دنبال چه میگردید؟

بازار لوله استیل کندز - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در کندوز

کارخانه تولید کننده لوله استیل کندز - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در کندوز - استعلام قیمت لوله استیل کندز - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در کندوز

امام‌صاحب لوله استن استیل، چهاردره لوله استنلس استیل، خان‌آباد لوله فولادی 6 میلیمتر مانیسمان رده استاندارد و 40 و 40S استیل بدون درز، دشت ارچی لوله فولادی 6 میلیمتر مانیسمان رده XS استیل و 80 و 80S استیل بدون درز، علی‌آباد لوله فولادی 8 میلیمتر مانیسمان رده 10 و 10S استیل بدون درز، قلعه ذال لوله فولادی 8 میلیمتر مانیسمان رده استاندارد و 40 و 40S استیل بدون درز، قندوز لوله فولادی 8 میلیمتر مانیسمان رده XS استیل و 80 و 80S استیل بدون درز، لوله فولادی 10 میلیمتر مانیسمان رده 10 و 10S استیل بدون درز، لوله فولادی 10 میلیمتر مانیسمان رده استاندارد 40 و 40S استیل بدون درز، لوله فولادی 10 میلیمتر مانیسمان رده XS استیل 80 و 80S استیل بدون درز، لوله فولادی 15 میلیمتر مانیسمان رده 10 و 10S استیل بدون درز، لوله فولادی 15 میلیمتر مانیسمان رده 5 و 5S استیل بدون درز، لوله فولادی 15 میلیمتر مانیسمان رده استاندارد 40 و 40S استیل بدون درز، لوله فولادی 15 میلیمتر مانیسمان رده XS استیل 80 و 80S استیل بدون درز، لوله فولادی 20 میلیمتر مانیسمان رده 10 و 10S استیل بدون درز، لوله فولادی 20 میلیمتر مانیسمان رده 5 و 5S استیل بدون درز، لوله فولادی 20 میلیمتر مانیسمان رده استاندارد و 40 و 40S استیل بدون درز، لوله فولادی 20 میلیمتر مانیسمان رده XS استیل و 80 و 80S استیل بدون درز، لوله فولادی 1 اینچ مانیسمان رده 10 و 10S استیل بدون درز، لوله فولادی 1 اینچ مانیسمان رده 5 و 5S استیل بدون درز، لوله فولادی 1 اینچ مانیسمان رده استاندارد و 40 و 40S استیل بدون درز، لوله فولادی 1 اینچ مانیسمان رده XS استیل و 80 و 80S استیل بدون درز، لوله فولادی 32 میلیمتر مانیسمان رده 10 و 10S استیل بدون درز، لوله فولادی 32 میلیمتر مانیسمان رده 5 و 5S استیل بدون درز، لوله فولادی 32 میلیمتر مانیسمان رده استاندارد و 40 و 40S استیل بدون درز، لوله فولادی 32 میلیمتر مانیسمان رده XS استیل و 80 و 80S استیل بدون درز، لوله فولادی 40 میلیمتر مانیسمان رده 10 و 10S استیل بدون درز، لوله فولادی 40 میلیمتر مانیسمان رده 5 و 5S استیل بدون درز، لوله فولادی 40 میلیمتر مانیسمان رده استاندارد و 40 و 40S استیل بدون درز، لوله فولادی 40 میلیمتر مانیسمان رده XS استیل و 80 و 80S استیل بدون درز، لوله فولادی 2 اینچ مانیسمان رده 10 و 10S استیل بدون درز، لوله فولادی 2 اینچ مانیسمان رده 5 و 5S استیل بدون درز، لوله فولادی 2 اینچ مانیسمان رده استاندارد و 40 و 40S استیل بدون درز، لوله فولادی 2 اینچ مانیسمان رده XS استیل و 80 و 80S استیل بدون درز، لوله فولادی 65 میلیمتر مانیسمان رده 10 و 10S استیل بدون درز، لوله فولادی 65 میلیمتر مانیسمان رده 5 و 5S استیل بدون درز، لوله فولادی 65 میلیمتر مانیسمان رده استاندارد و 40 و 40S استیل بدون درز، لوله فولادی 65 میلیمتر مانیسمان رده XS استیل و 80 و 80S استیل بدون درز، لوله فولادی 3 اینچ مانیسمان رده 10 و 10S استیل بدون درز، لوله فولادی 3 اینچ مانیسمان رده 5 و 5S استیل بدون درز، لوله فولادی 3 اینچ مانیسمان رده استاندارد و 40 و 40S استیل