دنبال چه میگردید؟

بازار لوله اسپیرال اصفهان - فروش لوله اسپیرال و انواع لوله در اصفهان

کارخانه تولید کننده لوله اسپیرال اصفهان - فروش لوله اسپیرال و انواع لوله در اصفهان - استعلام قیمت لوله اسپیرال اصفهان - فروش لوله اسپیرال و انواع لوله در اصفهان

چهل خانه لوله اسپیرال فولادی، کاریز لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 6.35 میل، اشیان لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 7.11 میل، کره دان لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 7.8 میل، ارمک لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 8 میل، افوس لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 8.4 میل، هنجن لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 8.8 میل، سفتجان لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 9 میل، اریسمان لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 9.5 میل، سهر و فیروزان لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 10 میل، مصیر لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 10.3 میل، بیده لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 11.1 میل، زیبا شهر لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 12 میل، طامه لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 6.35 میل، ایمانشهر لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 7.11 میل، جوزدان لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 7.8 میل، کوشک لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 8 میل، فراموشجان لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 8.4 میل، بلان لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 8.8 میل، مهرآباد لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 9 میل، چوپانان لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 9.5 میل، قودجان لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 10 میل، قورتان لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 10.3 میل، بافران لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 11.1 میل، سیبک لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 12 میل، همگین لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 12.5 میل، دستجرد غداده لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 5 میل، کهرویه لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 5.4 میل، موغار لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 5.6 میل، دستجاه لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 6 میل، قلعه سرخ لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 6.35 میل، جوشقان و کامو لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 7.11 میل، اسکندری لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 7.8 میل، جزه لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 8 میل، شهرآب لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 8.4 میل، چهار راه لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 8.8 میل، اسفرجان لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 9 میل، ونداده لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 9.5 میل، موسی آباد لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 10 میل، خرم دشت لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 10.3 میل، اورگان لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 11.1 میل، قمبوان لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 12 میل، باغشاد لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 12.5 میل، ازناوله لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 12.7 میل، نیسیان لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 5 میل، کهریزسنگ لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 5.4 میل، جندق لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 5.6 میل، کچوئیه لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 6 میل، هما آباد لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 6.35 میل، دشتی لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 7.11 میل، مهرنجان لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 7.8 میل، اشن لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 8 میل، استرک لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 8.4 میل، کرچکان لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 8.8 میل، کچو مثقال لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 9 میل، سنگباران لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 9.5 میل، ورپشت لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 10 میل، حسن آباد لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 10.3 میل، سفید شهر لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 11.1 میل، محمود آباد لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 12 میل، کمشجه لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 12.5 میل، افجان لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 12.7 میل، بغم لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 14 میل، رامشه لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 5.4 میل، قهجاورستان لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 5.6 میل، محمد آباد لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 6 میل، حسین آباد لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 6.35 میل، فرخی لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 7.11 میل، قره بلطاق لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 7.8 میل، ارغوانیه لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 8 میل، کمه لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 8.4 میل، رزوه لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 8.8 میل، تلک آباد لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 9 میل، خالد آباد لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 9.5 میل، ویست لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 10 میل، کرچ لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 10.3 میل، قرطمان لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 11.1 میل، زازران لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 12 میل، دهسرخ لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 12.5 میل، مرق لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 12.7 میل، گورت لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 14 میل، حسین آباد لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 14.27 میل، سعید آباد لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 5.4 میل، قهرود لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 5.6 میل، کجان لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 6 میل، منظریه لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 6.35 میل، مهرگرد لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 7.11 میل، محسن آباد لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 7.8 میل، حسن رباط لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 8 میل، قلعه امیر لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 8.4 میل، اسلام آباد موگوئی لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 8.8 میل، نیوان نار لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 9 میل، کفران لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 9.5 میل، فتح آباد لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 10 میل، پیر بکران لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 10.3 میل، حاجی آباد لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 11.1 میل، رحمت آباد لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 12 میل، ونک لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 12.5 میل، دیزیچه لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 12.7 میل، طرق لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 14 میل، عسگران لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 14.27 میل، درختک لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 16 میل، مورچه خورت لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 5.6 میل، شاپورآباد لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 6 میل، بلطاق لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 6.35 میل، طالخونچه لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 7.11 میل، مهیار لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 7.8 میل، زفره لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 8 میل، ازوار لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 8.4 میل، چم یوسفعلی لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 8.8 میل، مشهد کاوه لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 9 میل، کچو سنگ لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 9.5 میل، آران و بیدگل لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 10 میل، ابریشم لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 10.3 میل، ابوزید آباد لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 11.1 میل، اردستان لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 12 میل، اژیه لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 12.5 میل، اصغرآباد لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 12.7 میل، اصفهان لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 14 میل، انارک لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 14.27 میل، بادرود لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 16 میل، باغ بهادران لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 6.35 میل، برزک لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 7.11 میل، برف انبار لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 7.8 میل، بوئین میاندشت لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 8 میل، بهاران شهر لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 8.4 میل، بهارستان لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 8.8 میل، تودشک لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 9 میل، تیران لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 9.5 میل، جوشقان قالی لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 10 میل، چادگان لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 10.3 میل، چرمهین لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 11.1 میل، چمگردان لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 12 میل، حبیب آباد لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 12.5 میل، حنا لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 12.7 میل، خمینی شهر لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 14 میل، خوانسار لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 14.27 میل، خور لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 16 میل، خورزوق لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 6.35 میل، داران لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 7.11 میل، دامنه لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 7.8 میل، درچه پیاز لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 8 میل، دستگرد لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 8.4 میل، دولت آباد لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 8.8 میل، دهاقان لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 9 میل، دهق لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 9.5 میل، رضوانشهر لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 10 میل، زاینده رود لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 10.3 میل، زرین شهر لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 11.1 میل، زواره لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 12 میل، زیار لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 12.5 میل، زیباشهر لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 12.7 میل، سده لنجان لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 14 میل، سگزی لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 14.27 میل، سمیرم لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 16 میل، سین لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 6.35 میل، شاهین شهر لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 7.11 میل، شهرضا لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 7.8 میل، طرق رود لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 8 میل، علویچه لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 8.4 میل، فریدونشهر لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 8.8 میل، فلاورجان لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 9 میل، فولاد شهر لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 9.5 میل، قمصر لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 10 میل، قهدریجان لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 10.3 میل، کاشان لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 11.1 میل، کامو و چوگان لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 12 میل، کرکوند لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 12.5 میل، کلیشاد و سودرجان لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 12.7 میل، کوهپایه لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 14 میل، گرگاب لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 14.27 میل، گز برخوار لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 16 میل، گلپایگان لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 6.35 میل، گلدشت لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 7.11 میل، گلشن لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 7.8 میل، گلشهر لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 8 میل، گوگد لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 8.4 میل، لای بید لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 8.8 میل، مبارکه لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 9 میل، مشکات لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 9.5 میل، مهاباد لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 10 میل، میمه لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 10.3 میل، نائین لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 11.1 میل، نجف آباد لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 12 میل، نصرآباد لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 12.5 میل، نظنز لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 12.7 میل، نوش آباد لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 14 میل، نیاسر لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 14.27 میل، نیک آباد لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 16 میل، ورزنه لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 6.35 میل، ورنامخواست لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 7.11 میل، وزوان لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 7.8 میل، هرند لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 6.35 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 7.11 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 6.35 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 7.11 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 6.35 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 7.11 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 7.11 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 7.11 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 7.11 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 7.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 16 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 8 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 8.4 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 8.8 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 9 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 9.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 10 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 10.3 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 11.1 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 12 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 12.5 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 12.7 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 14 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 14.27 میل، لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 16 میل

