دنبال چه میگردید؟

بازار لوله اسپیرال خراسان رضوی - فروش لوله اسپیرال و انواع لوله در مشهد

کارخانه تولید کننده لوله اسپیرال خراسان رضوی - فروش لوله اسپیرال و انواع لوله در مشهد - استعلام قیمت لوله اسپیرال خراسان رضوی - فروش لوله اسپیرال و انواع لوله در مشهد

مهر لوله اسپیرال فولادی، پسکمر لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 6.35 میل، چخماق لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 7.11 میل، قلندر آباد لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 7.8 میل، امیر آباد لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 8 میل، باسفر لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 8.4 میل، جنگل لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 8.8 میل، شم آباد لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 9 میل، آلماجق لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 9.5 میل، قلعه بالا لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 10 میل، همت آباد لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 10.3 میل، رقیچه لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 11.1 میل، صد خرو لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 12 میل، فدیشه لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 6.35 میل، کلاته منار لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 7.11 میل، جنت آباد لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 7.8 میل، یام لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 8 میل، قالیباف سفلی لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 8.4 میل، دستوران لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 8.8 میل، نیاز آباد لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 9 میل، بجدن لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 9.5 میل، یونسی لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 10 میل، حکم آباد لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 10.3 میل، چشمه گل لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 11.1 میل، سردق لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 12 میل، امامقلی لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 12.5 میل، نصر آباد لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 5 میل، دولت آباد لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 5.4 میل، کنویست لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 5.6 میل، خسرو گرد لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 6 میل، شهر کهنه لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 6.35 میل، خر گرد لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 7.11 میل، کاریزنو لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 7.8 میل، بیلند لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 8 میل، ابوسعدی لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 8.4 میل، فاز لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 8.8 میل، خیر آباد لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 9 میل، قلعه میدان لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 9.5 میل، باخرز لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 10 میل، رباط جز لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 10.3 میل، شهر زو لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 11.1 میل، سنگر لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 12 میل، بیمرغ لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 12.5 میل، دوغ آباد لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 12.7 میل، ابراهیم آباد لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 5 میل، رادکان لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 5.4 میل، علی آباد لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 5.6 میل، سلامی لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 6 میل، حصار گلستان لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 6.35 میل، ایزی لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 7.11 میل، بداغ آباد لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 7.8 میل، اوندر لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 8 میل، سرهنگ لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 8.4 میل، شعبه لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 8.8 میل، زین آباد لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 9 میل، نقاب لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 9.5 میل، اسمعیل آباد لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 10 میل، خوجان لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 10.3 میل، جعفریه لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 11.1 میل، ساحل برج لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 12 میل، گنبدلی لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 12.5 میل، علی آباد لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 12.7 میل، بوری آباد لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 14 میل، قدمگاه لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 5.4 میل، سنگان لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 5.6 میل، حسین آباد لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 6 میل، ابرده علیا لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 6.35 میل، مزرج لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 7.11 میل، نصر آباد لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 7.8 میل، رودآب لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 8 میل، تندک لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 8.4 میل، کاریزک ناگهانی لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 8.8 میل، مرغش لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 9 میل، موسی آباد لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 9.5 میل، شمسی خانه لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 10 میل، عبدل آباد لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 10.3 میل، عسگریه لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 11.1 میل، خاخیان لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 12 میل، ریواده لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 12.5 میل، کلاته محمد جان لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 12.7 میل، نشتیفان لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 14 میل، محسن آباد لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 14.27 میل، فراشیان لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 5.4 میل، گرماب لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 5.6 میل، ابراهیمی لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 6 میل، شیلگان لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 6.35 میل، رباط سرپوش لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 7.11 میل، داور زن لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 7.8 میل، گوارشک لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 8 میل، زوزن لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 8.4 میل، شهر آباد لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 8.8 میل، درونه لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 9 میل، مزار لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 9.5 میل، کرات لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 10 میل، برغمد لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 10.3 میل، چمن آباد لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 11.1 میل، برزنون لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 12 میل، زرکک لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 12.5 میل، منظر لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 12.7 میل، اسحق آباد لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 14 میل، سعد الدین لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 14.27 میل، بزنگان لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 16 میل، نسر لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 5.6 میل، جلیل آباد لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 6 میل، چاپشلو لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 6.35 میل، بایک لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 7.11 