بدون درز، لوله فولادی 3 اینچ مانیسمان رده XS استیل و 80 و 80S استیل بدون درز، لوله فولادی 90 میلیمتر مانیسمان رده 10 و 10S استیل بدون درز، لوله فولادی 90 میلیمتر مانیسمان رده 5 و 5S استیل بدون درز، لوله فولادی 90 میلیمتر مانیسمان رده استاندارد 40 و 40S استیل بدون درز، لوله فولادی 90 میلیمتر مانیسمان رده XS استیل 80 و 80S استیل بدون درز، لوله فولادی 4 اینچ مانیسمان رده 10 و 10S استیل بدون درز، لوله فولادی 4 اینچ مانیسمان رده 5 و 5S استیل بدون درز، لوله فولادی 4 اینچ مانیسمان رده استاندارد 40 و 40S استیل بدون درز، لوله فولادی 4 اینچ مانیسمان رده XS استیل 80 و 80S استیل بدون درز، لوله فولادی 5 اینچ مانیسمان رده 10 و 10S استیل بدون درز، لوله فولادی 5 اینچ مانیسمان رده 5 و 5S استیل بدون درز، لوله فولادی 5 اینچ مانیسمان رده استاندارد 40 و 40S استیل بدون درز، لوله فولادی 5 اینچ مانیسمان رده XS استیل 80 و 80S استیل بدون درز، لوله فولادی 6 اینچ مانیسمان رده 10 و 10S استیل بدون درز، لوله فولادی 6 اینچ مانیسمان رده 5 و 5S استیل بدون درز، لوله فولادی 6 اینچ مانیسمان رده استاندارد 40 و 40S استیل بدون درز، لوله فولادی 6 اینچ مانیسمان رده XS استیل 80 و 80S استیل بدون درز، لوله فولادی 8 اینچ مانیسمان رده 10 و 10S استیل بدون درز، لوله فولادی 8 اینچ مانیسمان رده 5S استیل بدون درز، لوله فولادی 8 اینچ مانیسمان رده استاندارد و 40 و 40S استیل بدون درز، لوله فولادی 8 اینچ مانیسمان رده XS استیل و 80 و 80S استیل بدون درز، لوله فولادی 10 اینچ مانیسمان رده 10S استیل بدون درز، لوله فولادی 10 اینچ مانیسمان رده 5S استیل بدون درز، لوله فولادی 10 اینچ مانیسمان رده استاندارد و 40 و 40S استیل بدون درز، لوله فولادی 10 اینچ مانیسمان رده XS استیل و 60 و 80S استیل بدون درز، لوله فولادی 12 اینچ مانیسمان رده 10S استیل بدون درز، لوله فولادی 12 اینچ مانیسمان رده 5S استیل بدون درز، لوله فولادی 12 اینچ مانیسمان رده XS استیل و 80S استیل بدون درز، لوله فولادی 14 اینچ مانیسمان رده 10S استیل بدون درز، لوله فولادی 14 اینچ مانیسمان رده XS استیل و 80S استیل بدون درز، لوله فولادی 16 اینچ مانیسمان رده 10S استیل بدون درز، لوله فولادی 16 اینچ مانیسمان رده XS استیل و 40 و 80S استیل بدون درز، لوله فولادی 18 اینچ مانیسمان رده 10S استیل بدون درز، لوله فولادی 18 اینچ مانیسمان رده استاندارد و 40S استیل بدون درز، لوله فولادی 18 اینچ مانیسمان رده XS استیل و 80S استیل بدون درز، لوله فولادی 20 اینچ مانیسمان رده 10S استیل بدون درز، لوله فولادی 20 اینچ مانیسمان رده استاندارد و 20 و 40S استیل بدون درز، لوله فولادی 20 اینچ مانیسمان رده XS استیل و 30 و 80S استیل بدون درز، لوله فولادی 24 اینچ مانیسمان رده 10 و 10S استیل بدون درز، لوله فولادی 24 اینچ مانیسمان رده استاندارد و 20 و 40S استیل بدون درز، لوله فولادی 24 اینچ مانیسمان رده XS استیل و 80S استیل بدون درز، لوله فولادی 30 اینچ مانیسمان رده استاندارد و 40S استیل بدون درز، لوله فولادی 30 اینچ مانیسمان رده XS استیل و 20 و 80S استیل بدون درز، لوله فولادی 36 اینچ مانیسمان رده استاندارد و 40S استیل بدون درز، لوله ASTM A312 استنلس استیل، تیوپ استنلس استیل، تیوپ استیل، لوله درزدار کربن استیل، لوله درزدار آلیاژ استیل، لوله استیل نرده، لوله استیل 304، لوله استیل 201، لوله استیل 316، تیوب استنلس استیل

