3 میل، قلعه تل لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 11.1 میل، کوت سیدنعیم لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 12 میل، کوت عبدالله لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 12.5 میل، گتوند لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 12.7 میل، گوریه لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 14 میل، لالی لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 14.27 میل، مسجد سلیمان لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 16 میل، مشراگه لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 6.35 میل، مقاومت لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 7.11 میل، ملاثانی لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 7.8 میل، منصوریه لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 8 میل، میانرود لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 8.4 میل، میداود لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 8.8 میل، ویس لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 9 میل، هفتگل لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 9.5 میل، هندیجان لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 10 میل، هویزه لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 6.35 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 7.11 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 6.35 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 7.11 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 6.35 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 7.11 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 7.11 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 7.11 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 7.11 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 16 میل

کارون ، اهواز ، مسجد سلیمان ، رامهرمز ، شادگان ، حمیدیه ، آغاجاری ، دشت آزادگان ، هفتگل ، هندیجان ، ایذه ، خرمشهر ، اندیکا ، دزفول ، هویزه ، باغ ملک ، لالی ، آبادان ، گتوند ، باوی ، شوش ، شوشتر ، رامشیر ، اندیمشک ، امیدیه ، بهبهان ، بندر ماهشهر ،

خوزستان

قیمت لوله اسپیرال خوزستان 33,200 ریال رتبه 2.4 از 307 رأی.

، لوله 24"پنج میل اسپیرال موجودی دارد خریدار هستم ، بیست و چهار اینچ موجودی دارید ضخامت پنج میل لوله آهن. قیمت فولادی 48 رو می خواستم ضخامت 8 میل این تولید کننده ها فولادی 48 اینچ ندارند!. نمونه خارجی هم داره وارد هم میشه یا اینکه فقط تولید داخل موجوده متاسفانه تلفنم دم دست نیست واردات . لازم دارم قطر داخلی 140 cm , ضخامت 1 cm st 37 ترجیحا یک شاخه 12 متری. بزرگترین سایز چند اینچ هست؟. لوله 80 اینچ اسپیرال ضخامت 18 یا 20میل موجود دارید فولادی 80 اینچ ضخامت 20 میل. فولادی با قر خارجی 1422و ضخامت 12/7 قطر خارجی1422میلیکنر ضخامت 12/7 بطول 12/5 متر فولاد st37 مورد نیاز است اصفهان. قیمت 16 و 20 هر متر طول چقدر هست؟ 16 و 20 اینچ بله ولی الان زمان مناسبی برای تماس نیست. 600 دارید؟. قیمت 245اینچ اره هست ایران بازم شماره داری بدی. 1600میل با گوشت 16 تا 20 میلیمتر فولادی63 اینچ ضخامت 18 میل شرکت صدرا ساروج. چند نوع داریم؟؟؟؟؟؟. فروش لوله اسپیرال هر چند کیلو وزن داره ضخامت 25 میلیمتر.

لوله اسپیرال قطر 2 متر وجنس a516 gr 70 l,[,n nhvdn ? لوله اسپیرال 80 اینچ ضخامت 14میل

قیمت میخواستم 50 اینچ ورق 8 میل. قیمت 700 میلیمتری. 500 قیمت میخواستم. لطفاً قیمت 28 اینچ 10 میل ضخامت رو اعلام کنید خرید 3شاخه 10میل ضخامت. . با ورق به ضخامت 1/5 میلیمتر سایز 8 اینچ. 4 بار میخواستیم پلی اتیلن 1000. 7 شاخه لوله آتش خوار می خواستم 8.3 20 اینچ و 2 متر 40 اینچ اصفهان ممنون از لطفتون. قیمت 72 اینچ ضخامت 8 میل میخواستم. فولادی فولادی 8 اینچ ضخامت 25 میل اصفهان. قیمت 800 م م با ضخامت 8 م م میخوام ؟. قیمت لوله اسپیرال ال قیمتش چنده ؟ ؟. قیمت دستگاه لوله فنری اسپیرال. باقطرصدو چهل اینچ وضخامت سی میلیمتر در بازار ایران موجود است؟ 140اینچ ضخامت 30میلیمتر اصفهان.

با قیمت لوله اسپیرال قطر160 و قطر 110 رو میخواستم.ممنون قیمت لوله اسپیرال قطر160و 110 36 اینچ 10 میل

لوله فولادی 1000 میلیمتر میخواستم 4 شاخه ترجیحا 10 میل فولادی 40 اینچ ضخامت 10 میل. بنده قیمت لوله 42 اینچ اسپیرال 12 متری رو میخواستم ضخامت لوله 12 میل . 14" با ضخامت 4 سانتیمتر واسه دودکش میخوام. قیمت لوله میخواستم 12 اینچ اصفهان 12 انیچ 8 میل. با قیمت فولادی به گوشت 10 میل و قطر 65 سانت و 35 سانت با گوشت 6 میل چقدر می باشد. 72 اینچ ضخامت 12 میل موجود دارید؟ . وقت بخیر قیمت گسکتهای اسپیرال وند را میخواستم. گسکیت اسپیرال وند منظورمه نه . کانال اسپیرال گرد قطر 5 اینچ دارید کانال اسپیرال هوا 5 اینچ ضخامت 0.6. خرید لوله اسپیرال قیمت 8میل 12 متری میخواستم؟. بنده ساکن لاهیجان هستم وتصمیم دارم دریک کارگاه تولیدی موادغذائی هوای رطوبی متصاعدشده ازدیگ های پخت رابالوله های اسپیرال مناسب ازسالن . لطفا قیمت هر متر mm500 به ضخامت8و10mmرابفرمایید هر متر طول لو له اسپیرال . ، قیمت 36 اینچ قطر 10 میلیمتر کیلویی چند است؟ . خریدار هستم جهت پروژه همان ضخامت 9/5 را لطف کنید بفرمایید ای بابا ، سوال وجواب. میخواهم واردبخش تولید بشوم وضعیت بازار خرید و فروش لدله اسپرال را جویا هستم.