میل، بق مج لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 7.8 میل، اجنورد لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 8 میل، عبدالله گیو لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 8.4 میل، حسن آباد لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 8.8 میل، کارده نو لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 9 میل، ریوند لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 9.5 میل، فرهاد گرد لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 10 میل، کسرینه لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 10.3 میل، اسمعیل آباد گرجی لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 11.1 میل، آبروان لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 12 میل، شاد مهرک لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 12.5 میل، سفید سنگ لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 12.7 میل، دولت آباد لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 14 میل، حسینی لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 14.27 میل، شفیع آباد لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 16 میل، مشهد ریزه لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 6.35 میل، احمد آباد صولت لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 7.11 میل، رباط سنگ لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 7.8 میل، مهنه لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 8 میل، شیخها لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 8.4 میل، سلطان آباد لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 8.8 میل، بزقوچان لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 9 میل، بلاش آباد لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 9.5 میل، برج قلعه لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 10 میل، ارزنه لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 10.3 میل، کندکلی لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 11.1 میل، سنگ بست لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 12 میل، طرق لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 12.5 میل، شامکان لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 12.7 میل، قلعه نو لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 14 میل، سمیع آباد لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 14.27 میل، قلعه آقا حسن لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 16 میل، کبکان لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 6.35 میل، رکن آباد لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 7.11 میل، قطن آباد لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 7.8 میل، جاغرق لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 8 میل، نعتو لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 8.4 میل، مشکان لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 8.8 میل، ابوچناری لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 9 میل، گلبوی سفلی لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 9.5 میل، کبودان لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 10 میل، زیبد لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 10.3 میل، ملک آباد لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 11.1 میل، کاظم آباد لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 12 میل، ارچنگ لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 12.5 میل، احمدآباد صولت لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 12.7 میل، انابد لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 14 میل، باجگیران لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 14.27 میل، باخرز لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 16 میل، بار لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 6.35 میل، بجستان لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 7.11 میل، بردسکن لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 7.8 میل، بیدخت لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 8 میل، تایباد لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 8.4 میل، تربت جام لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 8.8 میل، تربت حیدریه لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 9 میل، جغتای لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 9.5 میل، چکنه لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 10 میل، چناران لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 10.3 میل، خرو لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 11.1 میل، خلیل آباد لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 12 میل، خواف لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 12.5 میل، داورزن لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 12.7 میل، درگز لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 14 میل، درود لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 14.27 میل، دولت آباد لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 16 میل، رشتخوار لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 6.35 میل، رضویه لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 7.11 میل، روداب لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 7.8 میل، ریوش لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 8 میل، سبزوار لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 8.4 میل، سرخس لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 8.8 میل، سلطان آباد لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 9 میل، شادمهر لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 9.5 میل، شاندیز لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 10 میل، ششتمد لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 10.3 میل، شهرآباد لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 11.1 میل، صالح آباد لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 12 میل، طرقبه لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 12.5 میل، عشق آباد لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 12.7 میل، فریمان لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 14 میل، فیروزه لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 14.27 میل، فیض آباد لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 16 میل، قاسم آباد لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 6.35 میل، قوچان لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 7.11 میل، کاخک لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 7.8 میل، کاریز لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 8 میل، کاشمر لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 8.4 میل، کدکن لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 8.8 میل، کلات لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 9 میل، کندر لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 9.5 میل، گلمکان لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 10 میل، گناباد لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 10.3 میل، لطف آباد لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 11.1 میل، مزدآوند لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 12 میل، مشهد لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 12.5 میل، مشهدریزه لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 12.7 میل، نصرآباد لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 14 میل، نقاب لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 14.27 میل، نوخندان لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 16 میل، نیشابور لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 6.35 میل، نیل شهر لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 7.11 میل، همت آباد لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 6.35 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 7.11 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 6.35 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 7.11 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 7.11 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 7.11 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 7.11 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 16 میل