امام‌صاحب ، چهاردره ، خان‌آباد ، دشت ارچی ، علی‌آباد ، قلعه ذال ، کندوز ،

کندز

قیمت لوله استیل کندز 3,500,000 ریال رتبه 2.4 از 386 رأی.

میخوام قطر 11 سانت 110 میل قطر 110 میل میخوام. باضخامت یک میل خرطومی میخوام. قطر 38میل. دکوراتیو هم موجود دارید؟ لوله 201 و یا نرده. 10 میلی متری دارید شاخه ای چند و کجا نه فقط مصرف خانگی میخوهم استفاده برای لامپهای تزئینی میخواهم اصفهان نه با تشکر. من مقداری 45 نیاز دارم نخیری برای پایه استیل کابینت میخوام. قیمت سایز 250 mm میخواستم بدونم رده 10s. قیمت 201 سایز 38 چنده؟ قیمت 201 سایز 38 چنده؟ 201. روزتون بخیر. بوشن یکسر رزوه استیل دارید؟ می خواهیم را به لوله پروپلین اتصال دهیم ممنون و سپاسگزارم. قیمت 201 چند هستش 201 نرده. هم دارید؟ 201 قطر 22 و 19 ضخامت نیم قیمت میخوام 110 شاخه. فروش لوله استیل قیمت لوله 28 اینچ با ضخامت استاندارد میخواستم حدود 1439 متر erw 28" carbon steel.

شما کامپیوتر انشعاب لوله استیل سایز 250*دارید160x

میخواستم ببینم لوله استنلس استیل 310 در بازر چه قیمتی هست؟. نیاز دارم برای راه پله قیمت هاتون رو میخوام هر شاخه چند متره ؟. قیمت 2 اینچ هر متر طول؟. 63 قیمت شاخه چند هست ممنون لوله برای کارگاه عرقیات گیری. من لوله با جنس 316ال قیمتش رو می خواستم 316ال می خواستم دارین؟. من چند متر 10 اینچ برای اگزوز تریلی احتیاج دارم . قیمت میخواستم ادرس سایت را بهم میدید نرده استیل قیمت خوب 304 09903830268دوست گل دوست گل .نرده استیل محبوب مشکلی نداره .ببخشید شم . استنلس استیل 316 یک شاخه 3.5 اینچ outside :3.5 09171986552جمالی از عسلویه اینا که پلی اتیلن دارن. می خواستم بدونم لوله با قطر 10 میلیمتر استیل و فولاد از کجا می تونم تهیه کنم و قیمت هر کدوم شاخه ای جند در میاد ممنون. در مورد پوشش خط لوله سوال داشتم لوله از جنس استیل و پوشش پلی اتیلن 3 لایه هست. قیمت لوله استیل بنده مصرف کننده هستم من لوله استنلس استیل میخوام. لطفا قیمت لوله استنلس استیل با اسکجویل 40 رو اعلام فرمایید لطفا قیمت لوله استنلس استیل با اسکجویل 40 رو اعلام فرمایید 304 یا 316. لوله 24 اینچ استیل 304 ضخامت 17.5 بدون درز یا با درزش فرقی نداره تمیزگران از شرکت شتاب صنعت ممنون از راهنمایی های شما من لوله استنیل 304 میخوام .