لوله فولادی چهل انچ لوله اسپیرال از افغانستان کابل

قیمت هر کیلو 1800 میلیمتر به ضخامت 15 میلیمتر برای استعلام قیمت مناقصه نیاز دارم فولادی 72 اینچ ضخامت 15 میلیمتر. خسته نباشید. شما دفتر فروش شرکت اسپیرال تبریز هستید لطفا تلفن تماس بدید .

لوله اسپیرال خوزستان
لوله اسپیرال خوزستان لوله ای که بوسیله فنری کردن یا مارپیچ کردن یک ورق (فلزی یا پلیمری) و جوش دادن لبه های ورق ساخته میشود لوله اسپیرال خوزستان

لوله اسپیرال خوزستان لوله ای که بوسیله فنری کردن یا مارپیچ کردن یک ورق (فلزی یا پلیمری) و جوش دادن لبه های ورق ساخته میشود قیمت لوله اسپیرال خوزستان

لوله اسپیرال چیست؟

فروش لوله اسپیرال در خوزستان

کانال بازار لوله
لوله اسپیرال

پخش عمده لوله اسپیرال در خوزستان
تلفن تماس: 09033669992 - 09033669994

لیست قیمت لوله اسپیرال
قیمت لوله اسپیرال

لوله اسپیرال

لوله و اتصالات خوزستان

ثبت سفارش خرید لوله اسپیرال:

  • خریدار لوله اسپیرال
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله اسپیرال

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله اسپیرال هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله اسپیرال خوزستان - فروش لوله اسپیرال و انواع لوله در اهواز لوله ای که بوسیله فنری کردن یا مارپیچ کردن یک ورق (فلزی یا پلیمری) و جوش دادن لبه های ورق ساخته میشود

قیمت انواع لوله اسپیرال

اسپیرال لوله اسپیرال لوله

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 10 اینچ 103,000 شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11176
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 8 اینچ 79,000شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11175
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 6 اینچ 61,000شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11174
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 5 اینچ 48,000شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11173
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 4 اینچ 38,000شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11172
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 3 اینچ 30,000شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11171
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 2 اینچ 21,000شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11170
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 15 اینچ 162,000شرکت آسایش آذربایجان9 آذر 97 3372-11169
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 12 اینچ 150,000شرکت آسایش آذربایجان9 آذر 97 3372-11168
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 10 اینچ 125,000شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11167
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 8 اینچ 96,000شرکت آسایش آذربایجان9 آذر 97 3372-11166
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 6 اینچ 74,000شرکت آسایش آذربایجان9 آذر 97 3372-11165
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 5 اینچ 59,000شرکت آسایش آذربایجان9 آذر 97 3372-11164
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 4 اینچ 48,000شرکت آسایش آذربایجان9 آذر 97 3372-11163
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 3 اینچ 38,500شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11162
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 2 اینچ 26,500شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11161
لوله ۱۶ درجه دو 2,950 آب آفرین سیستم4 تیر 96 3402-10592
پارسی پایپ (لوله های الیاف دار) 6 اینچ 30,000 طوس کاویان3 خرداد 96 575-10497
لوله 14 اینچ 8 میل 1,860,000 کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10458
لوله 14 اینچ 6 میل 1,420,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10457
لوله 14 اینچ 5 میل 1,180,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10456
لوله 12 اینچ 8 میل 1,720,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10455
لوله 12 اینچ 6 میل 1,260,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10454
لوله 12 اینچ 5 میل 1,060,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10453
لوله 12 اینچ 4 میل 880,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10452
لوله 10 اینچ 6 میل 1,120,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10451
لوله 10 اینچ 5 میل 930,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10450
لوله 10 اینچ 4 میل 750,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10449
لوله PEX-AL-PEX سایز 63 208,000 AnaCo - نگار آسیا2 ارديبهشت 96 1-10410
لوله PEX-AL-PEX سایز 25 43,500AnaCo - نگار آسیا2 ارديبهشت 96 1-10406
لوله PEX-AL-PEX سایز 16 17,200AnaCo - نگار آسیا2 ارديبهشت 96 1-10404
اسپیرال 160 الی 400 140,000,000 شرکت بازار لوله ایران7 مهر 95 2-5671
اسپیرال 63 الی 200 90,000,000شرکت بازار لوله ایران7 مهر 95 2-5670
اسپیرال 16 الی 63 40,000,000شرکت بازار لوله ایران7 مهر 95 2-5669
شرکت های تولید کننده لوله اسپیرال

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

نظرات کاربران در مورد لوله اسپیرال خوزستان - فروش لوله اسپیرال و انواع لوله در اهواز

لوله اسپیرال خوزستان - فروش لوله اسپیرال و انواع لوله در اهواز.

RSS