داورزن ، سرخس ، زاوه ، فریمان ، کلات ، رشتخوار ، خوشاب ، قوچان ، کاشمر ، باخرز ، تربت حیدریه ، نیشابور ، مشهد ، تربت جام ، فیروزه ، جغتای ، خواف ، سبزوار ، بجستان ، جوین ، گناباد ، چناران ، مه ولات ، خلیل آباد ، بینالود ، درگز ، بردسکن ، تایباد ،

خراسان رضوی

قیمت لوله اسپیرال خراسان رضوی 33,200 ریال رتبه 2.4 از 307 رأی.

خریدار در مشهد هستم لوله فولادی اسپیرال 200 میلیکتر به مقدار 144 متر. نمونه خارجی هم داره وارد هم میشه یا اینکه فقط تولید داخل موجوده متاسفانه تلفنم دم دست نیست واردات . لازم دارم قطر داخلی 140 cm , ضخامت 1 cm st 37 ترجیحا یک شاخه 12 متری. بزرگترین سایز چند اینچ هست؟. لوله 80 اینچ اسپیرال ضخامت 18 یا 20میل موجود دارید فولادی 80 اینچ ضخامت 20 میل. ، لوله 24"پنج میل اسپیرال موجودی دارد خریدار هستم ، بیست و چهار اینچ موجودی دارید ضخامت پنج میل لوله آهن. فولادی با قر خارجی 1422و ضخامت 12/7 قطر خارجی1422میلیکنر ضخامت 12/7 بطول 12/5 متر فولاد st37 مورد نیاز است اصفهان. قیمت 16 و 20 هر متر طول چقدر هست؟ 16 و 20 اینچ بله ولی الان زمان مناسبی برای تماس نیست. 600 دارید؟. قیمت 245اینچ اره هست ایران بازم شماره داری بدی. 1600میل با گوشت 16 تا 20 میلیمتر فولادی63 اینچ ضخامت 18 میل شرکت صدرا ساروج. چند نوع داریم؟؟؟؟؟؟. فروش لوله اسپیرال هر چند کیلو وزن داره ضخامت 25 میلیمتر.

لوله اسپیرال قطر 2 متر وجنس a516 gr 70 l,[,n nhvdn ? لوله اسپیرال 80 اینچ ضخامت 14میل

قیمت میخواستم 50 اینچ ورق 8 میل. قیمت 700 میلیمتری. 500 قیمت میخواستم. لطفاً قیمت 28 اینچ 10 میل ضخامت رو اعلام کنید خرید 3شاخه 10میل ضخامت. . با ورق به ضخامت 1/5 میلیمتر سایز 8 اینچ. 4 بار میخواستیم پلی اتیلن 1000. 7 شاخه لوله آتش خوار می خواستم 8.3 20 اینچ و 2 متر 40 اینچ اصفهان ممنون از لطفتون. قیمت 72 اینچ ضخامت 8 میل میخواستم. فولادی فولادی 8 اینچ ضخامت 25 میل اصفهان. قیمت فولادی 48 رو می خواستم ضخامت 8 میل این تولید کننده ها فولادی 48 اینچ ندارند!. قیمت لوله اسپیرال ال قیمتش چنده ؟ ؟. قیمت دستگاه لوله فنری اسپیرال. باقطرصدو چهل اینچ وضخامت سی میلیمتر در بازار ایران موجود است؟ 140اینچ ضخامت 30میلیمتر اصفهان.

با قیمت لوله اسپیرال قطر160 و قطر 110 رو میخواستم.ممنون قیمت لوله اسپیرال قطر160و 110 36 اینچ 10 میل

لوله فولادی 1000 میلیمتر میخواستم 4 شاخه ترجیحا 10 میل فولادی 40 اینچ ضخامت 10 میل. بنده قیمت لوله 42 اینچ اسپیرال 12 متری رو میخواستم ضخامت لوله 12 میل . 14" با ضخامت 4 سانتیمتر واسه دودکش میخوام. قیمت لوله میخواستم 12 اینچ اصفهان 12 انیچ 8 میل. با قیمت فولادی به گوشت 10 میل و قطر 65 سانت و 35 سانت با گوشت 6 میل چقدر می باشد. 72 اینچ ضخامت 12 میل موجود دارید؟ . وقت بخیر قیمت گسکتهای اسپیرال وند را میخواستم. گسکیت اسپیرال وند منظورمه نه . کانال اسپیرال گرد قطر 5 اینچ دارید کانال اسپیرال هوا 5 اینچ ضخامت 0.6. خرید لوله اسپیرال قیمت 8میل 12 متری میخواستم؟. بنده ساکن لاهیجان هستم وتصمیم دارم دریک کارگاه تولیدی موادغذائی هوای رطوبی متصاعدشده ازدیگ های پخت رابالوله های اسپیرال مناسب ازسالن . لطفا قیمت هر متر mm500 به ضخامت8و10mmرابفرمایید هر متر طول لو له اسپیرال . ، قیمت 36 اینچ قطر 10 میلیمتر کیلویی چند است؟ . خریدار هستم جهت پروژه همان ضخامت 9/5 را لطف کنید بفرمایید ای بابا ، سوال وجواب. میخواهم واردبخش تولید بشوم وضعیت بازار خرید و فروش لدله اسپرال را جویا هستم.