با چه شماره ای میتونم تماس بگیرم؟ مثل:زانویی، شیر یک طرفه برنجی، بوشن،لوله استیل و... فقط ممنون میشم در اسرع وقت تماس بگیرید نمایندگی و یا ش

در مورد لوله دو جداره سوال داشتم لوله دوجداره استیل یا آلومینیوم برای پکیج میخوام دو جداره پکبج. ادرس نمایندگی فروش اصفهان رو میخواستم لوله نرده استیل اصفهان. قیمت به قطر 16. 6 بار در تبریز نگیر 3 اینچ 6بار. قیمت 304 1/2 304 1/2 ؟ 304 اصفهان. با و وقت بخیر ما تعداد 6500 متر استنلس با کد316 داریم جهت فروش . من یک رادیاتور با با ابعاد نهایت 1 10*10*3 سانتیمتر مربع این شرکت ها لوله pvcدارند نه استیل از اصفهان هم اگر معرفی کنید مشکل نیست. من در رابطه با خرید لوله سوال داشتم 50. خرید لوله استیل لوله 12 اینچ می خواستم 12 اینچ. 304با سازنده میخوام من مصرف کننده هستم من لوله 304 برای ساخت نرده و نردبان میخوام. وزن سایز8 اینچ چقدر هست استنلس استیل. از نظر کاربرد باشد. ممنون از لطف شما ممنون از اطلاعات شما.تشکر. 304 قطرشش دهم شاخه ای لطفا قیمت میدین؟ 304 قطرشش دهم شاخه ای لطفا قیمت میدین؟ لوله بدون درز هم قیمت بدین ممنون می شم.

لوله استیل توخالی به قطار یک سانت

کربن استیل بدون درز 2 متر لوله 18 اینچ رده 80. 201موجود هست لیست قیمت را میخوام 201. قیمت و لوله کربن میخوام اوکی چطور میتونم لیستم رو خدمتتون ارائه بدم اصفهان لوله استنلس استیل و لوله کربن است. تیوب 1/8 اینچ دارین؟ تیوب 1/8 اینچ دارین؟ 3 میلی دارین؟. قیمت تیوب استنلس استیل 316 و 3/8 اینچ تیوپ 3/8 اینچ که بتواند فشار 70 بار را تحمل کند.

لوله استیل کندز
لوله استیل کندز لوله های استنلس استیل از آلیاژ فولاد، کروم و نیکل که ضد زنگ، خوردگی و اکسیداسیون هستند لوله استیل کندز

لوله استیل کندز لوله های استنلس استیل از آلیاژ فولاد، کروم و نیکل که ضد زنگ، خوردگی و اکسیداسیون هستند قیمت لوله استیل کندز

لوله استیل چیست؟

فروش لوله استیل در کندز

کانال بازار لوله
لوله استیل

پخش عمده لوله استیل در کندز
تلفن تماس: 00989033669994

لیست قیمت لوله استیل
قیمت لوله استیل

لوله استیل

ثبت سفارش خرید لوله استیل:

  • خریدار لوله استیل
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله استیل

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله استیل هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله استیل کندز - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در کندوز لوله های استنلس استیل از آلیاژ فولاد، کروم و نیکل که ضد زنگ، خوردگی و اکسیداسیون هستند