فریدن ، لنجان ، سمیرم ، کاشان ، بوئین میاندشت ، نطنز ، فلاورجان ، فریدونشهر ، مبارکه ، نجف آباد ، خمینی شهر ، چادگان ، نائین ، خوانسار ، اصفهان ، دهاقان ، شهرضا ، اردستان ، شاهین شهر و میمه ، خور و بیابانک ، تیران و کرون ، آران و بیدگل ، برخوار ، گلپایگان ،

اصفهان

قیمت لوله اسپیرال اصفهان 33,200 ریال رتبه 2.4 از 307 رأی.

فولادی با قر خارجی 1422و ضخامت 12/7 قطر خارجی1422میلیکنر ضخامت 12/7 بطول 12/5 متر فولاد st37 مورد نیاز است اصفهان. 7 شاخه لوله آتش خوار می خواستم 8.3 20 اینچ و 2 متر 40 اینچ اصفهان ممنون از لطفتون. فولادی فولادی 8 اینچ ضخامت 25 میل اصفهان. باقطرصدو چهل اینچ وضخامت سی میلیمتر در بازار ایران موجود است؟ 140اینچ ضخامت 30میلیمتر اصفهان. قیمت لوله میخواستم 12 اینچ اصفهان 12 انیچ 8 میل. ، قیمت 36 اینچ قطر 10 میلیمتر کیلویی چند است؟ . خریدار هستم جهت پروژه همان ضخامت 9/5 را لطف کنید بفرمایید ای بابا ، سوال وجواب. نمونه خارجی هم داره وارد هم میشه یا اینکه فقط تولید داخل موجوده متاسفانه تلفنم دم دست نیست واردات . لازم دارم قطر داخلی 140 cm , ضخامت 1 cm st 37 ترجیحا یک شاخه 12 متری. بزرگترین سایز چند اینچ هست؟. لوله 80 اینچ اسپیرال ضخامت 18 یا 20میل موجود دارید فولادی 80 اینچ ضخامت 20 میل. ، لوله 24"پنج میل اسپیرال موجودی دارد خریدار هستم ، بیست و چهار اینچ موجودی دارید ضخامت پنج میل لوله آهن. قیمت 16 و 20 هر متر طول چقدر هست؟ 16 و 20 اینچ بله ولی الان زمان مناسبی برای تماس نیست. فروش لوله اسپیرال قیمت 245اینچ اره هست ایران بازم شماره داری بدی.

لوله اسپیرال 1600میل با گوشت 16 تا 20 میلیمتر لوله اسپیرال فولادی63 اینچ ضخامت 18 میل شرکت صدرا ساروج

چند نوع داریم؟؟؟؟؟؟. قیمت لوله فلزی 48 اینچ فولادی 48 اینچ ضخامت 7.11 میل. هر چند کیلو وزن داره ضخامت 25 میلیمتر. قطر 2 متر وجنس a516 gr 70 l,[,n nhvdn ? 80 اینچ ضخامت 14میل. قیمت میخواستم 50 اینچ ورق 8 میل. قیمت 700 میلیمتری. 500 قیمت میخواستم. لطفاً قیمت 28 اینچ 10 میل ضخامت رو اعلام کنید خرید 3شاخه 10میل ضخامت. . با ورق به ضخامت 1/5 میلیمتر سایز 8 اینچ. 4 بار میخواستیم پلی اتیلن 1000. قیمت لوله اسپیرال قیمت فولادی 48 رو می خواستم ضخامت 8 میل این تولید کننده ها فولادی 48 اینچ ندارند!. قیمت 800 م م با ضخامت 8 م م میخوام ؟. خریدار در مشهد هستم لوله فولادی اسپیرال 200 میلیکتر به مقدار 144 متر.

لوله اسپیرالال قیمتش چنده ؟ ؟

قیمت دستگاه لوله فنری اسپیرال. با قیمت قطر160 و قطر 110 رو میخواستم.ممنون قیمت قطر160و 110 36 اینچ 10 میل. لوله فولادی 1000 میلیمتر میخواستم 4 شاخه ترجیحا 10 میل فولادی 40 اینچ ضخامت 10 میل. بنده قیمت لوله 42 اینچ اسپیرال 12 متری رو میخواستم ضخامت لوله 12 میل . 14" با ضخامت 4 سانتیمتر واسه دودکش میخوام. با قیمت فولادی به گوشت 10 میل و قطر 65 سانت و 35 سانت با گوشت 6 میل چقدر می باشد. 72 اینچ ضخامت 12 میل موجود دارید؟ . وقت بخیر قیمت گسکتهای اسپیرال وند را میخواستم. گسکیت اسپیرال وند منظورمه نه . خرید لوله اسپیرال 30 اینچ رده 10(8 میل گوشت میخوام ) حدود ده شاخه 12 متری ممنون. قیمت 8میل 12 متری میخواستم؟. بنده ساکن لاهیجان هستم وتصمیم دارم دریک کارگاه تولیدی موادغذائی هوای رطوبی متصاعدشده ازدیگ های پخت رابالوله های اسپیرال مناسب ازسالن . لطفا قیمت هر متر mm500 به ضخامت8و10mmرابفرمایید هر متر طول لو له اسپیرال . میخواهم واردبخش تولید بشوم وضعیت بازار خرید و فروش لدله اسپرال را جویا هستم.

لوله فولادی چهل انچ لوله اسپیرال از افغانستان کابل

قیمت هر کیلو 1800 میلیمتر به ضخامت 15 میلیمتر برای استعلام قیمت مناقصه نیاز دارم فولادی 72 اینچ ضخامت 15 میلیمتر. خسته نباشید. شما دفتر فروش شرکت اسپیرال تبریز هستید لطفا تلفن تماس بدید .