لوله فولادی چهل انچ لوله اسپیرال از افغانستان کابل

قیمت هر کیلو 1800 میلیمتر به ضخامت 15 میلیمتر برای استعلام قیمت مناقصه نیاز دارم فولادی 72 اینچ ضخامت 15 میلیمتر. خسته نباشید. شما دفتر فروش شرکت اسپیرال تبریز هستید لطفا تلفن تماس بدید .

لوله اسپیرال خراسان رضوی
لوله اسپیرال خراسان رضوی لوله ای که بوسیله فنری کردن یا مارپیچ کردن یک ورق (فلزی یا پلیمری) و جوش دادن لبه های ورق ساخته میشود لوله اسپیرال خراسان رضوی

لوله اسپیرال خراسان رضوی لوله ای که بوسیله فنری کردن یا مارپیچ کردن یک ورق (فلزی یا پلیمری) و جوش دادن لبه های ورق ساخته میشود قیمت لوله اسپیرال خراسان رضوی

لوله اسپیرال چیست؟

فروش لوله اسپیرال در خراسان رضوی

کانال بازار لوله
لوله اسپیرال

پخش عمده لوله اسپیرال در خراسان رضوی
تلفن تماس: 09033669992 - 09033669994

لیست قیمت لوله اسپیرال
قیمت لوله اسپیرال

لوله اسپیرال

لوله و اتصالات خراسان رضوی

ثبت سفارش خرید لوله اسپیرال:

  • خریدار لوله اسپیرال
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله اسپیرال

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله اسپیرال هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله اسپیرال خراسان رضوی - فروش لوله اسپیرال و انواع لوله در مشهد لوله ای که بوسیله فنری کردن یا مارپیچ کردن یک ورق (فلزی یا پلیمری) و جوش دادن لبه های ورق ساخته میشود

قیمت انواع لوله اسپیرال

اسپیرال لوله اسپیرال لوله

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 10 اینچ 103,000 شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11176
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 8 اینچ 79,000شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11175
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 6 اینچ 61,000شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11174
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 5 اینچ 48,000شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11173
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 4 اینچ 38,000شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11172
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 3 اینچ 30,000شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11171
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 2 اینچ 21,000شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11170
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 15 اینچ 162,000شرکت آسایش آذربایجان9 آذر 97 3372-11169
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 12 اینچ 150,000شرکت آسایش آذربایجان9 آذر 97 3372-11168
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 10 اینچ 125,000شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11167
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 8 اینچ 96,000شرکت آسایش آذربایجان9 آذر 97 3372-11166
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 6 اینچ 74,000شرکت آسایش آذربایجان9 آذر 97 3372-11165
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 5 اینچ 59,000شرکت آسایش آذربایجان9 آذر 97 3372-11164
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 4 اینچ 48,000شرکت آسایش آذربایجان9 آذر 97 3372-11163
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 3 اینچ 38,500شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11162
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 2 اینچ 26,500شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11161
لوله ۱۶ درجه دو 2,950 آب آفرین سیستم4 تیر 96 3402-10592
پارسی پایپ (لوله های الیاف دار) 6 اینچ 30,000 طوس کاویان3 خرداد 96 575-10497
لوله 14 اینچ 8 میل 1,860,000 کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10458
لوله 14 اینچ 6 میل 1,420,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10457
لوله 14 اینچ 5 میل 1,180,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10456
لوله 12 اینچ 8 میل 1,720,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10455
لوله 12 اینچ 6 میل 1,260,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10454
لوله 12 اینچ 5 میل 1,060,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10453
لوله 12 اینچ 4 میل 880,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10452
لوله 10 اینچ 6 میل 1,120,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10451
لوله 10 اینچ 5 میل 930,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10450
لوله 10 اینچ 4 میل 750,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10449
لوله PEX-AL-PEX سایز 63 208,000 AnaCo - نگار آسیا2 ارديبهشت 96 1-10410
لوله PEX-AL-PEX سایز 25 43,500AnaCo - نگار آسیا2 ارديبهشت 96 1-10406
لوله PEX-AL-PEX سایز 16 17,200AnaCo - نگار آسیا2 ارديبهشت 96 1-10404
اسپیرال 160 الی 400 140,000,000 شرکت بازار لوله ایران7 مهر 95 2-5671
اسپیرال 63 الی 200 90,000,000شرکت بازار لوله ایران7 مهر 95 2-5670
اسپیرال 16 الی 63 40,000,000شرکت بازار لوله ایران7 مهر 95 2-5669
شرکت های تولید کننده لوله اسپیرال

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

نظرات کاربران در مورد لوله اسپیرال خراسان رضوی - فروش لوله اسپیرال و انواع لوله در مشهد

لوله اسپیرال خراسان رضوی - فروش لوله اسپیرال و انواع لوله در مشهد.

RSS