قیمت انواع لوله استیل

استیل لوله استیل لوله های فولادی لوله های فولادی فولادی لوله های های

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله های فولادی 500 میلیمتر رده 5S مانیسمان 4.78 میل 36,275,637 ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16965
لوله های فولادی 500 میلیمتر رده 160 مانیسمان 50.01 میل 338,882,611ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16963
لوله های فولادی 500 میلیمتر رده 140 مانیسمان 44.45 میل 304,862,951ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16961
لوله های فولادی 500 میلیمتر رده 120 مانیسمان 38.1 میل 264,891,351ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16959
لوله های فولادی 500 میلیمتر رده 100 مانیسمان 32.54 میل 228,915,711ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16957
لوله های فولادی 500 میلیمتر رده 80 مانیسمان 26.19 میل 186,700,133ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16955
لوله های فولادی 500 میلیمتر رده XS مانیسمان 12.7 میل 93,071,069ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16953
لوله های فولادی 500 میلیمتر رده 60 مانیسمان 20.62 میل 148,696,513ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16951
لوله های فولادی 500 میلیمتر رده 40 مانیسمان 15.09 میل 110,050,899ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16949
لوله های فولادی 500 میلیمتر رده STD مانیسمان 9.53 میل 70,289,297ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16947
لوله های فولادی 500 میلیمتر رده 30 مانیسمان 12.7 میل 93,071,069ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16945
لوله های فولادی 500 میلیمتر رده 20 مانیسمان 9.53 میل 70,289,297ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16943
لوله های فولادی 500 میلیمتر رده 10 مانیسمان 6.35 میل 47,129,529ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16941
لوله های فولادی 450 میلیمتر رده 10S مانیسمان 7.78 میل 36,275,637ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16939
لوله های فولادی 450 میلیمتر رده 5S مانیسمان 4.19 میل 28,661,713ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16937
لوله های فولادی 450 میلیمتر رده 160 مانیسمان 45.24 میل 275,619,244ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16935
لوله های فولادی 450 میلیمتر رده 140 مانیسمان 39.67 میل 244,953,550ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16933
لوله های فولادی 450 میلیمتر رده 120 مانیسمان 34.93 میل 218,133,819ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16931
لوله های فولادی 450 میلیمتر رده 100 مانیسمان 29.36 میل 185,770,142ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16929
لوله های فولادی 450 میلیمتر رده 80 مانیسمان 23.88 میل 152,728,473ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16927
لوله های فولادی 450 میلیمتر رده XS مانیسمان 12.7 میل 83,489,165ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16925
لوله های فولادی 450 میلیمتر رده 60 مانیسمان 19.05 میل 123,442,766ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16923
لوله های فولادی 450 میلیمتر رده 40 مانیسمان 14.27 میل 93,479,065ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16921
لوله های فولادی 450 میلیمتر رده STD مانیسمان 9.53 میل 63,095,369ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16919
لوله های فولادی 450 میلیمتر رده 30 مانیسمان 11.13 میل 73,427,266ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16917
لوله های فولادی 450 میلیمتر رده 20 مانیسمان 7.92 میل 52,625,474ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16915
لوله های فولادی 450 میلیمتر رده 10 مانیسمان 6.35 میل 42,341,577ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16913
لوله های فولادی 400 میلیمتر رده 10S مانیسمان 4.78 میل 28,955,710ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16911
لوله های فولادی 400 میلیمتر رده 5S مانیسمان 4.19 میل 25,445,746ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16909
لوله های فولادی 400 میلیمتر رده 160 مانیسمان 40.49 میل 219,207,808ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16907
لوله های فولادی 400 میلیمتر رده 140 مانیسمان 36.53 میل 199,912,001ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16905
لوله های فولادی 400 میلیمتر رده 120 مانیسمان 30.96 میل 171,982,280ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16903
لوله های فولادی 400 میلیمتر رده 100 مانیسمان 26.19 میل 147,334,527ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16901
لوله های فولادی 400 میلیمتر رده 80 مانیسمان 21.44 میل 122,116,779ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16899
لوله های فولادی 400 میلیمتر رده XS مانیسمان 12.7 میل 73,979,260ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16897
لوله های فولادی 400 میلیمتر رده 60 مانیسمان 16.66 میل 96,071,039ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16895