لوله اسپیرال اصفهان
لوله اسپیرال اصفهان لوله ای که بوسیله فنری کردن یا مارپیچ کردن یک ورق (فلزی یا پلیمری) و جوش دادن لبه های ورق ساخته میشود لوله اسپیرال اصفهان

لوله اسپیرال اصفهان لوله ای که بوسیله فنری کردن یا مارپیچ کردن یک ورق (فلزی یا پلیمری) و جوش دادن لبه های ورق ساخته میشود قیمت لوله اسپیرال اصفهان

لوله اسپیرال چیست؟

فروش لوله اسپیرال در اصفهان

کانال بازار لوله
لوله اسپیرال

پخش عمده لوله اسپیرال در اصفهان
تلفن تماس: 09033669994 - 09033669992

لیست قیمت لوله اسپیرال
قیمت لوله اسپیرال

لوله اسپیرال

لوله و اتصالات اصفهان

ثبت سفارش خرید لوله اسپیرال:

  • خریدار لوله اسپیرال
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله اسپیرال

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله اسپیرال هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله اسپیرال اصفهان - فروش لوله اسپیرال و انواع لوله در اصفهان لوله ای که بوسیله فنری کردن یا مارپیچ کردن یک ورق (فلزی یا پلیمری) و جوش دادن لبه های ورق ساخته میشود

قیمت انواع لوله اسپیرال

اسپیرال لوله اسپیرال لوله

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 10 اینچ 103,000 شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11176
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 8 اینچ 79,000شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11175
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 6 اینچ 61,000شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11174
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 5 اینچ 48,000شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11173
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 4 اینچ 38,000شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11172
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 3 اینچ 30,000شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11171
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 2 اینچ 21,000شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11170
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 15 اینچ 162,000شرکت آسایش آذربایجان9 آذر 97 3372-11169
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 12 اینچ 150,000شرکت آسایش آذربایجان9 آذر 97 3372-11168
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 10 اینچ 125,000شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11167
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 8 اینچ 96,000شرکت آسایش آذربایجان9 آذر 97 3372-11166
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 6 اینچ 74,000شرکت آسایش آذربایجان9 آذر 97 3372-11165
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 5 اینچ 59,000شرکت آسایش آذربایجان9 آذر 97 3372-11164
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 4 اینچ 48,000شرکت آسایش آذربایجان9 آذر 97 3372-11163
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 3 اینچ 38,500شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11162
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 2 اینچ 26,500شرکت آسایش آذربایجان1 فروردين 98 3372-11161
لوله ۱۶ درجه دو 2,950 آب آفرین سیستم4 تیر 96 3402-10592
پارسی پایپ (لوله های الیاف دار) 6 اینچ 30,000 طوس کاویان3 خرداد 96 575-10497
لوله 14 اینچ 8 میل 1,860,000 کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10458
لوله 14 اینچ 6 میل 1,420,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10457
لوله 14 اینچ 5 میل 1,180,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10456
لوله 12 اینچ 8 میل 1,720,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10455
لوله 12 اینچ 6 میل 1,260,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10454
لوله 12 اینچ 5 میل 1,060,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10453
لوله 12 اینچ 4 میل 880,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10452
لوله 10 اینچ 6 میل 1,120,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10451
لوله 10 اینچ 5 میل 930,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10450
لوله 10 اینچ 4 میل 750,000کلانتریان2 ارديبهشت 96 2191-10449
لوله PEX-AL-PEX سایز 63 208,000 AnaCo - نگار آسیا2 ارديبهشت 96 1-10410
لوله PEX-AL-PEX سایز 25 43,500AnaCo - نگار آسیا2 ارديبهشت 96 1-10406
لوله PEX-AL-PEX سایز 16 17,200AnaCo - نگار آسیا2 ارديبهشت 96 1-10404
اسپیرال 160 الی 400 140,000,000 شرکت بازار لوله ایران7 مهر 95 2-5671
اسپیرال 63 الی 200 90,000,000شرکت بازار لوله ایران7 مهر 95 2-5670
اسپیرال 16 الی 63 40,000,000شرکت بازار لوله ایران7 مهر 95 2-5669
شرکت های تولید کننده لوله اسپیرال

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

نظرات کاربران در مورد لوله اسپیرال اصفهان - فروش لوله اسپیرال و انواع لوله در اصفهان

لوله اسپیرال اصفهان - فروش لوله اسپیرال و انواع لوله در اصفهان.

RSS