لوله های فولادی 400 میلیمتر رده 40 مانیسمان 12.7 میل 73,979,260ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16893
لوله های فولادی 400 میلیمتر رده STD مانیسمان 9.53 میل 55,961,440ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16891
لوله های فولادی 400 میلیمتر رده 30 مانیسمان 9.53 میل 55,961,440ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16889
لوله های فولادی 400 میلیمتر رده 20 مانیسمان 7.92 میل 46,697,533ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16887
لوله های فولادی 400 میلیمتر رده 10 مانیسمان 6.35 میل 37,583,624ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16885
لوله های فولادی 350 میلیمتر رده 10S مانیسمان 4.78 میل 25,283,747ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16883
لوله های فولادی 350 میلیمتر رده 5S مانیسمان 3.96 میل 21,035,790ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16881
لوله های فولادی 350 میلیمتر رده 160 مانیسمان 35.71 میل 169,018,310ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16879
لوله های فولادی 350 میلیمتر رده 140 مانیسمان 31.57 میل 152,134,479ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16877
لوله های فولادی 350 میلیمتر رده 120 مانیسمان 27.79 میل 134,788,652ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16875
لوله های فولادی 350 میلیمتر رده 100 مانیسمان 23.83 میل 116,974,830ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16873
لوله های فولادی 350 میلیمتر رده 80 مانیسمان 19.05 میل 94,859,051ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16871
لوله های فولادی 350 میلیمتر رده XS مانیسمان 12.7 میل 64,433,356ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16869
لوله های فولادی 350 میلیمتر رده 60 مانیسمان 15.09 میل 76,025,240ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16867
لوله های فولادی 350 میلیمتر رده 40 مانیسمان 11.31 میل 56,729,433ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16865
لوله های فولادی 350 میلیمتر رده STD مانیسمان 9.53 میل 48,797,512ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16863
لوله های فولادی 350 میلیمتر رده 30 مانیسمان 9.53 میل 48,797,512ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16861
لوله های فولادی 350 میلیمتر رده 20 مانیسمان 7.92 میل 40,739,593ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16859
لوله های فولادی 350 میلیمتر رده 10 مانیسمان 6.35 میل 32,813,672ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16857
لوله های فولادی 300 میلیمتر رده 80S مانیسمان 12.7 میل 59,657,403ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16855
لوله های فولادی 300 میلیمتر رده 40S مانیسمان 9.52 میل 45,311,547ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16853
لوله های فولادی 300 میلیمتر رده 10S مانیسمان 4.57 میل 22,037,780ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16851
لوله های فولادی 300 میلیمتر رده 5S مانیسمان 3.96 میل 19,133,809ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16849
لوله های فولادی 300 میلیمتر رده XXS مانیسمان 25.4 میل 112,180,878ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16847
لوله های فولادی 300 میلیمتر رده 160 مانیسمان 33.32 میل 143,254,567ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16845
لوله های فولادی 300 میلیمتر رده 140 مانیسمان 28.58 میل 124,882,751ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16843
لوله های فولادی 300 میلیمتر رده 120 مانیسمان 25.4 میل 112,180,878ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16841
لوله های فولادی 300 میلیمتر رده 100 مانیسمان 21.44 میل 95,945,041ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16839
لوله های فولادی 300 میلیمتر رده 80 مانیسمان 17.48 میل 79,247,208ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16837
لوله های فولادی 300 میلیمتر رده XS مانیسمان 12.7 میل 58,475,415ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16835
لوله های فولادی 300 میلیمتر رده 60 مانیسمان 14.27 میل 65,375,346ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16833
لوله های فولادی 300 میلیمتر رده 40 مانیسمان 10.31 میل 47,837,522ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16831
لوله های فولادی 300 میلیمتر رده STD مانیسمان 9.53 میل 44,327,557ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16829
لوله های فولادی 300 میلیمتر رده 30 مانیسمان 8.38 میل 39,119,609ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16827
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.45 میل 191,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16417
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 10 مانیسمان 1.24 میل 167,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16415
شرکت های تولید کننده لوله استیل

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

نظرات کاربران در مورد لوله استیل کندز - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در کندوز

لوله استیل کندز - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در کندوز. لوله ASTM A53 لوله های فولادی مورد استفاده در پالایشگاهها و پتروشیمی ها جهت مصارف سرمایش، خمش و جوشکاری تا 26 اینچ. لوله ASTM A106 لوله های فولادی مانیسمان (بدون درز) مورد استفاده در پالایشگاهها و پتروشیمی ها تا 48 اینچ جهت مصارف سرمایش، خمش و جوشکاری. لوله ASTM A178 آتشخوار لوله های فولادی درز دار جوشی جهت مصارف لوله کشی های دمای بالا و تماس مستقیم با آتش مورد استفاده در مبدل های گرمایی و کندانسورهای بخار تا 5 این. لوله ASTM A179 آتشخوار لوله های فولادی بدون درز مانیسمان جهت مصارف لوله کشی های دمای بالا و تماس مستقیم با آتش مورد استفاده در مبدل های گرمایی و کندانسورهای بخار تا. لوله گاز رسانی لوله های فولادی یا پلی اتیلن مورد استفاده در خطوط انتقال گاز. لوله ASTM A335 لوله های فولادی بدون درز مانیسمان قابل استفاده در دماهای بسیار بالا در گرید های مختلف تا 24 اینچ. لوله ASTM A312 استنلس استیل لوله های فولادی ضد زنگ استیل (آلیاژ فولاد، کروم، نیکل و مولیبدن) در گرید های 304، 316 و 321 مقاوم در برابر خوردگی. لوله فولادی DIN لوله های فولادی با متریال ST33 و ST37 (با کربن پایین) که مصارف خانگی و ساختمانی مثل لوله کشی گاز منازل را دارند طبق استاندارد. لوله DIN 2440 لوله های فولادی وزن متوسط مطابق با استاندارد ISIRI 3360 ایران تا 6 اینچ. لوله DIN 2441 لوله های فولادی سنگین وزن تا 6 اینچ مطابق با استاندارد ISIRI 3360 ایران. لوله فولادی BS لوله های فولادی که اغلب در لوله کشی های تأسیساتی ساختمان و سیستم های بخار استفاده می شوند. لوله BS 1387 لوله های فولادی درزدار جوشی تا 6 اینچ با کاربرد های ساختمانی با سه کلاس وزنی سبک، متوسط و سنگین. لوله های فولادی لوله هایی که از آهن ساخته شده اند مثل گالوانیزه، مانیسمان، سیاه و لوله مبلی. خط تولید لوله سیاه تجهیزات دستگاه تولید لوله های فولادی آهن سیاه. کپ فولادی درپوش جوشی لوله های فولادی. لوله گالوانیزه گرم لوله های فولادی که به روش گالوانیزاسیون گرم پوشش دار شده اند. لوله گالوانیزه سرد لوله های فولادی آبکاری شده در دمای پایین بوسیله الکترولیز فلز روی. لوله استیل 201 لوله های فولادی ضد زنگ از جنس آلیاژ استیل 201. لوله داربستی دست دوم لوله های فولادی مخصوص سازه های داربستی. لوله گالوانیزه لوله های فولادی با روکش روی که در دو نوع گرم و سرد تولید میشود. لوله مانیسمان لوله های فولادی بدون درز که طبق استاندارد های ASME و API آمریکا تولید می شوند. لوله مانیسمان اکراین لوله های فولادی بدون درز ساخت اکراین. لوله مانیسمان رومانی لوله های فولادی بدون درز ساخت رومانی. لوله مانیسمان توبوس اسپانیا لوله های فولادی بدون درز ساخت شرکت توبوس اسپانیا. لوله مانیسمان چینی لوله های فولادی بدون درز ساخت چین.

RSS